Bijlagen

Uitvoering raadsbesluiten over rekenkameronderzoeken

In de jaarstukken rapporteren wij de stand van zaken van de uitvoering van raadsbesluiten die genomen zijn op basis van de rapporten van de Rekenkamer Utrecht, voor zover nog niet afgerond.

Titel

Nr

Tekst

Planning/Stand van zaken

1. Langer zelfstandig thuis wonen met ernstige beperkingen Publicatiedatum: 23 november 2017

1.1

Te zorgen voor een betere samenwerking tussen het zorgkantoor Zilveren Kruis, de zorgverzekeraars en de gemeente in het belang van inwoners van Utrecht met een ernstige beperking, en daarbij als gemeente stevig de regie te nemen.

De afspraken met Zilveren Kruis worden vormgegeven in de gezamenlijke werkagenda. Met de partners in de stad werken wij aan goede samenwerking in de ouderenzorg.

1.2

Te zorgen voor betere en meer geïntegreerde informatievoorziening per wijk aan inwoners met een beperking en mantelzorgers.

Er wordt gewerkt aan Integrale informatievoorziening samen met ZK. Een eerste integrale brochure is opgeleverd. Planning 2021/2022.

1.3

Na te gaan hoe de ondersteuning van mantelzorgers van mensen met een ernstige beperking verbeterd kan worden.

Dit heeft onze continue aandacht. Door inzet van respijtzorg en hierop pilots in te zetten. Daarnaast vragen wij buurtteams en het steunpunt mantelzorg hier extra aandacht aan te besteden. Verder denken wij actief mee met de landelijke opgave om de ondersteuning aan mantelzorgers te verbeteren.

1.4

Na te gaan hoe de toegankelijkheid van bestaande wegen en gebouwen voor mensen met een lichamelijke beperking kan worden vergroot.

Begin 2021 is de brochure Veilig en Zelfstandig Thuis met integrale informatie voor langer zelfstandig thuis wonen (gemaakt in samenwerking met Zilveren Kruis/Zorgkantoor en U-Centraal) door de gehele stad verspreid.
Met de 30% van het flexibel budget voor toegankelijkheid pakken we de grotere knelpunten uit slim melden aan. Met de toegankelijkheidssubsidie kunnen partijen een gerichte impuls aan de toegankelijkheid van hun gebouw (of anderszins) geven. We ontwikkelen alle gebouwen volgens de Utrecht Standaard Toegankelijk. Voor de openbare ruimte is toegankelijkheid opgenomen in het handboek openbare ruimte.

1.5

Bij het ontwikkelen van beleid voor de woningmarkt en de openbare ruimte te anticiperen op het sterk groeiende aantal ouderen en mensen met een beperking in Utrecht en stevig in te zetten op een toegankelijke stad.

Het programma (T)huis voor ouderen zet zich hier voor in.

1.6

In overleg met de samenwerkingspartners in de zorg een proactief en sluitend aanbod bij belangrijke levensgebeurtenissen te ontwikkelen.

In opdracht van de gemeente biedt U-Centraal de cursussen financiën bij levensgebeurtenissen aan. Financiering van deze cursussen is vanuit W&I.

1.7

Het preventieve beleid verder te ontwikkelen om de zelfredzaamheid van inwoners met ernstige beperkingen in de toekomst te vergroten, en dit te richten op het voorkomen van een gebrek aan sport en bewegen, eenzaamheid en schulden.

De gemeentelijke inzet op eenzaamheid, sport en bewegen en schulden richt zich ook op mensen met ernstige beperkingen.
Er wordt met de partners in de stad gewerkt aan de intensivering van de vroegsignalering rondom ouderen in een ‘team in de wijk’ (Doorontwikkeling OmU3.0).

1.8

Af te wegen of en wanneer de overige verbeteropties uit de hoofdstukken 3 tot en met 9 bij kunnen dragen aan verdere ontwikkeling van het beleid op die terreinen.

Zie Raadsbrief Speerpunten en ambities voor ouderen in Utrecht.docx).

1.9

De raad te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd en de voortgang daarin.

De raad heeft in 2018 het plan van aanpak ontvangen. In december 2019 heeft de raad de Raadsbrief Speerpunten en ambities voor ouderen in Utrecht.docx) ontvangen. Daarmee kunnen bovenstaande aanbevelingen dicht gezet worden.

3. Zicht op vastgoed. Doelen en beleidsinformatie gemeentelijk vastgoed
Publicatiedatum: 24 mei 2018

3.1

Een beperktere en onderling samenhangende set doelen te formuleren die de raad
wil realiseren als het gaat om gemeentelijk vastgoed. Daarbij vast te leggen welke indicatoren of evaluatiecriteria gebruikt zullen worden om de mate van doelbereiking te volgen en in welk document daarover zal worden gerapporteerd. En de doelen en indicatoren zo concreet mogelijk te formuleren en zo spoedig mogelijk een nulmeting op de belangrijkste doelen en daarbij bijbehorende indicatoren uit te voeren.

Een voorstel voor beperkte set (hoofd)doelen voor het vastgoed, alsmede een aanpassing van de doelenboom van het programma Utrechts Vastgoed, is in het Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2020 (MPUV) gepresenteerd. Dit is bij de eerste bestuursrapportage 2020 en bij de Programmabegroting 2021 verwerkt.

3.2

Breng in de programmabegroting en jaarstukken in elk geval de doelen en indicatoren onder die direct van invloed zijn op de financiële staat van het programma.

Zie Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2020
(MPUV) financieel overzicht

3.3

Maak een consistente keuze over de wijze waarop de kosten van vastgoed opgenomen worden in de programmabegroting.

Zie MPUV 2020 financieel overzicht

3.4

Leg in de beleidsnota over vastgoed (Kaderbrief of Kadernota vastgoed) vast in welk document over welke doelen gerapporteerd zal worden.

Naar verwachting zal dit in het tweede kwartaal 2021 worden afgerond met een voorstel aan de raad.

3.5

Verbeter de begrijpelijkheid en overzichtelijkheid van de informatie in het MPUVen de aansluiting van de informatie in het MPUV bij de programma's in de programmabegroting. Rapporteer in het MPUV meer over de stand van zaken ten opzichte van doelen en minder over afzonderlijk uitvoeringsmaatregelen.

De eerste stappen hiertoe zijn gezet in het MPUB 2020. In de komende jaren zal dit verder uitgewerkt worden.

3.6

Breng de administratie van gemeentelijk vastgoed verder op orde zodat eenvoudiger gerapporteerd kan worden over doelbereiking.

Zie MPUV 2020 Robuustheid financiën Vastgoed. De komende jaren zal dit nog verder uitgewerkt worden.

3.7

Specificeer in welke gevallen of over welke onderwerpen de raad voorafgaand aan beslissingen door het college geInformeerd of geraadpleegd moet worden.

Naar verwachting zal dit in het tweede kwartaal 2021 worden afgerond met een voorstel aan de raad.

3.8

De raad te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd en de voortgang daarin.

In het MPUV 2020 is voortgang worden gerapporteerd.

4 Daklozenopvang: knel in de keten
Publicatiedatum: 24 mei 2018

4.1

Te zorgen voor genoeg capaciteit en meer expertise bij het Stadsteam Herstel, zodat zij een goede en snelle intake bij de toegang tot de daklozenopvang kunnen doen. En te evalueren of de incidentele uitbreiding van capaciteit toereikend is en of deze structureel nodig is.

Extra formatie is structureel geworden in de uitvraag die binnenkort wordt gepubliceerd voor de subsidieperiode 2021 - 2025. In deze uitvraag Basiszorg daklozen wordt ook toegewerkt naar één organisatie voor volwassen en jongvolwassen daklozen.

4.2

De registratie en informatievoorziening te verbeteren, zodat goede, actuele sturingsinformatie over cliënten in de keten van opvang en zorg beschikbaar komt.

Kris gaat over naar ZorgNed, en daarbij uitgebreid met jonge daklozen. Er wordt nog steeds gewerkt om de verschillende informatiebronnen meer op elkaar af te stemmen, zodat onderlinge vergelijking meer betrouwbare informatie levert.

4.3

Periodiek de huidige praktijk bij de toegang tot de maatschappelijke opvang te toetsen, zodat deze conform de Handreiking landelijke toegankelijkheid van deVNG blijft verlopen.

Dit is in 2020 niet gedaan in verband met Corona. Dit werd gedaan door het ministerie van VWS het is onduidelijk of het ministerie van VWS hier mee door gaat.

4.4

Meer prioriteit te geven aan het omvormen van gescheiden nacht- en dagopvang naar 24-uursopvang en daarbij in beeld te brengen welke (extra) kosten hiermee gemoeid zijn.

De reguliere nachtopvang is per april 2020 omgevormd naar 24-uurs opvang. De extra locatie Stadsbrug is buiten Corona om wel alleen nachtopvang in verband met de activering die daar overdag wordt aangeboden.

4.5

Te zorgen voor meer capaciteit om wachtlijsten op te lossen. Daarbij af te wegen of volstaan kan worden met de inzet van extra incidenteel budget of dat structurele uitbreiding noodzakelijk is. Afspraken te maken met zorgverzekeraars om samen te zorgen voor een sneller en duurzaam herstel van daklozen.

In de inkoop 2020 is het wachtlijst budget structureel gemaakt. Daarnaast zijn er voor 2021 en 2021 extra middelen van het Rijk voor het living lab waarmee wij 200 mensen een huis met begeleiding kunnen geven. Wij zien met de druk op de opvang dat er structureel extra middelen nodig zijn en daar zetten wij in de lobby op in. Er zijn afspraken met Altrecht en Jellinek voor meer samenwerking rond mensen die dakloos zijn.

4.6

Topprioriteit te geven aan het realiseren van voldoende betaalbare woonruimte. En afspraken te maken met woningcorporaties om de knelpunten in het aanbod van geschikte en betaalbare woonruimte voor de uitstroom van cliënten MO/BW te verlichten.

In het regioplan MO/BW 2017 zijn afspraken vastgelegd voor een extra woningopgave. Voor het deel dat Utrecht stad levert (385 woningen per jaar) zijn in 2019 afspraken vastgelegd in het Plan van Aanpak huisvesting en ondersteuning kwetsbare doelgroepen samen met woningcorporaties en zorgaanbieders, cliënten organisaties en huurderogranisaties. Deze aanpak is in 2021 verbreed naar thuis voor iedereen. Binnen de gemeente wordt gewerkt aan een meer integrale aanpak van het vraagstuk van huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Mede ingegeven door de aanhoudende krapte op de woningmarkt en toenemende vraag (bijvoorbeeld taakstelling statushouders) willen we voorkomen dat aanpakken of doelgroepen met elkaar ‘concurreren’ binnen de gemeente of bij woningcorporaties. Daarnaast gaan we de afspraken met regiogemeenten bijstellen omdat er veel is verbeterd maar de realisatie van de opgave nog wel achter blijft.

4.7

Te zorgen voor adequate begeleiding en nazorg aan daklozen die na uitstroom weer zelfstandig gaan wonen, waarbij de aard en duur mede afhankelijk is van de mate van zelfredzaamheid op verschillende levensterreinen. Alert te zijn op het risico dat als begeleiding te snel stopt, mensen die opnieuw in de problemen komen, uit beeld raken en terugvallen in herhaalde dakloosheid

Het project voorkomen terugval in dakloosheid waarin aanvullende zorgaanbieders en het buurtteam samen werken heeft een tien punten plan ontwikkeld en geïmplementeerd om de kans op terugval in dakloosheid bij een overdrachtsmoment te verkleinen. Daarnaast wordt met een subsidie van Zonmw het schakelpunt verder ontwikkeld dat moet zorgen voor een zachtere landing in de wijk en gesprek met een ervaringsdeskundige om een realistischer beeld te krijgen van wat het betekent om zelfstandig te wonen. Waarbij naast de voordelen ook onderwerpen als eenzaamheid worden besproken. Daarnaast is er een brede aanpak thuis in de wijk waarin voor een brede groep kwetsbare mensen wordt gekeken welke ontwikkelingen in de wijk nodig zijn om je thuis te voelen in de wijk. Ook wordt de samenwerking van de aanvullende zorg en de informele zorg gestimuleerd door versneld vernieuwen, wij verwachten dat dit ook initiatieven oplevert die er voor zorgen dat terugval meer wordt voorkomen.

4.8

Het toezicht op de kwaliteit van de geleverde opvang te verbeteren en een steviger eerstelijns toezicht vorm te geven waarin ook de eigen gemeentelijke dienstverlening wordt belicht.

De visie van de gemeente is uitgewerkt in het document Kwaliteit en toezicht in sociaal domein (bijlage bij voortgangsrapportage Wmo, 7 mei 2019, Kwaliteit en toezicht Wmo - Gemeente Utrecht www.utrecht.nl › bestuur-en-organisatie › beleid (google.nl)).

4.9

De raad te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd en de voortgang daarin.

Wij rapporteerden hierover aan de raad via de jaarlijkse verantwoording.

5 Rapport Uithoflijn "Samen sturen"
Publicatiedatum: 4 december 2018 (update 3 september 2019

5.1

Bij de besluitvorming over de start van een groot project een complete en realistische raming van alle kosten aan de Raad te presenteren, zodat wij in het kader van ons budgetrecht de kosten en baten goed tegen elkaar af kunnen wegen. Daarbij ook de kosten te betrekken van relevante nevenprojecten, die nodig zijn voor de realisatie van het project.

Een van de maatregelen naar aanleiding van rekenkamer onderzoek UIThoflijn betreft het opstellen van een regeling risicovolle projecten. Daarin wordt een groot deel van de aanbevelingen in overgenomen. De regeling nadert een eindversie en wordt naar verwachting of begin tweede kwartaal dit jaar 2021 aan de raad aangeboden ter vaststelling.

5.2

Bij een groot project dat ontwikkeld wordt in een complexe omgeving, extra ruimte in de planning en het projectbudget op te nemen voor tegenvallers; niet alleen voor onvoorziene omstandigheden binnen het project, maar ook voor ontwikkelingen buiten de scope van het project, die de kosten en planning kunnen beInvloeden.

Een van de maatregelen naar aanleiding van rekenkamer onderzoek UIThoflijn betreft het opstellen van een regeling risicovolle projecten. Daarin wordt een groot deel van de aanbevelingen in overgenomen. De regeling nadert een eindversie en wordt naar verwachting of begin tweede kwartaal dit jaar 2021 aan de raad aangeboden ter vaststelling.

5.3

Aan het begin van een groot project het gekozen besturingsmodel eenduidig uit te werken en het consequent toe te passen. Helder vast te leggen wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft. Te bewaken dat tijdens de uitvoering van het project volgens de afspraken wordt gewerkt en te zorgen dat periodiek wordt nagegaan of de afspraken nog steeds passend en toereikend zijn. Hierbij te zorgen voor een goede verslaglegging.

Een van de maatregelen naar aanleiding van rekenkamer onderzoek UIThoflijn betreft het opstellen van een regeling risicovolle projecten. Daarin wordt een groot deel van de aanbevelingen in overgenomen. De regeling nadert een eindversie en wordt naar verwachting of begin tweede kwartaal dit jaar 2021 aan de raad aangeboden ter vaststelling.

5.4

Binnen het sturingsmodel te zorgen dat de verschillende rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer gescheiden blijven en in de portefeuilleverdeling te voorkomen dat bestuurders bij zulke grote projecten meerdere rollen vervullen. Aileen zo kunnen 'checks and balances' gegarandeerd worden. Te zorgen dat bij de bestuurlijke bezetting van een besluitvormend orgaan als een Stuurgroep alle relevante bestuurlijke verantwoordelijken aan tafel zitten, opdat een goede
informatievoorziening is geborgd en volledige integrale besluiten genomen kunnen worden.

Een van de maatregelen naar aanleiding van rekenkamer onderzoek UIThoflijn betreft het opstellen van een regeling risicovolle projecten. Daarin wordt een groot deel van de aanbevelingen in overgenomen. De regeling nadert een eindversie en wordt naar verwachting of begin tweede kwartaal dit jaar 2021 aan de raad aangeboden ter vaststelling.

5.5

Het gekozen sturingsmodel ‘samen sturen' consequent te hanteren en bij de onderlinge samenwerking steeds de teste voor het project'-principes te volgen, gelet op het gezamenlijke en maatschappelijke belang van het project. Periodiek relevante nevenprojecten te bespreken die de planning en de risico's van het eigen project raken. Te zorgen voor inzicht in de planning en risico's van deze projecten en open te zijn in de samenwerking.

Een van de maatregelen naar aanleiding van rekenkamer onderzoek UIThoflijn betreft het opstellen van een regeling risicovolle projecten. Daarin wordt een groot deel van de aanbevelingen in overgenomen. De regeling nadert een eindversie en wordt naar verwachting of begin tweede kwartaal dit jaar 2021 aan de raad aangeboden ter vaststelling.

5.6

Te zorgen voor borging van de opvolging van adviezen. Bij de inrichting en uitvoering van grote projecten als de Uithoflijn zijn (ongevraagde) adviezen van bijvoorbeeld een Adviesraad van groot belang. Daarom is het goed dat bij grote projecten altijd een adviesraad wordt ingesteld. De Stuurgroep en de Directieraad op te dragen dat zij vastleggen hoe over adviezen en aanbevelingen vvordt besloten en dat zij concrete afspraken maken wie voor opvolging verantwoordelijk is. Vooraf vast te leggen dat adviezen die het sturingsmodel of de uitvoering, planning en kosten van het project raken, in ieder geval altijd met de Raad worden gedeeld. De Stuurgroep en de Directieraad op te dragen de voortgang van de opvolging van adviezen en
aanbevelingen actief te bewaken.

Een van de maatregelen naar aanleiding van rekenkamer onderzoek UIThoflijn betreft het opstellen van een regeling risicovolle projecten. Daarin wordt een groot deel van de aanbevelingen in overgenomen. De regeling nadert een eindversie en wordt naar verwachting of begin tweede kwartaal dit jaar 2021 aan de raad aangeboden ter vaststelling.

5.7

Er voor te zorgen dat de integrale projectplanning en de voortgangsrapportages zijn samengesteld op basis van alle noodzakelijke integrale voortgangsinformatie over het volledige grote project. De afspraken over de informatievoorziening te bewaken en periodiek te evalueren of de informatievoorziening nog adequaat is.

Een van de maatregelen naar aanleiding van rekenkamer onderzoek UIThoflijn betreft het opstellen van een regeling risicovolle projecten. Daarin wordt een groot deel van de aanbevelingen in overgenomen. De regeling nadert een eindversie en wordt naar verwachting of begin tweede kwartaal dit jaar 2021 aan de raad aangeboden ter vaststelling.

5.8

Te zorgen voor een realistische, tijdige en consistente opstelling van de omvang en voortgang van een groot project v.w.b. de planning, kosten(ontwikkeling) en risico's aan de Raad.

Een van de maatregelen naar aanleiding van rekenkamer onderzoek UIThoflijn betreft het opstellen van een regeling risicovolle projecten. Daarin wordt een groot deel van de aanbevelingen in overgenomen. De regeling nadert een eindversie en wordt naar verwachting of begin tweede kwartaal dit jaar 2021 aan de raad aangeboden ter vaststelling.

5.9

Te zorgen dat de Raad de voor hen relevante adviezen van de Adviesraad ontvangt,
zodat ook op deze wijze inzicht kan worden verkregen in de voortgang van het groot project (conform beslispunt 6).

Een van de maatregelen naar aanleiding van rekenkamer onderzoek UIThoflijn betreft het opstellen van een regeling risicovolle projecten. Daarin wordt een groot deel van de aanbevelingen in overgenomen. De regeling nadert een eindversie en wordt naar verwachting of begin tweede kwartaal dit jaar 2021 aan de raad aangeboden ter vaststelling.

5.10

Te zorgen dat voortgangsrapportages binnen een maand aan de Raad gestuurd worden.

Een van de maatregelen naar aanleiding van rekenkamer onderzoek UIThoflijn betreft het opstellen van een regeling risicovolle projecten. Daarin wordt een groot deel van de aanbevelingen in overgenomen. De regeling nadert een eindversie en wordt naar verwachting of begin tweede kwartaal dit jaar 2021 aan de raad aangeboden ter vaststelling.

5.11

Te zorgen dat vanaf de start van een gezamenlijk groot project de informatie-voorziening aan de Raad en de Staten gelijktijdig en gelijksoortig plaatsvindt.

Een van de maatregelen naar aanleiding van rekenkamer onderzoek UIThoflijn betreft het opstellen van een regeling risicovolle projecten. Daarin wordt een groot deel van de aanbevelingen in overgenomen. De regeling nadert een eindversie en wordt naar verwachting of begin tweede kwartaal dit jaar 2021 aan de raad aangeboden ter vaststelling.

6 Werken aan perspectief
Publicatiedatum: 26 maart 2019

6.1

De effectiviteit van het beleid voor werk en activering in samenwerking met de partners te analyseren.

Passend bij het Utrechtse sturingsmodel zijn we continu in gesprek met onze partners over de effectiviteit van onze dienstverlening. Een voorbeeld is gesprekken met de aanbieders van Sociale Prestatie. Dit heeft zijn beslag gekregen in de aangepaste nadere regel Sociale Prestatie en Dagondersteuning. De ADSU-partners (met vertegenwoordiging uit de gemeente) hebben hun uitgevoerde acties en samenwerkingsvorm geanalyseerd. Dit krijgt beslag in nieuwe samenwerkingsafspraken. Een ander voorbeeld is duidingsgesprekken met partners in het kader van Werkbeweging.
Zie ook Raadsbrief uitvoeren aanbevelingen rekenkameronderzoek Werken aan Perspectief, 13 oktober 2020 (kenmerk 7957794).

6.2A

Een kadernota Werk en activering op te stellen waarin de verbinding wordt gelegd met de huidige kenmerken van het bestand, de interne en externe dienstverlening en de actuele economische omstandigheden.

De actieagenda Werkbeweging is op 15 juli 2019 gepresenteerd en op 5 december 2019 door de raad vastgesteld.  In de actieagenda is een verbinding gemaakt tussen de huidige kenmerken van het bestand de interne en externe dienstverlening en de destijds actuele omstandigheden. Tevens bevat de actieagenda een terugblik op de trends en ontwikkelingen van onze
werkdienstverlening in de periode 2014-2019.

6.2C

De raad vroegtijdig te betrekken in het proces bij de totstandkoming van de nieuwe kadernota Werk en activering.

De raad is vroegtijdig betrokken in het proces bij de totstandkoming van de actieagenda Werkbeweging door een raadsbrief, informatiebijeenkomst, stadsgesprek, bespreking bij de VJN en behandeling in de raad. Zie voor meer informatie Raadsbrief uitvoeren aanbevelingen rekenkameronderzoek Werken aan Perspectief, 13 oktober 2020 (kenmerk 7957794).

6.3A

Het inzicht in kenmerken als gezondheid, werkervaring en leef- en inkomenssituatie te verbeteren zodat de aansluiting op het aanbod verbetert. Ook het inzicht in de taalvaardigheid dient verder verbeterd te worden.

Om het inzicht te verbeteren hebben we onder andere het aanvraagproces en de samenstelling van de teams en de dienstverlening aan jongeren aangepast. Er is continu aandacht voor (het vergroten van de) kennis en vaardigheden van onze professionals. Daarnaast is de beoordelingsschaal voor taalvaardigheid verfijnd. Met de actieagenda Werkbeweging is er meer tijd om de werkzoekenden te leren kennen en inzicht te krijgen in en aan te sluiten op de persoonlijke situatie van werkzoekenden. Zie voor meer informatie Raadsbrief Voortgangsrapportage Actieagenda Werkbeweging, 26 april 2021, kenmerk 8760745.

6.3B

Een intensievere aanpak van taalachterstanden te ontwikkelen ter bevordering van maatschappelijke participatie.

Met het plan van aanpak laaggeletterdheid (raadsbrief Meerjarenplan Laaggeletterdheid en digitale
vaardigheden volwassenen, kenmerk 6216656) bent u geïnformeerd over een intensievere aanpak
taalachterstanden. Bijlage 5 bevat eveneens een overzicht met het taalaanbod van Werk en Inkomen.
In het kader van de actieagenda Werkbeweging en de aanpak doorgaande lijn werk en taal wordt gewerkt aan

het ontwikkelen van een intensieve aanpak waarbij taal en leren centraal staan. Meer informatie is opgenomen in de Voortgangsrapportage (Raadsbrief 26 april 2021, kenmerk 8760745).

6.4A

In de dienstverlening nadrukkelijker rekening te houden met de veranderde persoonlijke situatie en wensen van de uitkeringsgerechtigden.

We kijken wat nodig is en past bij de persoonlijke situatie, hoe meer ondersteuning iemand nodig heeft om betaald werk uit te kunnen voeren, hoe ruimer het aanbod als de stap naar betaald werk nog te groot is. De wensen van uitkeringsgerechtigden hebben geleid tot aanpassingen in ons aanbod zoals de mogelijkheid om uren op te bouwen en combinaties van taal, leren en werk. Voor meer informatie Raadsbrief uitvoeren aanbevelingen rekenkameronderzoek Werken aan Perspectief, 13 oktober 2020 (kenmerk 7957794).

6.4B

De huidige omstandigheden te gebruiken om samen met werkgevers meer passende werkplekken te creëren.

In het kader van Werkbeweging wordt samen met werkgevers en andere partners gewerkt aan het creëren van nieuwe banen. U bent hierover geïnformeerd in de Voortgangsrapportage Werkbeweging (Raadsbrief 26 april 2021, kenmerk 8760745).

6.5A

De interne en externe samenwerking te intensiveren door het inzicht in elkaars rollen en taken te vergroten, en blijvend te investeren in bekendheid van elkaars aanbod.

Samen met de buurtteams, U-centraal en Dock is gewerkt aan een vernieuwde beschrijving van het proces,
rollen, taken en afspraken tussen buurtteammedewerkers en werkmatchers van WenI. Dit heeft geleid tot de opzet van twee pilots. In 2020 zijn bijeenkomsten georganiseerd om aanbieders en verwijzers voor te lichten
over het nut van activering, welk aanbod er is en hoe je dit kunt vinden. Er wordt gewerkt aan een naslagwerk voor buurtteammedewerkers over het zorgaanbod en de zorgaanbieders.

6.5B

De verschillende passende ondersteuningstrajecten gezamenlijk met de buurtteams en andere samenwerkingspartners verder uit te werken en als gemeente de regie te voeren over het totale traject.

In 2020 is een nieuwe contractperiode ingegaan met 21 aanbieders van Arbeidsmatige Activering (AA). Met de geselecteerde aanbieders blijft de diversiteit van het aanbod AA behouden waarmee er ruime mogelijkheid bestaat om deelnemers een passende plek te bieden.

6.6

De dienstverlening aan en communicatie met uitkeringsgerechtigden in de
arrangementen 3 en 4 te verbeteren door de kennis van het personeel over veel voorkomende problematieken te vergroten en meer aandacht te hebben voor de persoonlijke situatie en individuele zorgvraag.

In aanvulling op de uitvoering van bovenstaande aanbevelingen besteden we specifiek aandacht aan onze communicatiemiddelen. Onze brieven en berichten op de website zijn op taalniveau B1. We werken niet alleen met tekst maar communiceren ook met infographics. Mensen die niet digitaal vaardig zijn en iedereen met vragen,
kunnen terecht bij het servicepunt Utrecht in het Stadskantoor en werkmatchers lichten indien nodig
berichten van WenI mondeling toe.

6.7A

De informatievoorziening aan de raad — in combinatie met de nieuwe kadernota Werk en activering — opnieuw in te richten, zodat de informatie van WenI en MO goed op elkaar en op de beoogde prestaties en effecten van het nieuwe werk- en
activeringsbeleid is afgestemd.

Vanaf 2020 wordt over de activiteiten van het programma Maatschappelijke Ondersteuning verantwoord binnen de programma’s Ondersteuning op Maat (met Zorg voor Jeugd) en Samenleven en Sport. De aanpassing in de beleids- en beheercyclus is bedoeld om de raad beter te faciliteren om zo beter te kunnen sturen. Het monitoren en sturen binnen Werkbeweging is ook op deze leest
gestoeld. Daarnaast is de informatie over activering en werk in de voortgangsrapportages van MO en
de jaarstukken van MO en WenI onderling afgestemd.

6.7B

In samenspraak met de raad en samenwerkingspartners vast te stellen welke indicatoren nodig en realiseerbaar zijn om de effecten en prestaties van het nieuwe werk- en activeringsbeleid te kunnen beoordelen.

We houden zicht op de bewegingen richting werk binnen de actieagenda Werkbeweging. We gebruiken hiervoor model Simons, de Utrechtse manier van sturen en verantwoorden waarbij volgen, spiegelen en leren centraal staat. We hebben u over de wijze waarop we monitoren geïnformeerd in de raadsbrief Monitor Werkbeweging (26 mei 2020, kenmerk 7398659) en de technische
informatiebijeenkomst (digitaal) van 7 juli 2020.

6.8

De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd en over de voortgang daarin.

Plan van aanpak: Raadsbrief Plan van aanpak rekenkameronderzoek Werken aan Perspectief (15 juli 2019, kenmerk 6249223)
Voortgang: Raadsbrief uitvoeren aanbevelingen rekenkameronderzoek Werken aan Perspectief (13 oktober 2020, kenmerk 7957794.

7. Basiseducatie voor volwassenen (taal, rekenen en digitale vaardigheden). Publicatiedatum: 15 oktober 2020

7.1A

Het inzicht in de omvang van de groepen die nog onvoldoende beschikken over de basisvaardigheden te verbeteren.

In Q3 '21 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief Regionaal Programma Educatie Volwassenen met PvA.

7.1B

Als gemeente, gelet op de hardnekkigheid en complexiteit van het vraagstuk, toe te werken naar een intensievere en minder vrijblijvende aanpak en een sterkere regie te voeren op de vraag naar en het aanbod van basiseducatie.

In Q3 '21 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief Regionaal Programma Educatie Volwassenen met PvA.

7.2

Voor de verschillende vormen van basiseducatie concreet geformuleerde doelen op te stellen en deze doelen te koppelen aan de verschillende doelgroepen, waarin ook het beoogde maatschappelijk effect is opgenomen.

In Q3 '21 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief Regionaal Programma Educatie Volwassenen met PvA.

7.3A

Met educatieaanbieders duidelijker afspraken te maken over meer eenduidige verantwoordingsinformatie, waaronder informatie over klanttevredenheid en voortijdige uitval.

IIn Q3 '21 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief Regionaal Programma Educatie Volwassenen met PvA.

7.3B

De informatieverschaffing te stroomlijnen, wat kan helpen bij meer inzicht krijgen in effectiviteit.

In Q3 '21 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief Regionaal Programma Educatie Volwassenen met PvA.

7.4A

In te zetten op een verbreding van het aanbod, en de benutting daarvan, op het terrein van Nederlands als eerste taal (NT1) en van rekenen en vaker meer indirecte, innovatieve methoden toe te passen om Nederlandstalige laaggeletterden (NT1’ers) te bereiken.

In Q3 '21 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief Regionaal Programma Educatie Volwassenen met PvA.

7.4B

Als gemeente actiever te sturen op de inzichtelijkheid van het educatieaanbod, zodat samenwerking en doorverwijzing kunnen worden bevorderd.

In Q3 '21 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief Regionaal Programma Educatie Volwassenen met PvA.

7.5A

Een meer integrale aanpak te ontwikkelen waarin beleidsafdelingen – Maatschappelijke Ontwikkeling, Werk en Inkomen, en Volksgezondheid – tot een gezamenlijke aanpak komen van signalering, doorverwijzing en warme overdracht naar basiseducatie en taalonderwijs.

In Q3 '21 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief Regionaal Programma Educatie Volwassenen met PvA.

7.5B

De mogelijkheden te benutten die de Participatiewet biedt. Een intensievere aanpak te ontwikkelen om uitkeringsgerechtigden met taalachterstand te stimuleren naar taalles te gaan.

IIn Q3 '21 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief Regionaal Programma Educatie Volwassenen met PvA.

7.6A

In te zetten op de kansen die de werkvloer biedt en op een veel grotere rol van werkgevers bij het vergroten van taal- en rekenvaardigheid en digitale vaardigheden: daarbij als gemeente in de rol van werkgever ook zelf het goede voorbeeld te geven.

In Q3 '21 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief Regionaal Programma Educatie Volwassenen met PvA.

7.6B

In te zetten op de kansen die het onderwijs als vindplaats biedt en zo een nauwere samenwerking tussen onderwijs, de gemeente en de educatieve aanbieders te realiseren.Met als doel: het vergroten van taal- en rekenvaardigheid en digitale vaardigheden van jongeren.

In Q3 '21 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief Regionaal Programma Educatie Volwassenen met PvA.

7.7A

Ter bevordering van een gelijk speelveld en toetreding van nieuwe aanbieders beleidsregels op te stellen met criteria voor de beoordeling van subsidieaanvragen en het subsidieregister te verbeteren.

In Q3 '21 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief Regionaal Programma Educatie Volwassenen met PvA.

7.7B

Ter vereenvoudiging van de interne controle op subsidies en inkoop bij de gemeente de subsidie- en inkoopdossiers onder te brengen op één centrale plaats.

In Q3 '21 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief Regionaal Programma Educatie Volwassenen met PvA.

7.8

De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd.

In Q3 '21 volgt een terugkoppeling aan de raad, zoals genoemd in de Raadsbrief Regionaal Programma Educatie Volwassenen met PvA.

8. Regie op veiligheid en handhaving. Een onderzoek naar de regie op veiligheid en handhaving in de openbare ruimte in de gemeente Utrecht. Publicatiedatum: 17 maart 2020.

8.1A

Het inzicht in de omvang van de groepen die nog onvoldoende beschikken over de basisvaardigheden te verbeteren.

Op 8 december 2020 is de raadsbrief Vervolg Rekenkamerrapport "Regie op veiligheid en Handhaving" verzonden. Het college informeert de Raad daarmee over de wijze waarop de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte worden genomen. Er wordt uitvoering gegeven aan verbeteringen langs de lijn van de aanbevelingen van de Rekenkamer. Dat doen we ‘on the job’, door werkenderwijs processen, systemen en samenwerkingsstructuren aan te pakken. Over de voortgang wordt de Raad geïnformeerd in 2021  als onderdeel van de ‘rijke verantwoording’.

8.1B

Ter bevordering van een gelijk speelveld en toetreding van nieuwe aanbieders beleidsregels op te stellen met criteria voor de beoordeling van subsidieaanvragen en het subsidieregister te verbeteren.

Op 8 december 2020 is de raadsbrief Vervolg Rekenkamerrapport "Regie op veiligheid en Handhaving" verzonden. Het college informeert de Raad daarmee over de wijze waarop de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte worden genomen. Er wordt uitvoering gegeven aan verbeteringen langs de lijn van de aanbevelingen van de Rekenkamer. Dat doen we ‘on the job’, door werkenderwijs processen, systemen en samenwerkingsstructuren aan te pakken. Over de voortgang wordt de Raad geïnformeerd in 2021  als onderdeel van de ‘rijke verantwoording’.

8.1C

Ter bevordering van een gelijk speelveld en toetreding van nieuwe aanbieders beleidsregels op te stellen met criteria voor de beoordeling van subsidieaanvragen en het subsidieregister te verbeteren.

Op 8 december 2020 is de raadsbrief Vervolg Rekenkamerrapport "Regie op veiligheid en Handhaving" verzonden. Het college informeert de Raad daarmee over de wijze waarop de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte worden genomen. Er wordt uitvoering gegeven aan verbeteringen langs de lijn van de aanbevelingen van de Rekenkamer. Dat doen we ‘on the job’, door werkenderwijs processen, systemen en samenwerkingsstructuren aan te pakken. Over de voortgang wordt de Raad geïnformeerd in 2021  als onderdeel van de ‘rijke verantwoording’.

8.2A

Ter bevordering van een gelijk speelveld en toetreding van nieuwe aanbieders beleidsregels op te stellen met criteria voor de beoordeling van subsidieaanvragen en het subsidieregister te verbeteren.

Op 8 december 2020 is de raadsbrief Vervolg Rekenkamerrapport "Regie op veiligheid en Handhaving" verzonden. Het college informeert de Raad daarmee over de wijze waarop de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte worden genomen. Er wordt uitvoering gegeven aan verbeteringen langs de lijn van de aanbevelingen van de Rekenkamer. Dat doen we ‘on the job’, door werkenderwijs processen, systemen en samenwerkingsstructuren aan te pakken. Over de voortgang wordt de Raad geïnformeerd in 2021  als onderdeel van de ‘rijke verantwoording’.

8.2B

Ter bevordering van een gelijk speelveld en toetreding van nieuwe aanbieders beleidsregels op te stellen met criteria voor de beoordeling van subsidieaanvragen en het subsidieregister te verbeteren.

Op 8 december 2020 is de raadsbrief Vervolg Rekenkamerrapport "Regie op veiligheid en Handhaving" verzonden. Het college informeert de Raad daarmee over de wijze waarop de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte worden genomen. Er wordt uitvoering gegeven aan verbeteringen langs de lijn van de aanbevelingen van de Rekenkamer. Dat doen we ‘on the job’, door werkenderwijs processen, systemen en samenwerkingsstructuren aan te pakken. Over de voortgang wordt de Raad geïnformeerd in 2021  als onderdeel van de ‘rijke verantwoording’.

8.3A

Ter bevordering van een gelijk speelveld en toetreding van nieuwe aanbieders beleidsregels op te stellen met criteria voor de beoordeling van subsidieaanvragen en het subsidieregister te verbeteren.

Op 8 december 2020 is de raadsbrief Vervolg Rekenkamerrapport "Regie op veiligheid en Handhaving" verzonden. Het college informeert de Raad daarmee over de wijze waarop de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte worden genomen. Er wordt uitvoering gegeven aan verbeteringen langs de lijn van de aanbevelingen van de Rekenkamer. Dat doen we ‘on the job’, door werkenderwijs processen, systemen en samenwerkingsstructuren aan te pakken. Over de voortgang wordt de Raad geïnformeerd in 2021  als onderdeel van de ‘rijke verantwoording’.

8.3B

Ter bevordering van een gelijk speelveld en toetreding van nieuwe aanbieders beleidsregels op te stellen met criteria voor de beoordeling van subsidieaanvragen en het subsidieregister te verbeteren.

Op 8 december 2020 is de raadsbrief Vervolg Rekenkamerrapport "Regie op veiligheid en Handhaving" verzonden. Het college informeert de Raad daarmee over de wijze waarop de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte worden genomen. Er wordt uitvoering gegeven aan verbeteringen langs de lijn van de aanbevelingen van de Rekenkamer. Dat doen we ‘on the job’, door werkenderwijs processen, systemen en samenwerkingsstructuren aan te pakken. Over de voortgang wordt de Raad geïnformeerd in 2021  als onderdeel van de ‘rijke verantwoording’.

8.3C

Ter bevordering van een gelijk speelveld en toetreding van nieuwe aanbieders beleidsregels op te stellen met criteria voor de beoordeling van subsidieaanvragen en het subsidieregister te verbeteren.

Op 8 december 2020 is de raadsbrief Vervolg Rekenkamerrapport "Regie op veiligheid en Handhaving" verzonden. Het college informeert de Raad daarmee over de wijze waarop de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte worden genomen. Er wordt uitvoering gegeven aan verbeteringen langs de lijn van de aanbevelingen van de Rekenkamer. Dat doen we ‘on the job’, door werkenderwijs processen, systemen en samenwerkingsstructuren aan te pakken. Over de voortgang wordt de Raad geïnformeerd in 2021  als onderdeel van de ‘rijke verantwoording’.

8.4

Ter bevordering van een gelijk speelveld en toetreding van nieuwe aanbieders beleidsregels op te stellen met criteria voor de beoordeling van subsidieaanvragen en het subsidieregister te verbeteren.

Op 8 december 2020 is de raadsbrief Vervolg Rekenkamerrapport "Regie op veiligheid en Handhaving" verzonden. Het college informeert de Raad daarmee over de wijze waarop de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte worden genomen. Er wordt uitvoering gegeven aan verbeteringen langs de lijn van de aanbevelingen van de Rekenkamer. Dat doen we ‘on the job’, door werkenderwijs processen, systemen en samenwerkingsstructuren aan te pakken. Over de voortgang wordt de Raad geïnformeerd in 2021  als onderdeel van de ‘rijke verantwoording’.

8.5

Ter bevordering van een gelijk speelveld en toetreding van nieuwe aanbieders beleidsregels op te stellen met criteria voor de beoordeling van subsidieaanvragen en het subsidieregister te verbeteren.

Op 8 december 2020 is de raadsbrief Vervolg Rekenkamerrapport "Regie op veiligheid en Handhaving" verzonden. Het college informeert de Raad daarmee over de wijze waarop de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte worden genomen. Er wordt uitvoering gegeven aan verbeteringen langs de lijn van de aanbevelingen van de Rekenkamer. Dat doen we ‘on the job’, door werkenderwijs processen, systemen en samenwerkingsstructuren aan te pakken. Over de voortgang wordt de Raad geïnformeerd in 2021  als onderdeel van de ‘rijke verantwoording’.

8.6

Ter bevordering van een gelijk speelveld en toetreding van nieuwe aanbieders beleidsregels op te stellen met criteria voor de beoordeling van subsidieaanvragen en het subsidieregister te verbeteren.

Op 8 december 2020 is de raadsbrief Vervolg Rekenkamerrapport "Regie op veiligheid en Handhaving" verzonden. Het college informeert de Raad daarmee over de wijze waarop de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte worden genomen. Er wordt uitvoering gegeven aan verbeteringen langs de lijn van de aanbevelingen van de Rekenkamer. Dat doen we ‘on the job’, door werkenderwijs processen, systemen en samenwerkingsstructuren aan te pakken. Over de voortgang wordt de Raad geïnformeerd in 2021  als onderdeel van de ‘rijke verantwoording’.

7.7A

Ter bevordering van een gelijk speelveld en toetreding van nieuwe aanbieders beleidsregels op te stellen met criteria voor de beoordeling van subsidieaanvragen en het subsidieregister te verbeteren.

Op 8 december 2020 is de raadsbrief Vervolg Rekenkamerrapport "Regie op veiligheid en Handhaving" verzonden. Het college informeert de Raad daarmee over de wijze waarop de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte worden genomen. Er wordt uitvoering gegeven aan verbeteringen langs de lijn van de aanbevelingen van de Rekenkamer. Dat doen we ‘on the job’, door werkenderwijs processen, systemen en samenwerkingsstructuren aan te pakken. Over de voortgang wordt de Raad geïnformeerd in 2021  als onderdeel van de ‘rijke verantwoording’.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48