Bewoners en Bestuur

Inleiding

Algemene programmadoelstelling

De kracht van de stad zit in de mensen. Bewoners zetten zich op allerlei manieren in voor elkaar en voor hun omgeving; in de straat of buurt, in de stad of op een bepaald onderwerp. De Utrechter staat centraal in onze dienstverlening. Wij willen dat inwoners en ondernemers die contact leggen via onze kanalen, zich herkennen en gehoord voelen. In 2020 is daar nog méér dan anders zorg aan besteed. Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen is ons inhoudelijk kompas in de samenwerking met partners lokaal, landelijk en internationaal.

Bewoners maken de stad vanuit hun eigen motivatie, hun talenten en mogelijkheden. Inwoners en organisaties praatten (digitaal) mee over geplande ontwikkelingen in Utrecht op de 87 raadsinformatiebijeenkomsten. Veel geïnteresseerden keken mee via livestreams op facebook en internet. De eerste resultaten van onze participatieambities zijn gerealiseerd. In negen wijken zijn wijkplatforms actief, het online platform voor digitale participatie is in gebruik en met Noordwest Begroot hebben we ervaring opgedaan met een vorm van buurtbudget. Met het Initiatievenfonds moedigen we mensen aan om zich vrijwillig in te zetten voor elkaar, buurt, wijk of stad. We ondersteunden initiatieven die de gevolgen van corona verzachtten en met een met een nieuwe manier van aanvragen voor het Initiatievenfonds bereikten we kinderen en jongeren.

Binnen de beperkte mogelijkheden voor fysieke dienstverlening hebben we gezocht naar maximale bereikbaarheid. Op wijkbureaus waar het gebouw geschikt was, zijn servicepunten ingericht voor bewoners en ondernemers. Daarmee hoefden zij niet naar het servicepunt in het Stadskantoor te komen en spreidden we bezoekersstromen. Ook zijn we gestart met videobellen. Deze mogelijkheid wordt door mensen erg gewaardeerd. Met name mensen die kwetsbaar zijn, kunnen zo een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek hebben, zonder fysiek naar de gemeente toe te hoeven gaan.
We bleven werken aan een omnichannelstrategie waardoor inwoners en ondernemers zelf kunnen kiezen op welke manier zij contact willen leggen met de gemeente. Tegelijkertijd hebben we in het afgelopen jaar het aantal baliebezoeken tot een minimum moeten beperken en is veel nadruk gelegd op het digitaal aanvragen van diensten en producten digitaal. De mogelijkheid om fysiek langs te komen is altijd beschikbaar gebleven voor mensen die digitaal aanvragen lastig vinden.

In onze lokale, landelijke en internationale samenwerking met partners is Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen ons inhoudelijk kompas. Centraal stond de opgave om de groei van de stad op een duurzame en gezonde manier in goede banen te leiden. Utrecht positioneert zich ook internationaal als dé stad van Healthy Urban Living for Everyone. Dat was tijdens de coronacrisis een zeer interessant uitgangspunt voor steden wereldwijd. Daarmee sloten we goed aan bij internationale stedelijke netwerken en lag de nadruk op kennisdeling over gezondheid, kansengelijkheid en herstel na corona. We zijn stevig aangehaakt bij de grote Europese plannen en wereldwijde urbane ontwikkelingen. Dat versterkt onze kansen voor Europese subsidies voor innovatieve projecten in de stad en economische kansen voor bedrijven in de regio.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Dit programma heeft geen verplichte indicatoren.

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2019

Realisatie
2019

Actuele
begroting
2020

Realisatie
2020

Actuele
begroting
2021

01-2-1-1

Samenwerken & invloed op verschil.niveau

 -2.591

 -2.272

 -2.499

 -2.139

 -2.570

Samenwerken & invloed op internat.niveau

 -501

 -395

 -384

 -178

 -361

01-2-2-1

01-3-1-1

Bewoners betrekken

 -18.310

 -17.671

 -19.101

 -18.233

 -19.175

Juist bestand persoonsgegevens

 -2.893

 -4.101

 -2.899

 -4.689

 -3.579

01-3-2-1

01-3-2-2

Informatie aan bewoners

 -8.014

 -7.874

 -8.412

 -8.531

 -8.694

Publieksdienstverlening

 -1.295

 -1.181

 -1.104

 -1.014

 -1.126

01-3-2-3

Totaal

 -33.605

 -33.492

 -34.399

 -34.783

 -35.506

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48