Jaarrekening

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de oorzaken waardoor het banksaldo gedurende het boekjaar veranderd is. Deze saldomutatie wordt gespecificeerd in drie soorten kasstromen, te weten:

  • kasstromen uit operationele activiteiten
  • kasstromen uit investeringsactiviteiten en
  • kasstromen uit financieringsactiviteiten.

Het overzicht is samengesteld op basis van de indirecte methode.

x € 1.000

Omschrijving

Uitkomst
2020

Kasstromen uit operationele activiteiten:

Exploitatieresultaat voor bestemming

160.126

Aanpassing voor:

Afschrijvingen en waardeverminderingen

57.947

Mutatie voorzieningen

1.440

Mutatie vaste schulden (exclusief leningen OG)

-235

Totaal aanpassingen

59.152

Voorraden en onderhanden werk

-95.467

Mutatie in werkkapitaal

Kortlopende uitzettingen (excl. liquide middelen)

13.507

Kortlopende uitzettingen (excl. liquide middelen en bank)

-2.638

Overlopende activa

-23.028

Overlopende passiva

84.594

Totaal mutatie werkkapitaal

72.435

Kasstroom uit operationele activiteiten

196.246

Kasstromen uit investeringsactiviteiten:

Investeringsuitgaven

-138.247

Desinvesteringen en bijdragen derden

29.387

Totaal investeringen/desinvesteringen

-108.860

Verstrekking van geldleningen (UG)

0

Ontvangen aflossingen op geldleningen UG

4.281

Totaal mutatie leningen UG en uitzettingen

4.281

Mutatie kapitaalverstrekkingen

-5.101

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-109.680

Kasstromen uit financieringsactiviteiten:

Mutatie kortlopende geldleningen

-37.500

Opgenomen/aangetrokken langlopende geldleningen (OG)

35.000

Betaalde aflossingen op geldleningen OG

-90.045

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-92.545

Mutatie geldmiddelen

-5.979

Saldo liquide middelen per 31 december 2019

9.003

Saldo liquide middelen per 31 december 2020

3.024

Mutatie geldmiddelen

-5.979

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48