Volksgezondheid

Inleiding

Algemene programmadoelstelling

Vergroten van gezondheidswinst zodat het mogelijk is dat iedereen in Utrecht gezond kan leven

Veel factoren hebben invloed op de ervaren gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan factoren als de woonomgeving, voldoende geld om rond te komen en sociale contacten. Dat maakt het werken aan gezondheidswinst dan ook een gemeentebrede inspanning. Onze inspanningen richten zich op de opgave om te werken aan gezondheidswinst voor elke Utrechter. We beogen verschillen in gezonde levensjaren (ervaren gezondheid) tussen de hoogste en laagste sociaaleconomische groepen te verkleinen. In dit hoofdstuk beschrijven we de inzet vanuit het programma Volksgezondheid.

Het programma Volksgezondheid richt zich op het

  1. Versterken van een gezonde basis, gericht op gezondheidswinst voor iedereen
  2. Vergroten van gelijke kansen op een goed ervaren gezondheid
  3. Monitoren en duiden van de gezondheid van Utrechters. We werken in alle drie de sporen samen met Utrechters, professionals, vrijwilligers, ondernemers en kennisinstellingen. Gezondheidswinst voor iedereen is niet voldoende om gezondheidsverschillen te verkleinen. We zien dat een aantal Utrechters iets meer, iets extra’s of iets anders nodig hebben om zich gezond te voelen. Voor en met hen werken we aan het vergroten van gelijke kansen op een goed ervaren gezondheid. Het monitoren en duiden van de gezondheid van de Utrechters is van belang om te weten waar we staan en te doen wat nodig is.

Vanaf 2020 (volksgezondheidsbeleid 2019-2023 ('Gezondheid voor Iedereen’) geven we extra aandacht aan zeven speerpunten. Met deze speerpunten verwachten we gezondheidswinst te vergroten, met oog voor de opgave om verschillen te verkleinen. Vanaf maart 2020 heeft het beperken van de negatieve invloed van Corona veel extra aandacht gevraagd. Hierdoor is een aantal voorgenomen werkzaamheden vertraagd, aangepast of juist versneld. Deze verantwoording laat zien wat we in 2020 hebben gerealiseerd en wat anders is verlopen dan voorzien, vaak vooral vanwege Corona.

Corona
Corona heeft grote impact op de gezondheid op Utrechters. Niet alleen voor die Utrechters die deze ziekte hebben (gehad), maar ook voor die Utrechters die door de coronamaatregelen lang thuis moeten werken, tegelijkertijd soms kinderen hebben te begeleiden bij school, minder of niet meer kunnen sporten, misschien zelfs werkloos zijn geworden of ongezonder zijn gaan leven (door stress of juist door verveling). Effecten werken ook de andere kant op. Er zijn ook Utrechters die deze periode juist bewust gezonder gaan leven. De eerste signalen van onze mensen in de wijken en professionals duiden erop dat deze factoren eerder bestaadne gezondheidsverschillen vergroten dan verkleinen. Met andere woorden, ondanks onze inspanningen duiden de eerste signalen erop dat de gezondheidsopgave door Corona voor Utrecht nog groter is geworden dan deze al was. Ook landelijk wordt deze trend gezien.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Dit programma heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2019

Realisatie
2019

Actuele
begroting
2020

Realisatie
2020

Actuele
begroting
2021

08-1-1-1

Inzet Volksgezondheid

 -23.594

 -23.037

 -24.145

 -24.727

 -24.656

Totaal

 -23.594

 -23.037

 -24.145

 -24.727

 -24.656

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48