Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

12-2-2-1

facilitair beheer

1.064

1.111

1.064

1.099

912

-188

1.130

Totaal Baten

1.064

1.111

1.064

1.099

912

-188

1.130

Lasten

12-2-2-1

facilitair beheer

1.405

1.456

1.384

1.426

1.250

176

1.433

Totaal Lasten

1.405

1.456

1.384

1.426

1.250

176

1.433

Saldo baten en lasten

-341

-345

-320

-327

-339

-12

-303

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-341

-345

-320

-327

-339

-12

-303

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Facilitair beheer
Het saldo is 0,012 miljoen euro lager dan begroot omdat door tijdelijke leegstand als gevolg van verbouwingen niet alle kosten aan de gebruikers van de accommodaties toegerekend konden worden.

Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de kosten.

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Geen effecten als gevolg van Corona

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen .

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48