Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Nominale
begroting
2020

Actuele
begroting 2020

Reali-
satie
2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2021

Baten

07-2-1-1

Talentontwikkeling 0-12 jaar

6140

Cognitie 0-12

17.196

14.637

15.887

15.887

9.931

-5.957

14.579

6141

Zorg 0-12

320

320

320

320

295

-25

320

6142

Talentontwikkeling 0-12

0

0

84

0

0

0

0

Totaal Baten

17.516

14.957

16.291

16.207

10.225

-5.982

14.899

Lasten

07-2-1-1

Talentontwikkeling 0-12 jaar

6140

Cognitie 0-12

23.780

21.104

21.328

21.492

15.534

5.959

20.199

6141

Zorg 0-12

4.141

3.870

4.271

3.550

3.478

72

3.570

6142

Talentontwikkeling 0-12

2.024

2.016

2.164

4.172

2.590

1.581

3.033

6143

Talentontwikkeling 0-12 Cultuureducatie

3.300

3.528

3.036

3.156

3.012

144

3.161

Totaal Lasten

33.245

30.518

30.799

32.371

24.614

7.757

29.964

Saldo baten en lasten

-15.729

-15.561

-14.508

-16.163

-14.389

1.775

-15.065

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

2

2

2

909

909

0

2

Saldo na mutaties reserves

-15.728

-15.560

-14.506

-15.255

-13.480

1.775

-15.063

Investeringen

Subsidies

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil

Zorgplatform

Coördinatie van het onderdeel 0-4 jaar binnen zorgplatform en bieden van ambulante begeleiding gericht op een vloeiende overgang van kinderen van voorschoolse voorziening naar het primair (speciaal) onderwijs

105

225

120

Amateurkunsteducatie

Amateurkunsteducatie, vrije cursusaanbod in de stad

976

1.060

84

Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen

Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 0-12. Dit door middel van de inzet van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederlandse taal leren

1.387

1.323

-64

Burgerschap PO

Vredeseducatie

27

26

-1

Cultuureducatie (onderwijs)

Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven.

1.801

1.787

-14

Versterken van taal

Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de inzet van Vroegschoolse educatie, Professionalisering van professionals op de vroegschool, Ouderbetrokkenheid op de vr

3.800

3.905

105

Taalschool: taal onderwijs voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar

Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederlandse taal leren

600

614

14

Schoolmaatschappelijk werk PO (subsidietender Buurtteam Jeugd)

Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams)

1.264

1.286

22

Conciërges PO

Leerlingen en personeel voelen zich veilig in en rondom de school

320

320

0

Verkeersexamen in de wijken

Resultaat Verkeersveiligheid PO groep 7/8 afsluiten met theoretisch en praktisch examen

30

0

-30

Overgang PO naar VO

Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23.

216

216

0

Uitvoering Voorschoolse Educatie

De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van o.a. Voorschoolse Educatie.

3.500

3.553

53

Uitvoering Voorschoolse Educatie plus

De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van de uitvoering van voorschoolse educatie plus

200

192

-8

Uitvoering Buitenschoolse opvang plus

De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van de uitvoering van buitenschoolse opvang plus

250

183

-67

Transitieregeling Voorschoolse educatie

Het subsidieplafondvoor de transitieregeling voorschoolse educatie

1.900

1.578

-322

Versterken van taal: Brede school Academie (BSA)

Het borgen van activiteiten voor hogere taalprestaties en bredere maatschappelijke ontwikkeling in het onderwijsaanbod. Voor leerlingen met een taalachterstand en talentvolle leerlingen die onderpresteren op taal in het primair onderwijs en de onderb

700

394

-306

Totaal

Prestatiedoelstelling 2.1.1

Voorbereiden van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school

17.076

16.662

-414

Totaal

Subsidiedoelstelling

17.076

16.662

-414

Deze pagina is gebouwd op 03/17/2022 16:56:00 met de export van 07/05/2021 13:40:54