Vennootschapsbelasting

Inleiding

Programmadoelstelling

Tot en met de verantwoording en begroting 2019 was de vennootschapsbelasting (Vpb) als onderdeel van de algemene middelen opgenomen.
Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) moet de vennootschapsbelasting als een apart onderdeel in de programmaverantwoording en in het overzicht van baten en lasten zichtbaar zijn.
Dit is met ingang van 2020 aangepast.

x € 1.000

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2021

Lasten

20-1-1-1

Vennootschapsbelasting

0

0

0

250

250

0

0

Totaal Lasten

0

0

0

250

250

0

0

Saldo baten en lasten

0

0

0

-250

-250

0

0

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

0

0

0

-250

-250

0

0

Financiële toelichting
Hierna lichten wij per onderdeel de belangrijkste financiële ontwikkelingen toe.

De gemeente is vanaf 2016 in ieder geval Vpb plichtig voor haar activiteit bedrijfsafval.
Voor het onderdeel reclame is er verschil van inzicht met de Belastingdienst.
Diverse andere economische activiteiten zijn al eerder (voor 2020) besproken dan wel afgestemd (niet Vpb-plichtig).
Voor de exploitatie van bedrijfsafval is met de Belastingdienst afgesproken op welke wijze de aangifte dient te worden opgesteld. In 2020 zijn naar aanleiding hiervan de eerdere aangifte 2016 en 2017 bijgesteld. De correcties voor 2018 en 2019 hebben begin 2021 plaatsgevonden.
Voor het dossier reclameconcessies heeft de gemeente in 2020 het proces afgestemd met de Belastingdienst. Begin 2021 is de aangifte 2016 voor de activiteit reclame gedaan. De definitieve standpuntinname van de Belastingdienst over de belastingplicht van de verschillende onderdelen (ook degene waarvan de gemeente nu uitgaat dat deze niet onder de Vpb-plicht vallen) volgt bij het vaststellen van de definitieve aanslag
In afwachting van de definitieve aanslagen is tot en met 2020 het beschikbare budget van 0,250 miljoen euro -onder aftrek van de betaalde voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting en advieskosten als schuld in de balans opgenomen.

Corona

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Geen effecten als gevolg van Corona

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48