1. Een optimale verdeling van het ruimtelijk programma en daaraan gekoppelde middelen over de verschillende onderdelen van de stad

1.2. Beheer van erfpachtcontracten en afstoten van gemeentelijk bezit

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Als de voorgenomen bestemmingswijziging of verruiming past binnen de gemeentelijke doelstellingen dan wordt de bestaande erfpachtovereenkomst aangepast en wordt door middel van een (onafhankelijke) taxatie de meerwaarde vastgesteld. Deze meerwaarde wordt in rekening gebracht bij de erfpachter. Daarnaast is het mogelijk om een erfpachtrecht met een jaarlijkse canon te wijzigen in een eeuwigdurend afgekocht erfpachtrecht, een zogenaamde conversie. De opbrengsten hiervan worden minder door het feit dat steeds meer jaarlijks te betalen vergoedingen zijn omgezet in eeuwigdurende afkoop. De afgelopen jaren hebben de woningcorporaties dit voor hun bezit gedaan en in 2017 heeft de raad een nieuwe Conversieregeling (2017) vastgesteld. Deze Conversieregeling is van toepassing voor woningen waarvoor de canon nog niet eeuwigdurend is afgekocht.

Corona
Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de uitvoering/kosten.

We hadden het resterende deel van de taakstelling ten aanzien van het verkopen van vastgoed voor de periode 2016 t/m 2018 als doelstelling opgenomen voor 2020. Dit laatste deel is ruimschoots ingevuld.

Corona
Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de uitvoering/kosten.

De uitgifte van grond wordt vastgelegd in erfpachtovereenkomsten Sinds 1989 is dit in vrijwel alle gevallen met eeuwigdurend afgekochte erfpachtcanon. Het administratieve beheer (innen canon, administratief verwerken van de voorwaarden) valt onder deze doelstelling. Daarnaast worden, om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan op in erfpacht uitgegeven gronden, de erfpachtvoorwaarden gehandhaafd.

Corona
Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de uitvoering/kosten.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48