Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

17-1-1-1

WERK(nemers) toekomstbestendig

0

141

0

0

87

87

0

17-1-1-2

Werken&verblijven in aantrekkelijke stad

250

250

0

538

525

-13

256

Totaal Baten

250

391

0

538

612

74

256

Lasten

17-1-1-1

WERK(nemers) toekomstbestendig

4.316

3.768

3.301

4.467

4.163

305

3.610

17-1-1-2

Werken&verblijven in aantrekkelijke stad

12.401

12.161

8.957

13.913

13.934

-21

14.426

Totaal Lasten

16.717

15.929

12.259

18.381

18.097

284

18.036

Saldo baten en lasten

-16.467

-15.539

-12.259

-17.843

-17.484

358

-17.780

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

3.000

3.000

0

0

Onttrekking reserves

940

940

0

942

942

0

146

Saldo na mutaties reserves

-15.527

-14.599

-12.259

-19.901

-19.542

358

-17.634

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

De baten zijn 0,074 miljoen euro hoger dan begroot. De subsidie voor het International Welcome Center is lager dan begroot (0,070 miljoen euro). Er zijn hogere baten door bijdragen van derden voor verschillende initiatieven en onderzoeken waarvoor de gemeente als opdrachtgever fungeerde (0,144 miljoen euro).

De lasten zijn 0,284 miljoen euro lager dan begroot. Belangrijkste oorzaak is de onderbesteding op het Fonds Mismatch Arbeidsmarkt, de lasten hiervan zijn 0,400 miljoen euro lager dan begroot. Dit komt deels (0,2 miljoen) door meerjarige subsidieverplichtingen die niet in één keer worden uitbetaald. De lasten voor het evenementen fonds zijn 0,084 lager. Hier tegenover staan hogere lasten voor het werklocatiebeleid (0,050 miljoen euro), voor coronamaatregelen (0,090 miljoen euro) en voor het ondernemersfonds (0,060 miljoen euro).

Corona

 • Vanuit Economie & Werkgelegenheid voor iedereen leverden we een bijdrage aan de integrale maatregelen voor ondernemers in de stad, zoals
  • Openingstijden supermarkten
  • Feestdagen en spreiding
  • Venstertijden voor winkels
 • Door oprichting van de ROM hebben we uitvoering kunnen geven aan de COL-regeling van het Rijk: coronaoverbruggingsleningen voor het innovatief mkb. Er is ruim € 16 miljoen aan leningen uitgezet voor 85 bedrijven in de regio.
 • Horeca is een van de zwaarst getroffen sectoren: horecaondernemers kregen met diverse sluitingen te maken, en moesten een hoop aanpassingen doorvoeren om ruimte te geven aan de anderhalvemetersamenleving. In mei besloten we om tijdelijke uitbreiding van terrassen toe te staan. Tevens werd met dit besluit ook het terrassenseizoen verlengd tot 1 november; normaliter eindigt dit op 1 oktober. In juni werd dit aangevuld met het toestaan van ‘eilandterrassen’ en ‘satellietterrassen’. Helaas werd in de zomer duidelijk dat de termijn van tijdelijke terrassen tot 1 november niet afdoende was voor herstel en inlopen van gemiste omzetten, en hebben we in oktober besloten om het “Uitwerkingsbesluit voor tijdelijke uitbreiding terrassen en satellietterrassen” aan te passen. De einddatum werd verlengd tot 1 april 2021. de start van het nieuwe terrassenseizoen. We namen sluitingstijden voor eiland- en satellietterrassen op om hinder voor de omgeving te beperken, we namen een werkwijze voor bemiddeling tussen ondernemers en omwonenden op, en voegden de voorwaarde toe dat op tijdelijke eiland- en satellietterrassen enkel gebruik van duurzame terrasverwarming is toegestaan. Verder is gestart met het uitwerken van een vergunningensysteem en proces voor de tijdelijke terrassen na 1 april 2021
 • In 2020 is de evenementenbranche compleet stilgevallen. Waar normaal gesproken het hoogseizoen tussen april en augustus is, vond er dit jaar vrijwel niets plaats. Als gevolg hiervan zijn ook de meeste begeleidingstrajecten ten behoeve van de verduurzaming van evenementen stilgevallen. Organisatoren van evenementen die als gevolg van de coronacrisis niet (hebben) kunnen plaatsvinden, hoefden geen legeskosten te betalen. Maanden aan voorbereiding gingen verloren en veel organisatoren, locatiehouders, artiesten, standhouders en toeleveranciers hadden geen minder of zelfs geen inkomsten. De evenementen die wel mogelijk waren moest verplaatsen, verkleinen of digitaliseren.

Door effecten van de pandemie hebben we in juli 2020 de subsidieregeling van het Evenementenfonds Utrecht (EFU) aangepast. De doelstelling van het EFU is aangepast van ‘nieuwe en grootschalige evenementen met een internationale uitstraling’ naar ruimte voor lokale en regionale activiteiten en evenementen die bijdragen aan de identiteit van Utrecht, en we hebben aandacht voor leefbaarheid, inclusiviteit en sociale cohesie in buurten en wijken.
Evenementen met subsidie uit het EFU 2020 konden deze doorschuiven naar 2021. Conform de financiële spelregels drukken de evenementen die naar 2021 doorschuiven, als ze dan wel plaats vinden, op het budget 2021. Dit gaf ons de ruimte om in 2020 een subsidie aan een partij te honoreren die vanwege aanvankelijk tekort aan budget, ondanks een positief advies geen toekenning kreeg. Daarnaast ontstond er ruimte om de regeling in het najaar opnieuw open te stellen voor een 3e subsidieronde, waar evenementenorganisaties ook gebruik van hebben gemaakt.

Waar de concept-locatieprofielen een belangrijke bijdrage moeten leveren aan de balans van leefbaarheid en levendigheid in Utrecht zoals we deze tot begin 2020 kenden, is de situatie voor de evenementenbranche nu zo onzeker dat wij geen afgewogen besluit over kunnen nemen.
Daarnaast hebben we de differentiatie in legestarieven voor duurzaam georganiseerde evenementen voorlopig uitgesteld. Een verhoging van organisatorische, administratieve en financiële lasten zou organisatoren van evenementen nog eens extra treffen. Ook willen wij voorkomen dat differentiatie in legestarieven leidt tot een verdere afname van de kostendekkendheid van de evenementenleges.

 • In de tussentijd zijn we continu met de evenementenbranche in gesprek. Door dit structurele contact was het in de zomer van 2020 mogelijk om toch kleinschalige evenementen te laten plaatsvinden en is er met een subsidie van de gemeente een aanvraag voorbereid voor een Utrechtse Evenementen Vereniging.
 • De doorontwikkeling van het toeristisch beleid en het daarbij behorende project tourism friendly cities hebben wij on hold gezet. Wij zijn structureel met de branche in gesprek waarbij in 2020 de aandacht uitging naar de effecten van de coronacrisis.
 • Ondernemers zijn op verschillende manieren geconsulteerd om te horen hoe het met hen gaat en hoe we hen optimaal kunnen ondersteunen in deze coronatijd.
  • 1,5 meter sessies met Utrecht Marketing.
  • Directe uitwisseling van relevante informatie over en ervaringen met coronamaatregelen binnenstad
  • Inbrengen van deze input in coördinatieteam en monitoringsteam GU en besluitvorming
  • Directe participatie van binnenstadondernemers /CMU bij uitrol van coronamaatregelen
  • Bilateraal overleg GU EZ en Klepierre/HC over passentenontwikkeling en organisatie van bezoekerstromen in en rond HC tijdens de maanden van de feestdagen
  • Supermarkten overleg over bedrijfsorganisatie en coronamaatregelen hierbij (bijv. Ontheffingen rond de Paasdagen en vóór de Kerstdagen)
  • Deelname CMU bij aanpak leegstand en transformatie binnenstad
   Gezien het uitdagende jaar voor veel ondernemers hebben we extra stilgestaan bij de Dag van de Ondernemer in november. Burgemeester en wethouders hebben meer dan 40 ondernemers verspreid over alle wijken in de stad digitaal ontmoet of telefonisch gesproken. De insteek van de gesprekken was om persoonlijk te horen hoe het met de ondernemers gaat, waar ze tegenaan lopen tijdens deze coronacrisis en een hart onder de riem te steken.
 • Intensivering onderzoek
  Om de impact van de pandemie op ondernemers in kaart te brengen zijn drie ondernemerspeilingen uitgezet bij ondernemers in de provincie Utrecht. De peilingen zijn uitgevoerd in een samenwerking tussen provincie Utrecht, gemeenten Utrecht, Amersfoort en Hilversum, regio Gooi en Vechtstreek, Economic Board Utrecht, VNO-NCW provincie Utrecht en MKB-Nederland Midden.
  • Extra opdrachten Locatus (binnenstad) en Cushman&Wakefield (kantoren)
  • Leegstand binnenstad en gebiedsprofiel Steenweg / Lange Elizabethstraat (in samenwerking met UU en CMU)
  • Onderzoek en enquête gebruik van tijdelijke terrassen en horecamaatregelen (GU Onderzoek en toepassing van participatietool Utrecht ‘Denk mee!’)
 • De Utrecht Regionale Economische Corona Alliantie (URECA) werd opgericht, om ondernemers te ondersteunen in hun vragen. Professionals uit de financiële en zakelijke dienstverlening in de regio hebben aangeboden om ondernemers uit elke sector, groot en klein, te helpen met advies over het benutten van Rijksregelingen en over (aanpassing van) businessmodel en bedrijfsvoering. De alliantie wil concrete en aanvullende hulp bieden van, voor en door bedrijven. Gemeenten, provincie, VNO-NCW, MKB Midden-Nederland en vele anderen in de regio werken hieraan mee.

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Niet van toepassing

Verbonden Partijen

ROM Regio Utrecht BV bijdrage: 0,475 miljoen euro voor de exploitatiekosten ROM en Trade&Invest
ROM Samenwerkingspartij regio Utrecht: geen bijdrage
WOM Lombok BV : geen bijdrage
WOM Noordwest BV : geen bijdrage

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48