Jaarrekening

Herleiding EMU-saldo uit balans

     x € 1.000

Stand per
31-12-2019

Stand per
31-12-2020

Relevante
mutatie (toename) voor EMU-saldo

Activa

(im) Materiële vaste activa

1.636.770

1.687.683

Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen

5.221

10.322

5.101

Financiële vaste activa: Leningen

40.140

35.859

-4.281

Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar

207

207

0

Totaal Vaste Activa

1.682.338

1.734.071

Voorraden

-23.985

71.482

Uitzettingen <1 jaar

146.012

132.505

-13.507

Liquide middelen

9.003

3.024

-5.979

Overlopende activa

47.876

70.904

23.028

Totaal Vlottende Activa

178.906

277.915

Totaal Activa

1.861.244

2.011.986

4.362

Toename relevante activa (A)

Passiva

Eigen vermogen

662.422

822.548

Voorzieningen

76.743

78.183

Vaste schuld

892.201

836.921

-55.280

Totaal Vaste Passiva

1.631.366

1.737.652

Vlottende schuld

116.985

76.847

-40.138

Overlopende passiva

112.893

197.487

84.594

Totaal Vlottende Passiva

229.878

274.334

Totaal Passiva

1.861.244

2.011.986

-10.824

Toename relevante passiva (B)

EMU-saldo

15.186

(A)-(B)

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48