Jaarrekening

Borgstellingen

 • Bij de borgstellingen die lopen via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is een risicopercentage opgenomen van 25%. Dit percentage heeft betrekking op het potentiële achtervangrisico dat de gemeente maximaal loopt. Vanwege de rond het WSW geldende zekerheidsstructuur is de kans dat de gemeente daadwerkelijk op haar achtervang wordt aangesproken beperkt. Een dergelijke aanspraak zou overigens tijdelijk zijn en in de vorm van een renteloze lening aan het WSW. Om die reden is dit risico in het gemeentebrede risicomodel gewaardeerd op 5%.
 • De gemeente vervult ook een achtervangfunctie bij de NHG-borgstellingen die tot 2011 door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) zijn afgegeven aan woningeigenaren in de gemeente Utrecht (vanaf 2011 staat alleen het Rijk borg). Het WEW is slechts in staat informatie te verschaffen over de waarde van de oorspronkelijk gewaarborgde schulden, maar niet over de daarvan nog openstaande restschulden en ook niet over de door de betrokken woningeigenaren opgebouwde kapitaaldekking (dit verlaagt het risico op een mogelijke restschuld). Van de vele kredietverstrekkers ontvangt de gemeente fragmentarisch informatie. Deze borgstellingen zijn daarom niet meer in de staat opgenomen.
 • Bij sommige borgstellingen wordt het risico gedeeld met andere partijen zoals de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). In dat geval staat de gemeente slechts naar rato borg. Dergelijke gevallen zijn in de staat zichtbaar indien het netto geborgde bedrag lager is dan de omvang van de betreffende lening.
 • In de staat zijn alle waarden zoveel mogelijk bijgewerkt aan de had van informatie zoals uitgevraagd bij de betrokken partijen en/of zoals ontvangen van de betrokken geldgevers. Op grond hiervan kan in sommige gevallen de (verwachte) stand per jaareinde afwijken van die zoals weergegeven in het jaarverslag 2019 en in de programmabegrotingen 2020 en 2021.
 • De direct geborgde leningen worden meestal lineair afgelost en soms annuïtair afgelost. Aflossingsvrije leningen worden niet geborgd.
 • In 2020 zijn voor een totaalbedrag van circa 0,335 miljoen euro enkele nieuwe borgstellingen verstrekt, alle in de sfeer van sport. Dit betreft:
   • Voetbalvereniging DSVU

  0,220 miljoen euro

   • Stichting Tafeltennis Promotie

  0,115 miljoen euro

Het risico op deze sportborgstellingen deelt de gemeente voor 50% met de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Het gemeentelijke risicodeel op deze leningen bedraagt daarmee circa 0,17 miljoen euro.

Gemeente Utrecht is gedurende 2020 niet door banken aangesproken om verplichtingen uit afgegeven borgstellingen na te komen. Dit betekent dat de gemeente uit hoofde daarvan geen betalingen heeft verricht.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48