Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Lasten

10-1-2-1

Participatie

6.365

6.417

6.244

6.412

6.209

204

6.463

Totaal Lasten

6.365

6.417

6.244

6.412

6.209

204

6.463

Saldo baten en lasten

-6.365

-6.417

-6.244

-6.412

-6.209

204

-6.463

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-6.365

-6.417

-6.244

-6.412

-6.209

204

-6.463

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Participatie

De gerealiseerde lasten vallen 0,2 miljoen euro lager uit dan begroot.

Corona
De onderbesteding wordt voornamelijk veroorzaakt door een onderbesteding op projecten van Fonds Stadsverfraaiing. Onder meer vanwege de coronamaatregelen hebben de participatieve kunstopdrachten vertraging opgelopen, waaronder de uitvoering van Kunst voor Sterrenwijk, het eerbetoon voor de gastarbeider en de Fame-muurschildering in samenwerking met TivoliVredenburg.

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Projecten Fonds Stadsverfraaiing

5.3

200

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48