Jaarrekening

Reserves

x € 1.000

Stand
31-12-2019

B&D
voorstellen 2019

Saldo
1-1-2020

Toevoeging
2020

Onttrekking
2020

Saldo
31-12-2020

a

b

c=a+b

d

e

f=c+d-e

Algemene dekkingsreserve

69.606

14.974

84.580

104.749

110.099

79.230

Algemene Reserve

57.750

0

57.750

0

10.000

47.750

Totaal Algemene reserve

127.356

14.974

142.330

104.749

120.099

126.980

Bewoners en Bestuur

88

-80

8

732

0

740

Stedelijke Ontwikkeling

62.688

44.872

107.560

12.010

55.322

64.248

Duurzaamheid

12.068

2.065

14.133

6.705

1.538

19.300

Bereikbaarheid

21.958

923

22.881

8.085

13.066

17.900

Openbare ruimte en groen

12.906

1.335

14.241

0

1.950

12.291

Werk en Inkomen

2.255

0

2.255

0

60

2.195

Onderwijs

15.901

6.898

22.799

7.800

8.300

22.299

Ondersteuning op maat

1.655

1.986

3.641

0

0

3.641

Veiligheid

173

0

173

0

30

143

Cultuur

603

0

603

2

0

605

Samenleven en Sport

745

0

745

0

745

0

Utrechts Vastgoed

4.027

74

4.101

1.765

104

5.762

Algemene Middelen

11.047

-2.968

8.079

37.720

0

45.799

Overhead

3.981

-253

3.728

1.600

115

5.213

Vaste activa

301.997

12.474

314.471

11.926

34.734

291.663

Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

674

0

674

3.000

242

3.432

Totaal Bestemmingsreserves

452.766

67.326

520.092

91.345

116.206

495.231

Totaal reserves per programma

580.122

82.300

662.422

196.094

236.305

622.211

x € 1.000

Looptijd t/m

Stand per
01-01-2020

Werkelijke
mutatie
2020

Saldo
31-12-2020

Reeds
verplicht
31-12-2020

Niet verplicht
deel

Deel dat vrij
kan vallen

Bewoners en Bestuur

Reserve Verkiezingen

31-12-50

8

732

740

96

644

0

Stedelijke Ontwikkeling

Egalisatiereserve bouwleges

31-12-50

0

0

0

0

0

0

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

0

12.993

-12.993

0

0

0

0

Woonfonds

0

1.599

-150

1.449

1.350

99

0

Reserve Utrechts restauratiefonds (URF)

0

6.028

-2.800

3.228

0

3.228

0

Archeologisch opgravingen

0

936

-50

886

0

886

0

Revolverend fonds woningrenovatie

0

762

-381

381

0

381

0

Domplein 13

31-12-26

240

-40

200

200

0

0

Reserve grondexploitatie

0

53.438

-25.642

27.796

0

27.796

0

Investeringsimpuls RSU

0

24.349

-2.357

21.992

0

21.992

0

Reserve taakstelling inkoop LR

31-12-31

6.643

1.266

7.909

1.266

6.643

0

Ondersteunen Handhaven

31-12-50

572

-165

407

407

0

0

Duurzaamheid

Reserve Energiemaatregelen Utr. Scholen

01-01-28

185

0

185

0

185

0

Utrechtse Energie

01-01-50

2.712

-275

2.437

0

2.437

0

Leningen Utrechtse Energie

01-01-38

5.050

-1.263

3.787

0

3.787

0

Utrechtse energie aardgasvrije wijken

01-01-36

5.115

0

5.115

0

5.115

0

Risicoreserve Bodem

31-12-43

1.071

0

1.071

0

1.071

0

Nedereindseplas

01-01-31

0

6.705

6.705

0

6.705

0

Bereikbaarheid

Meerjarige investeringen bereikbaarheid

31-12-40

15.527

-3.359

12.168

0

12.168

0

Parkeerexploitatie

01-01-50

5.738

-1.498

4.240

0

4.240

0

Onderhoud parkeervoorzieningen

01-01-50

1.616

-124

1.492

0

1.492

0

Openbare ruimte en groen

Egalisatiefonds rioleringen

31-12-50

5.863

0

5.863

0

5.863

0

Ophaaldienst

31-12-50

2.975

-950

2.025

0

2.025

0

Essentaksterfte 1002

31-12-50

3.527

-1.000

2.527

0

2.527

0

Meerjaren Groen programma

31-12-30

1.063

0

1.063

0

1.063

0

Reserve Grondbank

31-12-50

813

0

813

0

813

0

Werk en Inkomen

Werk en inkomen

31-12-50

796

0

796

0

796

0

Re-integratiefonds werk en inkomen

31-12-50

903

0

903

903

0

0

Revolverend Fonds Jongeren schulden

02-08-50

556

-60

496

496

0

0

Onderwijs

Stroyenborchdreef brand

31-12-19

0

0

0

0

0

0

Masterplan primair onderwijs

31-12-50

277

0

277

0

277

0

Huisvestingsprogramma

31-12-50

3.325

5.500

8.825

5.500

3.325

0

Piekopvang onderwijs LR

31-12-50

716

0

716

0

716

0

Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvesting

31-12-50

16.276

-6.000

10.276

0

10.276

0

Onderhoud en kapitaallasten Buitenschoolse opvang (BSO)

31-12-50

1.980

0

1.980

0

1.980

0

Nieuwbouw Centrale Bibliotheek

31-12-50

225

0

225

0

225

0

Ondersteuning op maat

Transformatie en decentralisatie Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang

31-12-50

3.641

0

3.641

0

3.641

0

Veiligheid

Projecten cameratoezicht

31-12-50

173

-30

143

0

143

0

Cultuur

Utrechtse Cultuurlening

31-12-50

100

0

100

0

100

0

Fonds Broedplaatsen

31-12-50

503

2

505

0

505

0

Samenleven en Sport

Grasmat Zoudenbalch

31-12-20

745

-745

0

0

0

0

Utrechts Vastgoed

Vastgoedbeheer

31-12-50

3.711

-78

3.633

0

3.633

0

Groot onderhoud Maatschappelijk Vastgoed

31-12-18

0

0

0

0

0

0

Energieneutraal Kernvastgoed

31-12-50

390

460

850

0

850

0

Stadskantoor

31-12-50

0

1.279

1.279

762

517

0

Algemene Middelen

Budgetstructuur Leidsche Rijn

31-12-30

7.284

0

7.284

0

7.284

0

Decentralisatie Sociaal Domein

31-12-20

795

0

795

795

0

0

Bestemmingsreserve maatregelenpaketten

31-12-22

0

37.720

37.720

0

37.720

0

Overhead

Europese subsidies

31-12-24

2.058

-115

1.943

0

1.943

0

ICT Investeringsprogramma

31-12-29

1.670

1.600

3.270

1.670

1.600

0

Algemene reserve

Algemene Reserve

31-12-99

57.750

-10.000

47.750

0

47.750

0

Algemene dekkingsreserve

31-12-99

84.581

-5.350

79.231

0

79.231

0

Vaste activa

Vaste Activareserve

31-12-99

314.471

-22.809

291.662

0

291.662

0

Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

Cofinanciering Pieken

0

258

-112

146

146

0

0

Lokaal Economisch Fonds (LEF)

31-12-20

130

-130

0

0

0

0

Toeristische stadspromotie

0

286

0

286

0

286

0

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht

0

0

3.000

3.000

0

3.000

0

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48