Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

07-2-1-1

Talentontwikkeling 0-12 jaar

17.516

14.957

16.291

16.207

10.225

-5.982

14.899

Totaal Baten

17.516

14.957

16.291

16.207

10.225

-5.982

14.899

Lasten

07-2-1-1

Talentontwikkeling 0-12 jaar

33.245

30.518

30.799

32.371

24.614

7.757

29.964

Totaal Lasten

33.245

30.518

30.799

32.371

24.614

7.757

29.964

Saldo baten en lasten

-15.729

-15.561

-14.508

-16.163

-14.389

1.775

-15.065

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

2

2

2

909

909

0

2

Saldo na mutaties reserves

-15.728

-15.560

-14.506

-15.255

-13.480

1.775

-15.063

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Talentontwikkeling 0-12 jaar
De lasten zijn 1,775 miljoen euro lager dan begroot.

Dit resultaat is opgebouwd uit extra baten doordat er een bijdrage voor Utrecht Leert! ontvangen is vanuit het Fonds Mismatch van 0,330 miljoen euro. Daarnaast is de opgebouwde reserve Utrecht Leert! van 0,907 miljoen euro over 2019 toegevoegd aan de begroting 2020. Dit bedrag is echter pas aan het einde van de looptijd van Utrecht Leert! in 2023 nodig.

Op het onderwerp cultuureducatie was een onderbesteding van 0,144 miljoen euro. Deze kan verklaard worden doordat de scholen voor minder leerlingen dan begroot een aanvraag hebben ingediend en het proces efficiënter is ingericht, waardoor en minder inhuur nodig was. Daarnaast zijn er minder communicatiekosten gemaakt dan vooraf begroot door de nieuwe werkwijze.

Het resterende resultaat op deze doelstelling is ontstaan door minder inhuur voor onderzoek en lagere communicatiekosten bij het onderdeel talentontwikkeling.

Corona
Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de kosten.

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Geen effecten als gevolg van Corona

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48