Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

02-1-1-1

Ruimtelijke ontwikkelingen

0

1.414

0

581

1.421

840

581

02-1-1-2

Stedelijke kaders

510

412

510

517

421

-96

529

Totaal Baten

510

1.826

510

1.098

1.843

745

1.110

Lasten

02-1-1-1

Ruimtelijke ontwikkelingen

-7.283

-7.173

-7.065

-6.546

-6.781

235

-6.529

02-1-1-2

Stedelijke kaders

2.915

2.907

2.303

3.355

3.329

27

3.338

Totaal Lasten

-4.368

-4.267

-4.762

-3.191

-3.453

261

-3.191

Saldo baten en lasten

4.878

6.092

5.272

4.289

5.295

1.006

4.301

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

321

321

0

725

725

0

0

Saldo na mutaties reserves

5.199

6.413

5.272

5.014

6.020

1.006

4.301

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Ruimtelijke ontwikkelingen
De baten zijn hoger dan begroot (0,840 miljoen euro) en de lasten zijn lager dan begroot (0,235 miljoen euro). Het positieve resultaat van totaal 1,075 miljoen euro is op hoofdlijnen als volgt te verklaren:

  • De lasten voor de invoering van de Omgevingswet zijn 0,5 miljoen euro lager dan begroot. Een aantal activiteiten is gekoppeld aan de inwerkingtreding van de wet. Door het uitstel van de wet is de planning van een deel van de activiteiten verschoven naar 2021.  
  • De bedrijfsvoeringskosten in het ruimtelijk domein worden met een bij de begroting vastgesteld percentage doorbelast naar de verschillende projecten en ruimtelijke opgaven. Door een hogere productie zijn er per saldo meer kosten doorbelast dan werkelijk gemaakt. Dit positieve verschil van 0,5 miljoen euro op een totaal van ruim 50 miljoen euro aan bedrijfsvoeringskosten landt per saldo op deze subdoelstelling.

Op een tweetal onderdelen is wel sprake van hogere lasten en baten, maar leiden deze per saldo niet tot een resultaat:

  • Er zijn (niet begrote) lasten en baten in verband met het beheer van de strategische verwervingen (1,4 miljoen euro).
  • Kleine afwijkingen (afgerond 0,1 miljoen euro hogere lasten en baten) zijn er op het budget voor Strategie. Dit budget wordt ingezet voor de uitwerking van de afspraken in Agenda Stad, voor het vertalen van gezond stedelijk leven naar projecten in de stad en voor het binden van externe partijen (publiek en privaat) aan gezond stedelijk leven voor iedereen.

Het opstellen van stedelijke kaders
Het budget voor stedelijke kaders is in lijn met de planning en begroting aan de bestemmingsplannen besteed. Voor de ontwikkelbestemmingsplannen is 0,360 miljoen euro aan legesopbrengsten ontvangen. Dit is minder dan begroot, omdat de coronacrisis tot de nodige vertraging in het aantal verwachte aanvragen voor een nieuw ontwikkelbestemmingsplan hebben geleid.

Corona
De coronacrisis heeft ertoe geleid dat ontwikkelbestemmingsplannen zijn vertraagd, er kwamen minder aanvragen binnen.

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Vertraging ontwikkelbestemmingsplannen

8.1

155

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48