Onderwijs

Inleiding

Algemene programmadoelstelling

Het kunnen genieten van goed onderwijs ligt ten grondslag aan de ontwikkeling en potentie van ieder mens. Van jong tot oud, ongeacht wat je achtergrond is, uit welke buurt je komt en op elk niveau: ieders talent moet worden gezien en benut. Wij staan voor gelijke kansen voor iedereen. Daarbij willen we investeren in voldoende leraren voor de klas, is passend onderwijs belangrijk, streven we naar een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en werken we aan moderne en toekomstbestendige scholen.

In 2020 is samen met bewoners, partners en bedrijven hard gewerkt aan de onderwijs ambities. Er zijn diverse actieplannen tot stand gekomen waar ook uitvoering aan is gegeven. Zo is onder andere de Gelijke Kansen Alliantie agenda tot stand gekomen, is er een nieuwe versie van de nadere regel Subsidie Onderwijs opgesteld met de partners, is het actieplan Utrecht Leert! van start gegaan, is er een nieuw programma Regionale Aanpak School Werkt opgesteld en zijn de nieuwe Voorschoolse Educatie aanbieders van start gegaan.

Naast dat wat er wel gerealiseerd is in 2020 heeft de coronacrisis grote gevolgen gehad voor het onderwijs. De sluiting van (voor)scholen met onderwijs op afstand en uitval van stages heeft ertoe geleid dat er leervertragingen zijn opgelopen, vooral bij de meest kwetsbare kinderen en jongeren. Gelijke kansen voor iedere leerling en student is door Corona nog meer onder druk komen te staan, met grote economische en maatschappelijke effecten van dien. Daarnaast zijn de zorgen toegenomen over het welzijn van leerlingen en docenten. Samen met onze samenwerkingspartners is hard gewerkt aan het zoveel mogelijk ondersteunen van scholen en leerlingen en studenten. Dit heeft ook tot mooie, intensievere netwerken en samenwerkingen geleid: de Utrechtse Onderwijs Agenda kwam wekelijks bij elkaar, de lijnen tussen kernpartners, aanvullende zorg en partners uit de sociale basis zijn kort en het Stadsnetwerk Gelijke Kansen is opgericht.

De nieuwe Centrale Bibliotheek kon maar beperkt in gebruik worden genomen door de coronacrisis. De Bibliotheek Utrecht heeft tijdens de sluiting van de verschillende vestigingen een aantal creatieve maatregelen genomen om zo veel mogelijk van betekenis te blijven voor de Utrechtse burgers en om prestaties in andere vormen te leveren dan wanneer zij wel open waren geweest.

In de Utrechtse Onderwijsagenda 2019-2022 hebben we de ambities samen met onze onderwijspartners vastgelegd. De onderwijs opgavenboom van de gemeente Utrecht sluit hierop aan en zet in op vier opgaven. De eerste opgave is ‘gelijke onderwijskansen voor ieder kind’ waarbij we willen zorgen dat ieder kind, ongeacht opleiding van ouders, afkomst of thuissituatie, zijn of haar talenten ten volle kan benutten. De tweede opgave betreft ‘de beste leraren’ en zetten we in op voldoende goede leraren te vinden en behouden voor onze stad. Met de derde opgave ‘bouwen en verbinden voor de toekomst’ werken we aan moderne en toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen. Tot slot geven we in de vierde opgave ‘werk voor iedereen’ vorm aan een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Omdat we opgavengericht samenwerken met onze partners in de stad, willen wij onze programmabegroting en verantwoording daarop aansluiten. We zien dat de doelstellingen en indicatoren zoals nu zijn vastgesteld door de gemeenteraad onvoldoende aansluiten op de opgaven die we binnen het onderwijsveld zien. Met onze partners in de stad zijn we in 2020 gestart met een voorstel waarin we deze producten beter laten aansluiten. De nieuwe werkwijze geeft antwoord op de vragen ‘Doen we de goede dingen’ en 'Doen we de dingen goed?'. Bij de Voorjaarsnota 2021 komen we met een uitwerking van dit voorstel. De begroting voor 2020 en daarmee de doelstellingen waarover we nu verantwoorden, zijn nog niet geformuleerd op basis van de onderwijsboom.

Aanbevelingen raadstoets
In 2020 is een raadstoets uitgevoerd voor het programma onderwijs. De focus lag op onderwijshuisvesting (doelstelling 1.1). Na de aanpassing van de indicatoren eind 2020 is in de begroting voor 2021 en ook in deze verantwoording over 2020 een nieuwe tekststructuur gehanteerd, aansluitend bij de door uw raad vastgestelde visie op onderwijshuisvesting. Daarnaast worden alle teksten en indicatoren zorgvuldig gecontroleerd op de samenhang, zodat één heldere toelichting ontstaat. Ook de documenten in de P&C-cyclus en de specifieke producten voor onderwijshuisvesting worden beter op elkaar aangesloten, zodat de gemeenteraad meer grip kan krijgen op het dossier.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2015

2016

2017

2018

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

2,33

1,04

0,80

0,90

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

38,44

37,31

37

34

Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

DUO

2,2

                  2,0

2,2

2,3

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2019

Realisatie
2019

Actuele
begroting
2020

Realisatie
2020

Actuele
begroting
2021

07-1-1-1

Educatieve infrastructuur

 -37.019

 -30.984

 -36.561

 -39.656

 -38.398

Leerlingenvervoer

 -4.080

 -3.926

 -4.875

 -4.538

 -4.893

07-1-2-1

07-2-1-1

Talentontwikkeling 0-12 jaar

 -15.728

 -15.560

 -15.255

 -13.480

 -15.063

Talentontwikkeling 12-23 jaar

 -7.396

 -6.683

 -8.644

 -8.285

 -8.752

07-2-2-1

07-3-1-1

Bibliotheek Utrecht

 -13.302

 -13.391

 -14.170

 -14.258

 -14.068

Totaal

 -77.525

 -70.545

 -79.504

 -80.217

 -81.174

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48