Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

Inleiding

Algemene programmadoelstelling

We willen dat iedereen mee kan doen op de continu veranderende arbeidsmarkt, en een investerings- en vestigingsklimaat die dit ondersteunen. Onze doelstelling voor het programma Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen werd in 2020 urgenter dan we bij het schrijven van de begroting konden vermoeden.

Van een situatie van hoogconjunctuur en een krappe arbeidsmarkt, kwamen we door de coronapandemie in een economie terecht die (deels) op slot ging met een grote economische krimp en laagconjunctuur tot gevolg. We hebben het aantal mensen dat hun baan verliest en/of op zoek is naar ander werk zien toenemen. Veel bedrijven kregen ondersteuning om personeel in dienst te houden en/of vaste lasten te kunnen blijven doorbetalen. Zelfstandigen zonder personeel konden ondersteuning in levensonderhoud of een bedrijfskrediet aanvragen.

Voor bedrijven die ondanks Corona groeien is het moeilijker geworden om hiervoor financiering te vinden. Daarnaast belandden startups in cashflow-problemen omdat de kosten wel doorliepen, maar financiering voor verdere ontwikkeling moeilijker werd.

Het voorzieningenniveau in onze stad is onder druk komen te staan, in het bijzonder in de binnenstad waar veel van de meest getroffen sectoren (zoals horeca, kleding en schoenenzaken en faciliteiten gericht op toerisme) geconcentreerd zijn.

In 2020 hebben we diverse noodmaatregelen getroffen om de negatieve impact op de economie en werkgelegenheid zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast hebben we gewerkt aan de herstelpakketten, zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2021, opgesteld. Naast het werk aan noodmaatregelen liepen enkele strategische projecten door: van onze visie op werklocaties tot de oprichting van de Regionale Ontwikkelmaatschappij.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2017

2018

2019

Functiemenging

%

LISA

62,4%

63,4%

63,9%

Bruto gemeentelijk product

Verhouding tussen verwacht en gemeten product

Atlas voor Gemeenten

niet beschikbaar*

niet beschikbaar*

niet beschikbaar

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

LISA

37.300

40.180

42.980

* Deze cijfers worden niet meer meegenomen in de cijfers van de VNG.

De gegevens uit deze tabel komen van de website Cijfers per gemeente

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2019

Realisatie
2019

Actuele
begroting
2020

Realisatie
2020

Actuele
begroting
2021

17-1-1-1

WERK(nemers) toekomstbestendig

 -3.476

 -2.787

 -3.637

 -3.245

 -3.610

Werken&verblijven in aantrekkelijke stad

 -12.051

 -11.811

 -16.263

 -16.297

 -14.024

17-1-1-2

Totaal

 -15.527

 -14.599

 -19.901

 -19.542

 -17.634

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48