Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Lasten

12-2-1-1

multifunctionele accommodaties

0

0

2

0

0

0

0

Totaal Lasten

0

0

2

0

0

0

0

Saldo baten en lasten

0

0

-2

0

0

0

0

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

0

0

-2

0

0

0

0

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Multifunctionele accommodaties
Bij de eerste Bestuursrapportage 2016 is besloten om deze subdoelstelling 2.1 op te heffen en de inhoud en budgetten onder te brengen in subdoelstelling 1.1 'Utrecht heeft voldoende optimaal gebruikt gemeentelijk vastgoed, dat goed is onderhouden, nu en in de toekomst'. 

Corona
Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de uitvoering/kosten.

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Geen effecten als gevolg van Corona

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen .

Deze pagina is gebouwd op 03/17/2022 16:56:00 met de export van 07/05/2021 13:40:54