Overhead

Inleiding

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Actuele
begroting
2019

Reali-satie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Reali-satie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2021

Baten

14-4-1

Overhead organisaties

507

2.508

507

532

1.811

1.279

534

14-5-1

F&C, JZ, Inkoop

187

418

187

189

508

319

196

14-6-1

M&O

2.148

3.212

1.925

2.062

2.270

207

2.112

14-7-1

Informatie – en procesmanagement

898

1.000

898

928

1.023

95

949

14-8-1

Advies en ondersteuning

350

403

350

507

682

175

524

Totaal Baten

4.090

7.541

3.868

4.218

6.293

2.075

4.316

Lasten

14-1-1

Ten behoeve van Raad

0

0

0

0

0

0

0

14-4-1

Overhead organisaties

45.460

48.360

43.240

45.461

47.626

-2.165

47.286

14-5-1

F&C, JZ, Inkoop

13.262

13.229

13.310

13.098

14.796

-1.698

13.149

14-6-1

M&O

41.790

42.690

39.651

48.210

49.080

-870

46.737

14-7-1

Informatie – en procesmanagement

45.185

47.345

48.102

49.879

51.334

-1.455

47.897

14-8-1

Advies en ondersteuning

14.875

15.661

15.637

12.960

12.770

190

15.204

Totaal Lasten

160.572

167.285

159.940

169.607

175.606

-5.999

170.274

Saldo baten en lasten

-156.482

-159.744

-156.073

-165.389

-169.313

-3.924

-165.958

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

623

623

0

2.860

2.860

0

2.860

Onttrekking reserves

1.110

3.779

50

1.249

4.332

3.083

119

Saldo na mutaties reserves

-155.995

-156.588

-156.023

-167.000

-167.840

-841

-165.839

Financiële toelichting
Hierna lichten wij per onderdeel de belangrijkste financiële ontwikkelingen toe.

Algemeen
Hieronder wordt een toelichting gegeven op de financiële afwijkingen van de verschillende bedrijfsvoering onderdelen. De inhoudelijke toelichting vindt u onder Paragraaf Bedrijfsvoering.

Overhead organisaties
Het onderdeel Overhead Organisaties bevat de lasten en de baten van de decentrale overhead bij de organisatieonderdelen. De baten zijn 1,279 miljoen euro hoger dan begroot.

Dit verschil is toe te schrijven aan:

 • Maatschappelijke Ontwikkeling voor een bedrag van 0,649 miljoen euro. De voornaamste oorzaak is de niet begrote doorbelasting aan de Buurteamorganisaties (Jeugd&Gezin en Sociaal). In 2020 hebben zij gebruikt gemaakt van de ICT-omgeving van de gemeente Utrecht. Hiervoor is bij beide organisaties een bedrag in rekening gebracht van 0,210 miljoen euro. Daarnaast zijn er incidenteel  een aantal medewerkers gedetacheerd geweest in 2020. Hiervoor brengen wij kosten in rekening, dit is bij elkaar een bedrag van 0,230 miljoen euro.
 • Niet begrote opbrengsten van 0,193 miljoen euro bij Veiligheid vanwege het detacheren van personeel. Hier staan evenveel lasten tegenover.
 • Diverse incidentele voordelen van ongeveer 0,1 miljoen euro bij zes verschillende organisatieonderdelen, optellend tot een totaal saldo van 0,437 miljoen euro.

De lasten overstijgen de actuele begroting met 2,165 miljoen euro.  

Dit verschil van wordt veroorzaakt door:

 • Een nadeel bij Werk- en Inkomen van 1,075 miljoen euro, hier staat een (niet begrote) onttrekking aan de vaste activareserve Wigo4it tegenover.
 • Een negatief resultaat bij Maatschappelijke Ontwikkeling van 0,301 miljoen euro. De voornaamste oorzaak hiervan zijn incidentele niet activeerbare kosten voor een nieuwe applicatie ten behoeve van de administratie van de aanvullende zorg, zowel voor Jeugd als de WMO.
 • Een nadeel bij Veiligheid van 0,233 miljoen euro, dat voor 0,193 miljoen euro wordt veroorzaakt door bovengenoemde detachering van personeel. De rest is toe te schrijven aan een tijdelijke uitbreiding van het secretariaat.
 • Een overschrijding bij Publiekszaken van 0,214 miljoen euro vanwege de projectkosten voor studenteninschrijving en en de extra kosten voor het thuisbezorgen van reisdocumenten.
 • Diverse incidentele nadelen bij verschillende organisatieonderdelen voor een totaalbedrag van 0,342 miljoen euro.

Financiën, JZ en Inkoop
De baten van het onderdeel F&C, JZ en Inkoop zijn 0,319 miljoen euro hoger dan begroot. Dit is toe te schrijven aan inkomsten door detachering van personeel.

Het saldo op de lasten van 1,696 miljoen euro negatief wordt veroorzaakt door:

 • Een nadeel van 0,641 miljoen euro omdat er personeelskosten voor Concerncontrol ten onrechte zijn gekoppeld aan het onderdeel F&C, JZ, Inkoop (zie ook hieronder bij het kopje 'Advies en Ondersteuning'). Dit is een administratief technische kwestie die voor het programma Overhead per saldo op nul loopt.
 • Een overschrijding van het budget van 0,530 miljoen euro bij Juridische Zaken in verband met inhuur als gevolg van ziekteverzuim en extra coronagerelateerde kosten vanwege een toename van het aantal bezwaar- en beroepszaken.
 • Een negatief resultaat van 0,315 miljoen euro wegens schade gerelateerde uitkeringen aan derden.
 • Overige incidentele nadelen voor een totaalbedrag van 0,210 miljoen euro.

Mens & Organisatie
De baten van het onderdeel HRM en Facilitaire Zaken zijn 0,207 miljoen euro hoger dan begroot. Dit is toe te schrijven aan opbrengsten door detachering en inzet van medewerkers bij derde partijen.

De lasten zijn 0,863 miljoen euro hoger dan begroot. Dit resultaat is samengesteld uit de volgende posten:

 • Een overschrijding van het salarisbudget door extra uitgaven wegens de coronacrisis ter hoogte van 1,213 miljoen euro.
 • Een nadeel door inhuur vanwege ziekteverzuim van 0,292 miljoen euro.
 • Overige incidentele nadelen voor een totaalbedrag van 0,064 miljoen euro.
 • Een voordeel op de projectbudgetten van 0,706 miljoen euro vanwege ontstane vertragingen. We zullen bestedingsvoorstellen voor dit bedrag indienen om de betreffende projectdoelstellingen in 2021 te kunnen realiseren.

Informatie- en procesmanagement
De baten van onderdeel Informatie- en Procesmanagement zijn 0,095 miljoen euro hoger dan begroot door inkomsten uit externe dienstverlening.

Het negatieve saldo van op de lasten van 1,469 miljoen euro is samengesteld uit de volgende posten:

 • Niet begrote kosten met een omvang van 1,898 miljoen euro zijn toe te schrijven aan afschrijvingskosten van reeds afgeronde investeringen uit het ICT-investeringsprogramma. Deze worden gedekt door een even grote onttrekking aan de Vaste Activa Reserve van het ICT Investeringsprogramma. Deze dekking was niet opgenomen in de begroting omdat de omvang vooraf nog niet bekend was.
 • Een onderuitputting van 0,429 miljoen op reguliere programma’s en projecten door vertraging, vooral gerelateerd aan Corona.

Advies en Ondersteuning
De baten van het onderdeel Advies en Ondersteuning zijn 0,175 miljoen euro hoger dan begroot. Dit is met name toe te schrijven aan inkomsten door detachering van personeel door het Marketing en Communicatie Netwerk.

Het positieve saldo op de lasten van 0,195 miljoen euro is samengesteld uit de volgende posten:

 • Een voordeel van 0,641 miljoen euro omdat er personeelskosten voor Concerncontrol ten onrechte administratief zijn gekoppeld aan het onderdeel F&C, JZ, Inkoop (zie hierboven).
 • Een nadeel van 0,335 miljoen euro op de personeelsbudgetten van Bestuursondersteuning vanwege functieherwaardering en vanwege inhuur in verband met ziektevervanging.
 • Een overschrijding van 0,5 miljoen euro bij het Marketing en Communicatienetwerk vanwege extra inzet bij de coronacrisis.
 • Een positief resultaat op het budget voor voormalig personeel van 0,1 miljoen euro.
 • Het nog niet verdeelde budget voor groeikader overhead van 0,221 miljoen euro.
 • Overige incidentele voordelen voor een totaalbedrag van 0,068 miljoen euro.

Corona
Het resultaat op het programma Overhead is een saldo van diverse baten en lasten, maar de totale overschrijding kan bijna geheel worden toegeschreven aan extra coronakosten. Als gevolg van de crisis waren er extra kosten om werken mogelijk te maken, zowel thuis als veilig op kantoor. Verder is er extra mankracht ingezet vanwege vertraging en minder efficiënte uitvoering van projecten. Bovendien was er sprake van inkomstenderving door minder inzet in de adviesdienstverlening. De overschrijding zal via de bestedings- en dekkingsvoorstellen ten laste van de algemene reserve worden gebracht.

x € 1.000

Onderwerp

IV3 taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Extra inzet personeel

0.4

600

Werken mogelijk maken

0.4

2.456

Verhuur locaties

0.4

68

Adviesdienstverlening

0.4

170

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48