Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

10-1-1-1

Programmering en productie

2

36

2

2

61

59

2

Totaal Baten

2

36

2

2

61

59

2

Lasten

10-1-1-1

Programmering en productie

43.630

43.674

44.123

45.176

48.231

-3.055

47.126

Totaal Lasten

43.630

43.674

44.123

45.176

48.231

-3.055

47.126

Saldo baten en lasten

-43.628

-43.638

-44.121

-45.174

-48.170

-2.996

-47.124

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

2

2

2

402

402

0

287

Onttrekking reserves

132

360

132

282

297

15

132

Saldo na mutaties reserves

-43.499

-43.280

-43.992

-45.295

-48.276

-2.981

-47.280

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

De gerealiseerde lasten vallen 3,1 miljoen euro hoger uit dan begroot. Dit saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door een aantal over- en onderbestedingen.
Overbestedingen:

  • Cofinanciering in het kader van de rijksregeling 'aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector Corona’ voor in totaal 1,6 miljoen euro. Vanuit deze regeling zijn financiële bijdragen verstrekt aan de instellingen TivoliVredenburg, Centraal Museum, Stadschouwburg Utrecht, Theater Kikker/Podium Hoge Woerd, Museum Speelklok, Ekko en De Helling. Met de gemeentelijke bijdrage van 1,6 miljoen euro is in totaal voor 3,9 miljoen euro aan ondersteuning vanuit het Rijk en de Provincie mogelijk gemaakt.
  • Bijdragen die zijn verstrekt in het kader van de financiële noodregeling Cultuur en Erfgoed voor in totaal 1,7 miljoen euro. Vanuit de noodregeling zijn aan 22 instellingen financiële bijdragen verstrekt ter compensatie van het tekort 2020.

Onderbestedingen:

  • Budget proeftuin stedelijke regiovorming van 0,2 miljoen euro. Het project stedelijke regio vindt plaats in de periode 2019-2021 en wordt gefinancierd vanuit het Rijk met 0,3 miljoen euro en vanuit de provincie Utrecht, de gemeente Amersfoort en in gemeente Utrecht voor in totaal 0,2 miljoen euro (0,07 miljoen euro per overheid). De onderbesteding wordt veroorzaakt doordat de daadwerkelijke uitvoering van het project in 2021 plaats vindt en hierdoor een groot deel van de kosten voor regiovorming in 2021 zal landen.
  • Budget Culturele Voorziening Leidsche Rijn Centrum ad 0,15 miljoen euro. Mede als gevolg van Corona is er een onderbesteding op het budget voor de culturele voorziening Leidsche Rijn van in totaal 0,15 miljoen euro. Deze onderbesteding wordt mede veroorzaakt door het verschuiven van kosten naar 2021 zoals het visitatietraject van RAUM en de verdere ontwikkeling van het Danshuis.

Corona
Het tekort in de gesubsidieerde culturele sector door de coronamaatregelen in 2020 bedroeg vele miljoenen euro’s. Aanvullende steun vanuit het Rijk, de provincie en gemeente Utrecht hebben dit tekort voor een groot deel kunnen compenseren. Samengevat zag deze steun er als volgt uit:

  • Zo’n 20% van de meerjarig gesubsidieerde instellingen konden in 2020 aanspraak maken op reguliere rijksregelingen waarmee minimaal 5 miljoen euro van het totale tekort kon worden afgedekt.
  • Het Rijk heeft tevens bijgedragen middels steun vanuit landelijke fondsen. Vanuit dit steunpakket hebben in totaal 21 gesubsidieerde Utrechtse instellingen een bijdrage mogen ontvangen. Het totaal van deze bijdragen bedroeg 5,4 miljoen euro.
  • Vanuit de matchingsregeling 'aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector Corona’ zijn bijdragen verstrekt aan zeven Utrechtse instellingen. Het totaal aan bijdragen aan deze zeven instellingen bedroeg 5,5 miljoen euro en is gefinancierd vanuit het Rijk (50%), de gemeente Utrecht (30%) en de provincie (20%).  
  • Vanuit de gemeentelijke financiële regeling ‘Noodsteun Cultuur en Erfgoed’ is het resterende financiële tekort in 2020 van 22 instellingen afgedekt. Zowel gesubsidieerde als niet gesubsidieerde cultuur- en erfgoedinstellingen konden hierbij aanspraak maken op een bijdrage. Om voor steun in aanmerking te kunnen komen moesten instellingen onder andere aantonen zelf ook naar redelijkheid te hebben gesneden in de kosten en vroegen we (voor zover mogelijk) een eigen bijdrage vanuit de algemene reserve van instellingen. Het totaal aan gemeentelijke steun vanuit deze regeling bedroeg 1,7 miljoen euro.
  • Ook de provincie heeft vanuit een financiële noodregeling zeven Utrechtse instellingen in het tekort gecompenseerd. Het totaal aan bijdragen vanuit de provinciale regeling bedroeg zo’n 0,5 miljoen euro.

Naast financiële steun zijn voor bestaande meerjarige en incidentele subsidierelaties ook coulancemaatregelen getroffen. Dit komt er kort gezegd op neer dat het niet of gedeeltelijk uitvoeren van activiteiten in de periode van coronamaatregelen niet direct invloed heeft op de subsidievaststelling. Ook is er (generiek) uitstel van betaling verleend voor de huur en hadden instellingen de mogelijkheid om het uitbetalingsritme van de subsidie aan te passen om knelpunten in de liquiditeit op de korte termijn te voorkomen. 
Al met al is 2020 een jaar geweest waarbij verschillende geldstromen zijn ingezet om de cultuursector overeind te houden. Daarbij is de gemeente bijgesprongen waar de nood het hoogst was. En bij instellingen die van vitaal belang zijn en niet of nauwelijks gebruik konden maken van andere regelingen. Dat leverde in veel gevallen maatwerk op, waarmee is voorkomen dat instellingen zijn omgevallen.

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Cofinanciering in het kader van de rijksregeling 'aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector corona' - huurkorting.

5.3

1.482

Cofinanciering in het kader van de rijksregeling 'aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector corona' - subsidie.

5.3

138

Noodsteun Cultuur en Erfgoed - subsidie

5.3

957

Noodsteun Cultuur en Erfgoed - huurkorting

5.3

727

Aanloopprogramma Culturele voorziening Leidsche Rijn

5.3

150

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48