Openbare Ruimte en Groen

Inleiding

Algemene programmadoelstelling

We werken aan gezond stedelijk leven in onze stad.

De ontwikkeling van de stad is daarom in balans met de vergroening van de stad. Om dit mogelijk te maken hebben we een strategie
'de Groene Schaalsprong', om 440 extra hectaren binnenstedelijk groen tot 2040 te realiseren. Dit hebben we opgenomen in de concept-RSU. We werken steeds meer vanuit de groene waarden en structuren die er in de stad zijn. Zo houden we zo veel mogelijk wat we hebben en voegen we extra groen toe en werken we aan een vergroting van de biodiversiteit.  

We hebben in deze coronatijd gezien dat parken en groengebieden rond de stad erg belangrijk zijn voor onze bewoners om te sporten, spelen, bewegen en elkaar te ontmoeten. Om de openbare ruimte veilig te kunnen gebruiken en de kwaliteit op peil te houden is er veel beheer en onderhoud nodig, zeker met de groei van het aantal inwoners. Daarbij heeft het coronavirus nog eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk een veilige, toegankelijke en gezonde openbare ruimte is voor de inwoners van Utrecht.
Om de stad klimaatadaptief en gezond te maken leggen we het groen vooral aan in de groenarme buurten, zoals bij de groene ommetjes in Lombok en Rivierenwijk en in buurten waar groen bijdraagt aan gezondheid, zoals Groene Lint in Overvecht. We werkten samen met bewoners, bedrijven en diverse partijen om de stad te vergroenen en biodivers te maken.

Om de stad weerbaar te maken tegen klimaatveranderingen zetten we groen en ons water- en rioleringssysteem in. Groen helpt om droogte, hitte en wateroverlast tegen te gaan. We willen voldoende koele plekken in de openbare ruimte creëren. Hiervoor planten we extra bomen. Groen speelt ook een grote rol bij het opvangen en verwerken van het hemel- en grondwater. We streven naar oppervlaktewater dat aantrekkelijk is voor bewoners en gebruikers en geschikt is voor de functie waarvoor het bedoeld is. Daarnaast streven we naar een openbare ruimte en een rioleringssysteem die bestand is tegen extreem weer als gevolg van het veranderende klimaat, zoals hevige neerslag en/of langdurige droogte. Een groot deel van het gemeentelijk oppervlak is niet in eigendom van de gemeente. Daarom stimuleren we via onze campagne Waterproof030 ook andere eigenaren om verharding terug te dringen, groen toe te voegen en zo hun eigendom hemelwaterbestendig in te richten. Dit doen we onder andere via de subsidieregeling groene daken, waarvan we het subsidieplafond in 2020 fors hebben verhoogd. Dit heeft ten opzichte van 2019 geleid tot een vervijfvoudiging van het dakoppervlak dat is vergroend.

We willen van Utrecht een beweegvriendelijke stad met voldoende groen, water, verblijfs- en ontmoetingsplekken maken. Daarbij geven we uitvoering aan Motie 2018/219 ‘Nieuwe speelplekken Groen’. In 2020 is het plan van aanpak aan de raad gestuurd, waarin staat hoe we invulling geven aan het initiatiefvoorstel “Utrecht op het Gemak”. In het plan van aanpak staat hoe we verbeteringen in het aanbod aan openbare toiletten gaan aanbrengen en dat vooral voorzieningen voor
vrouwen, kinderen en mensen met een beperking worden uitgebreid om te komen tot voldoende
openbaar toegankelijke toiletten in de stad binnen een maximale loopafstand. De coronamaatregelen hadden tot gevolg dat er steeds meer gebruik van parken en groengebieden werd gemaakt. Daarom zijn er extra tijdelijke sanitaire voorzieningen op diverse plekken in de stad geplaatst. Zo faciliteren we de behoefte aan sanitaire voorzieningen door gebruikers van de parken en bieden we een oplossing voor de grotere overlast in diverse parken o.a. doordat er minder gebruik kan worden gemaakt van de voorzieningen in de horeca, aangezien deze grotendeels gesloten is vanwege corona. Ook is het advies ‘blijf thuis’ niet door iedereen op te volgen, specifiek voor de doelgroep dak- en thuislozen lastig ondanks de 24- uurs opvang.

Om de gebruiksdruk in de recreatiegebieden op te vangen, investeren we extra in het beheer hiervan en bespreken we samen met regionale partners de mogelijkheden zodat het areaal gelijke tred houdt met de groei van de stad en regio. In 2019 hebben we een aantal nieuwe ambities toegevoegd aan ons dierenwelzijnsbeleid, waardoor we ook in 2020 extra stappen op dit gebied zetten.

We stimuleren Utrechters om het afval op de juiste wijze aan te bieden, zodat het niet naast de container belandt of elders in de openbare ruimte. Dit doen we onder andere met de inzet van de Utrecht Schone Stad coaches en andere acties/maatregelen vanuit de aanpak Utrecht Schone Stad. Met de communicatiecampagne “Rat in de stad, zo voorkom je dat!” zetten we in op bewustwording over het voorkomen van rattenoverlast door de stad schoon te houden. Vanwege corona was het aanbod van huishoudelijk afval hoger dan verwacht, waardoor er een verschil zit tussen de begroting en de werkelijke kosten.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Niet van toepassing op het programma Openbare Ruimte en Groen.

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2019

Realisatie
2019

Actuele
begroting
2020

Realisatie
2020

Actuele
begroting
2021

05-1-1-1

Achterstallig onderhoud wegwerken

 -44.692

 -45.517

 -45.830

 -43.363

 -49.865

Water en riolering

 9.800

 11.625

 9.907

 11.244

 9.893

05-1-2-1

05-2-1-1

Schoonhouden van de openbare ruimte

 -14.845

 -14.874

 -15.770

 -15.675

 -16.047

Onderhouden van het groen

 -14.329

 -14.066

 -15.492

 -15.876

 -15.729

05-2-1-2

05-2-1-3

Handhaven van de algemene regelgeving

 1.482

 1.040

 1.541

 -40

 1.687

Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen

 -3.440

 -2.457

 -3.308

 -3.259

 -3.068

05-2-2-1

05-2-2-2

Ontwikkelen groen en recreatiegebieden

 -1.580

 -1.557

 -1.614

 -1.636

 -1.654

Wij zorgen goed voor onze dieren in stad

 -510

 -553

 -524

 -543

 -541

05-2-2-3

Het afval ophalen en de infrastructuur

 12.696

 9.583

 12.631

 9.341

 12.994

05-2-3-1

Totaal

 -55.418

 -56.775

 -58.459

 -59.805

 -62.330

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48