Toelichting overzicht baten en lasten

Incidentele baten en lasten

x € 1.000

Realisatie 2020

Begroting

Programma

Omschrijving

Exp/Res

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Bewoners en Bestuur

Utrecht 900

Expl

100

400

Reisdocumentendip

Expl

500

500

Huwelijksplanner

Expl

120

10

140

Opschalen huwelijksplanner

expl

0

62,5

Landelijke aanpak adreskwaliteit

Expl

260

260

kwaliteit dienstverlening A2018/53

Expl

20

66

Incidentele extra kosten verkiezingen en rijksbijdrage

Expl

209

535

Transitie Wijken

Res

430

383

Vernieuwen Participatie

Res

130

130

U in de Wijk

Res/Expl

100

100

Stedelijke Ontwikkeling

Implementatie Omgevingswet

Expl

1.804

2.351

Versnelling woningbouw

Expl

500

500

Extra inzet Woningmarkt in balans/onttrekking woonfonds

Res/Expl

150

150

150

150

Nieuwe woonconcepten

Expl

405

790

Pilot goed verhuurderschap/ discriminatie woningmarkt

Expl

78

78

250

250

Stimulering woningbouwproductie

Expl

228

934

700

Pilot handhaving goed verhuurderschap

Expl

143

143

Economische meerwaarde bestemmingswijzigingen erfpachten particulieren

Expl

296

845

Robuuste posten Grondexploitaties Leidsche Rijn

Expl.

143.588

Conversieregelingen erfpachten

Expl

1.608

11.946

10.400

Verkoop en uitgifte in erfpacht van gemeentelijke eigendommen

Expl

2.395

8.694

5.725

Egalisatiereserve bouwleges

Res

900

900

Investeringsimpuls RSU

Res

7.325

9.682

7.325

9.682

Bouw en Woningstoezicht Pilot Goed Verhuurderschap

Expl

310

Duurzaamheid

Werkzaamheden voor de sanering Nedereindseplas uit het aanvullend bodemconvenant 2018-2020.

Expl

320

600

Vervangingsinvesteringen Griftpark

Expl

65

1.256

Lood in Oudwijk

Expl

90

157

Bestparc onderzoek Griftpark

Expl

0

324

Griftpark subsidie

Expl

181

0

Loodbeleid

Expl

263

450

Overig

Expl

60

150

Bereikbaarheid

Meerjarige investeringen bereikbaarheid

Res

8.085

11.444

8.085

15.923

Corona Maatregelen in de openbare ruimte

Expl

1.700

Compensatie parkeerinkomsten (Rijk)

Expl

5.551

Vrijval voorziening Tuinstraat en Boekhoven

Expl

412

Openbare Ruimte en Groen

Corona-maatregelen Afval

Expl

1.700

0

0

0

Gewonnen rechtszaak

Expl

0

1.413

0

0

Toegangssystemen Containers

Expl/res

755

700

700

700

Subsidie NL Schoon

Expl

659

658

750

750

Essentaksterfte

Expl/res

560

1.000

1.000

1.000

Herhuisvesting Stadsbedrijven

Expl

582

0

0

0

Rondje Stadseiland

Expl

300

0

300

0

Overig

Expl

1.229

480

825

100

Vergunningen OR

Expl

362

Reclame OR

Expl

420

Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

Storting Reserve ROM

Expl/ Res

3.000

3.000

Vrijval Pieken in de Delta

Expl/ Res

400

400

Fonds Mismatch Arbeidsmarkt

Expl

800

1.200

Lokaal Economisch Fonds

Expl/Res

70

130

130

130

Starters en groeiers

Expl

225

250

Werk en Inkomen

TOZO

Expl

62.259

66.820

0

0

Werkbeweging

Expl

1.500

0

2.000

0

ESF

Expl

644

828

0

0

Actieagenda schuldenvrij

Expl

1.149

0

1.590

0

Perspectief op werk

Expl

373

0

1.000

0

Impuls banenkansen

Res

77

0

144

0

Teruggave btw 2015-2019

Expl

-2.489

0

0

0

Overig

Expl

50

100

0

0

Vrijval voorziening garantstelling

Expl

500

500

0

0

Onderwijs

Corona gerelateerde kosten

Expl

-457

Talentontwikkeling 0-12jr:

  • Utrecht Leert!

Res/Expl

-907

330

  • Cultuureducatie

Expl

-144

  • Overig

Expl

-394

 Bibliotheek

Expl

88

Ondersteuning op Maat

Transformatiefonds Jeugd

Expl

789

789

Incidentele middelen Jeugd

Expl

5.354

5.354

Incidentele middelen Jeugd

Res

5.354

5.354

Coronacompensatie

Expl

651

Programmaraad Sociaal Domein

Expl

400

400

0

Meerkosten Corona WMO

Expl

7.080

0

Pilot vreemdelingen en inburgering

Res

1.600

1.600

1.600

1.600

Inburgering ondertussengroep

Expl

677

677

677

677

LVV

Expl

2.717

2.717

2.717

2.717

Volksgezondheid

Corona gerelateerde kosten

Expl

845

98

Veiligheid

Nafase crisis 24 oktoberplein 2019

Expl

502

690

Corona gerelateerde kosten

Expl

465

277

Versterkingsgelden

Expl

573

458

115

Overig

Expl

590

314

250

95

Bijzondere wetten Horeca

Expl

158

Cultuur

Cofinanciering in het kader van de rijksregeling 'aanvullende ondersteuning culturele men creatieve sector corona' huurkorting

Expl

1.482

0

0

0

Cofinanciering in het kader van de rijksregeling 'aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector corona' subsidie

Expl

138

0

0

0

Noodsteun Cultuur en Erfgoed -subsidie

Expl

957

0

0

0

Noodsteun Cultuur en Erfgoed - huurkorting

Expl

727

0

0

0

Samenleven en Sport

SPUK-regeling (compensatie BTW-vrijstelling Sport) inzake gemeentebrede toerekening van kosten aan het programma Sport

Expl

3.772

3.772

4.693

4.694

Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (rijk)

834

Vrijval waarborgsommen  zwembadpassen

Expl

313

Start Vuelta 2020 (gemeente)

Expl

1.300

1.300

Toevoeging vaste activa reserve

Res

115

115

Onttrekking vaste activa reserve

Res

24.922

24.788

Sportakkoord (gemeente)

Res

100

100

100

100

Sportakkoord (rijk)

Res

120

120

120

120

Buurtpacten

Res

90

90

90

90

LHBTI (rijk)

Res

50

50

50

50

Overige posten

Expl

784

792

Utrechts Vastgoed

Vastgoedbeheer

Res

26

104

26

104

Energieneutraal Kernvastgoed

Res

460

Stadskantoor

Res

1.279

1.279

Huurkorting rijksregeling ‘Aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector Corona’ – zie ook programma Cultuur

Expl

-1.482

-1.482

Huurkorting gemeentelijke regeling ‘Noodsteun Cultuur en Erfgoed’ – zie ook programma Cultuur

Expl

-727

-727

Huurderving door Corona

Expl

-493

Corona gerelateerde kosten (bedrijfsvoering)

Expl

451

Advieskosten ventilatie Corona

Expl

80

Interne bijdragen investeringsprojecten

Expl

-1.573

Verzekeringsuitkering brand 't Zand

Expl

250

250

250

250

Algemene Middelen

Joods Rechtsherstel

Expl

300

Gemeentefonds Uitkering  Corona
compensatie

18.522

Overhead

Gegevensbescherming

Expl

290

1.000

Transitie IPM

Expl

700

1.300

Versterken architectuur

Expl

500

500

Zaakgericht werken

Expl

1730

2.700

Strategisch huisvestingsplan

Expl

100

100

Specifieke corona kosten BSN

Expl

3.124

0

Studenteninschrijvingen

Expl

113

0

Specifieke corona kosten PBZ

Expl

302

0

Vennootschapsbelasting

Totaal

135.936

327.585

63.697

87.564

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48