Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

01-2-1-1

Samenwerken & invloed op verschil.niveau

929

1.012

929

959

1.039

81

989

Totaal Baten

929

1.012

929

959

1.039

81

989

Lasten

01-2-1-1

Samenwerken & invloed op verschil.niveau

3.520

3.284

3.578

6.122

5.842

280

3.559

Totaal Lasten

3.520

3.284

3.578

6.122

5.842

280

3.559

Saldo baten en lasten

-2.591

-2.272

-2.649

-5.163

-4.803

360

-2.570

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

2.664

2.664

0

0

Saldo na mutaties reserves

-2.591

-2.272

-2.649

-2.499

-2.139

360

-2.570

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Samenwerken en invloed op verschillend niveau
De gemeente Utrecht ontvangt de deelnemersbijdragen van regiogemeenten voor Economic Board Utrecht (EBU) en Samenwerkingsconvenant U10 en stort die vervolgens door. De bijdragen zijn gebaseerd op inwonersaantallen. Door de groei van het aantal inwoners waren de bijdragen en dus de baten 0,081 miljoen euro hoger dan begroot.

De lasten waren 0,280 miljoen euro lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de VNG-contributie 0,176 miljoen euro lager was dan gebudgetteerd en doordat er diverse bovengemeentelijke activiteiten werden afgelast of uitgesteld, waardoor er een voordeel ontstond van 0,06 miljoen euro. Het resterende positieve resultaat van 0,044 miljoen euro bestaat uit diverse incidentele voordelen.

De onttrekking aan de reserve van 2,664 miljoen euro heeft betrekking op twee corresponderende posten: een bijdrage van het Rijk van 1,664 miljoen euro aan de Regionale Energiestrategie (RES) U16 en een bijdrage van het Rijk van 1 miljoen euro aan de Woondeal. Beide posten worden in samenwerking met regiogemeenten en de provincie ingezet voor de desbetreffende programma's.

Corona
Enkele bovengemeentelijke activiteiten werden afgelast of uitgesteld.

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Internationale projecten

0.1

60

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48