Paragrafen

Lokale heffingen

Deze paragraaf bevat onze verantwoording over de lokale heffingen in 2020.
Lokale heffingen bestaan uit belastingen en retributies. Bij de belastingen wordt ingegaan op het kwijtscheldingsbeleid. Tevens wordt de oninbaarheid beschreven alsmede de belastingdruk.
Het beleid omtrent de lokale heffingen is beschreven in de Nota lokale heffingen. De actuele versie daarvan is op 18 juli 2019 door de raad vastgesteld.

Corona

Het grootste deel van de aanslagen OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn opgelegd in januari en februari 2020, nog voordat de volledige invloed en omvang van de coronacrisis bekend werd. Voor belastingplichtigen die door de coronamaatregelen in financiële problemen kwamen is zoveel als mogelijk flexibiliteit en coulance bij de invordering geboden. Ondanks Corona waren er slechts beperkt betalingsachterstanden. Wel zagen we een toename van het aantal kleine ondernemers dat voor hun privé-belastingaanslagen kwijtschelding aanvroeg.
Door het niet doorgaan van evenementen werden leges misgelopen voor het in behandeling nemen van evenementenvergunningen. Ook kwamen er minder hotelgasten naar de stad. De voorlopige aanslag toeristenbelasting is daarom tegen tien procent van de normale aanslag opgelegd en de heffing over het belastingjaar 2020 is daarmee uitgesteld naar begin 2021. Dat geldt ook voor de precariobelasting 2020. Doordat lang onbekend was hoe het jaar zich zou ontwikkelen is ervoor gekozen om de aanslagen niet aan het eind van het gebruikelijke terrasseizoen op te leggen, maar in het eerste kwartaal 2021. Bij de aanslagoplegging zal blijken welk bedrag aan beide belastingen daadwerkelijk kan worden geheven.

De coronamaatregelen leidden er ook toe dat andere producten en diensten minder vaak werden aangevraagd, zoals huwelijken en paspoorten, waardoor ook op die producten de legesopbrengsten achterbleven.

Beleidsindicatoren
Zoals in de Voorjaarsnota 2017 is aangegeven, is een viertal beleidsindicatoren met ingang van de Programmabegroting 2018 opgenomen in de paragraaf Lokale Heffingen. In de tabellen wordt het meest recente jaar waarover de gegevens beschikbaar zijn weergegeven, inclusief de twee daaraan voorafgaande jaren.

Indicator

Eenheid

Bron

2018

2019

2020

Gemiddelde WOZ-waarde

Duizend euro

CBS

262

294

327

Demografische druk

%

CBS

38%

37,7%

37,6%

Indicator

Eenheid

Bron

2019

2020

2021

Gemeentelijke woonlasten eenpersoons-huishouden

In Euro’s

COELO

681

700

724

Gemeentelijke woonlasten meerpersoons-huishouden

In Euro’s

COELO

731

773

774

Verbonden partij
De bijdrage aan de BghU
 in 2020 was 7,062 miljoen euro.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48