Samenleven en Sport

Inleiding

Algemene programmadoelstelling

Utrechters zijn betrokken bij elkaar, ondernemen samen activiteiten en iedereen kan zichzelf zijn. Zij kunnen sporten en bewegen in een toegankelijke en kwalitatief goede infrastructuur.

Het programma Samenleven en Sport is in 2020 ontstaan zoals geïntroduceerd bij de Voorjaarsnota 2019. Daarmee is bij de begrotingsindeling de omslag gemaakt van wettelijke taken naar opgave-gericht werken en is deze meer in lijn met de Utrechtse manier van sturen en verantwoorden. Het programma Samenleven en Sport sluit aan bij de opgave om de sociale basis te versterken, en draagt daarmee bij aan Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen. In een sterke sociale basis wordt niemand uitgesloten, en kan iedereen gewoon opgroeien, meedoen, sporten en bewegen.
Utrecht wil een stad zijn waarin bewoners zich inzetten voor elkaar en voor de buurt en de stad. Een toegankelijke stad waarin er geen fysieke of sociale drempels zijn om mee te doen en waarin iedereen zichzelf kan zijn ongeacht zijn of haar achtergrond, religie of seksuele voorkeur. Waar kinderen gewoon kunnen opgroeien. Een sterke sociale basis bestaat uit actieve bewoners die zich vrijwillig inzetten voor elkaar en voor de buurt en een professionele structuur die daarop aansluit. Dit samenspel tussen de professionele sociale basis en wat bewoners doen, willen we in de stad verbeteren en versterken. Daarom werken bewoners(initiatieven), maatschappelijke partners en de gemeente samen aan een goede mix van professionele betaalde inzet, vrijwillige inzet en tussenvormen. Zorgen voor elkaar en meedoen van bewoners in een kwetsbare positie zijn belangrijke waarden. Zo draagt een sterke sociale basis bij aan de ‘beweging naar voren’. Wie denkt aan Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen, denkt ook aan sporten en bewegen. Sport geeft plezier en is gezond. Veel Utrechters doen mee door zelf en met elkaar te sporten en ook door vrijwilligerswerk bij een sportvereniging of sportevenement. Daarmee heeft sport een grote  maatschappelijke (meer)waarde.  
De Groei van de Stad stelt ons de komende jaren voor belangrijke vraagstukken. Ruimte voor Iedereen betekent ruimte voor het ondernemen van activiteiten, maar ook ruimte voor maatschappelijke accommodaties voor sport- en buurtactiviteiten. Daarbij hebben we aandacht voor duurzaamheid, tevredenheid van gebruikers, efficiënt gebruik en betaalbaarheid.
Bij de voorjaarsnota 2021 komen we met een voorstel voor aanpassingen binnen de programmastructuur omdat we zien dat er binnen het programma nog meer samenhang mogelijk is. Met als doel onze inzet nog beter te richten op het realiseren van een sterke sociale basis voor onze inwoners.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

% niet-sporters
De definitie van ‘niet-sporter’ is iemand van 19 jaar of ouder die niet minstens één keer per week aan sport doet. De cijfers worden overgenomen van de VNG-site ‘Waar staat je gemeente’, en de data op deze site wordt verkregen uit verschillende bronnen en onderzoeken zoals burger- en ondernemerspeilingen, het CBS en andere centrale databronnen. Deze meting wordt eens per 4 jaar gedaan. In 2016 gaf 38,4% van de Utrechters aan niet wekelijks te sporten. Landelijk is dit 48,7%.

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2019

Realisatie
2019

Actuele
begroting
2020

Realisatie
2020

Actuele
begroting
2021

19-1-1-1

Voldoende en goede accommodaties

 -6.960

 -6.809

 -7.188

 -7.451

 -13.876

Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen

 -28.686

 -28.232

 -20.556

 -20.161

 -20.217

19-1-2-1

19-1-3-1

Versterken veerkracht

 -3.921

 -3.813

 -4.231

 -4.323

 -4.236

In Utrecht kan iedereen zichzelf zijn

 0

 0

 -910

 -747

 -910

19-1-4-1

19-2-1-1

Buitensportaccommodaties

 -6.667

 -6.681

 12.467

 13.056

 -7.904

Binnensportaccommodaties

 -6.930

 -6.435

 -6.178

 -6.384

 -7.442

19-2-1-2

Zwembaden

 -5.433

 -5.183

 -5.389

 -6.247

 -5.671

19-2-1-3

19-2-1-4

Accommodatiebeleid

 -888

 -937

 -866

 -1.079

 -880

Sportstimuleren

 -4.408

 -4.048

 -4.167

 -4.069

 -4.202

19-2-2-1

19-2-3-1

Topsport- en talentontwikkeling

 -386

 -393

 -399

 -420

 -407

Sportevenementen

 -2.292

 -2.267

 -1.828

 -1.729

 -538

19-2-3-2

Totaal

 -66.572

 -64.797

 -39.245

 -39.554

 -66.282

Bovenstaande tabellen geven een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48