Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Nominale
begroting
2020

Actuele
begroting 2020

Reali-
satie
2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2021

Baten

01-2-1-1

Samenwerken & invloed op verschil.niveau

6022

Bovengemeentelijke samenwerking

929

1.012

929

959

1.039

81

989

Totaal Baten

929

1.012

929

959

1.039

81

989

Lasten

01-2-1-1

Samenwerken & invloed op verschil.niveau

6022

Bovengemeentelijke samenwerking

3.520

3.284

3.578

6.122

5.842

280

3.559

Totaal Lasten

3.520

3.284

3.578

6.122

5.842

280

3.559

Saldo baten en lasten

-2.591

-2.272

-2.649

-5.163

-4.803

360

-2.570

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

2.664

2.664

0

0

Saldo na mutaties reserves

-2.591

-2.272

-2.649

-2.499

-2.139

360

-2.570

Investeringen

Subsidies

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil

Utrecht4GlobalGoals

Voorlichting voor particuliere initiatieven over de Global goals

40

34

-6

Economic Board Utrecht

Convenantbijdrage aan Economic Board Utrecht

349

731

382

Totaal

Prestatiedoelstelling 2.1.1

Samenwerken en beïnvloeden

389

765

376

Totaal

Subsidiedoelstelling

389

765

376

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48