Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risicomanagement is het geheel aan activiteiten en maatregelen gericht op het expliciet en systematisch omgaan met en het beheersen van risico’s. Een risico is een onzekere gebeurtenis met (gewenste of ongewenste) gevolgen voor de gemeente. Deze gevolgen kunnen beleidsmatig en/of financieel zijn. Bij het weerstandsvermogen ligt de focus op de financiële gevolgen van risico’s. Het is een maatstaf voor de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen van risico’s op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de beschikbare weerstandscapaciteit (hoeveel niet bestemde middelen zijn er beschikbaar) en de benodigde weerstandscapaciteit (hoeveel middelen zijn nodig om alle risico’s op te kunnen vangen). Aan de hand van deze grootheden bepalen wij het weerstandsvermogen.

Voordat we uitvoeriger ingaan op de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit presenteren we hieronder het weerstandsvermogen zoals berekend voor de verantwoording 2020:

Weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit

 =

60.478

 =

0,80

Benodigde weerstandscapaciteit

75.810

Hieruit blijkt dat het weerstandsvermogen uitkomt op 0,80. Dit is inclusief het kwantificeerbare deel van de risico’s in scenario D (zonder het effect van de coronapandemie: 0,84). Conform de lijn die in de begroting 2021 is geschetst, vinden wij in de tijden van pandemie een weerstandsvermogen van 0,80 gerechtvaardigd. Het herstelplan voor de algemene reserve zal na de coronapandemie aan de orde komen rekening houdend met de beschikbare financiële ruimte.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48