Veiligheid

Inleiding

Algemene programmadoelstelling

Op 14 maart 2019 heeft de raad het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 vastgesteld. Hierin is vastgesteld dat het hoofddoel van het Utrechts veiligheidsbeleid is om het huidige niveau van veiligheid tenminste te behouden. Dankzij het werk van velen is Utrecht de afgelopen jaren veiliger geworden. Dat willen we graag zo houden.

We houden vast aan de basis op orde en de vier andere ambities: verkeersveiligheid, digitale veiligheid (cyber), zorg & veiligheid en ondermijning.

Met het werken aan veiligheid dragen we bij aan de doelstellingen zoals beschreven in het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Ruimte voor iedereen’ en in de gemeentelijke beleids- en uitvoeringsprogramma’s die daarmee samenhangen. Hierbij horen het Handhavingsprogramma, het Programma Verkeersveiligheid, de Visie versterken sociale basis, de Transformatieagenda Wmo en zorg voor jeugd, de Regiokoers beschermd wonen en MO, het programma Utrecht zijn we samen en de Regenboogagenda.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Het programma Veiligheid heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2019

Realisatie
2019

Actuele
begroting
2020

Realisatie
2020

Actuele
begroting
2021

09-1-1-1

Het Utrechts veiligheidsbeleid

 -49.337

 -50.190

 -51.949

 -51.734

 -54.155

Totaal

 -49.337

 -50.190

 -51.949

 -51.734

 -54.155

Bovenstaande tabellen geven een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48