Toelichting overzicht baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Bewoners en Bestuur

 • Utrecht 900

Bij de Begroting 2020 is voor de viering Utrecht 900 jaar stadsrechten een budget van 0,275 miljoen euro toegekend. Uit boekjaar 2019 resteerde nog een bedrag van 0,125 miljoen euro, waardoor het totaalbudget afgelopen jaar 0,4 miljoen euro bedroeg. Door de coronapandemie is de voorbereiding vertraagd. Daardoor is er slechts 0,1 miljoen euro aan kosten gemaakt.

 • Inkomstenderving reisdocumenten

De incidentele toevoeging van 0,5 miljoen euro is lager dan de totale inkomstenderving op reisdocumenten. Zoals toegelicht bij de financiële toelichting 'Juist bestand persoonsgegevens' kunnen we niet exact aangeven welk deel van inkomstenderving het gevolg is van de coronamaatregelen of de reisdocumenten dip.  
 

 • Project huwelijksplanner en opschaling huwelijksplanner

Het Rijk heeft budget beschikbaar gesteld voor het project Huwelijksplanner en het vervolg daarvan. Door Corona heeft het project vertraging opgelopen en is een deel van het beschikbare budget nog niet gebruikt. Bij de resultaatbestemming wordt een voorstel gedaan het restant budget door te schuiven naar 2021. Via de SiSa (single information- single audit) wordt verantwoording afgelegd over dit budget.  

 

 • Kwaliteit dienstverlening, amendement 2018/53

Bij de Voorjaarsnota 2018 heeft de raad via amendement A2018/53 incidentele middelen beschikbaar gesteld (0,2 miljoen euro) om de kwaliteit van de dienstverlening een extra impuls te geven. Van dit budget is een deel (0,066 miljoen euro) doorgeschoven naar 2020. De pilots waarvoor dit budget bestemd was zijn echter in de loop van het jaar gestopt als pilot en doorgegaan als coronamaatregel. De kosten daarvan staan in het programma Overhead.  

 • Landelijke aanpak adreskwaliteit

Bij de Voorjaarsnota 2019 heeft de raad incidentele middelen 0,260 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de landelijke aanpak adreskwaliteit: door landelijke data-analyse krijgt de gemeente overzichten van ‘risicoadressen’. Deze aangeleverde adressen (en uiteraard adressen waar we uit andere hoeken signalen over krijgen) moeten allemaal onderzocht worden. 
 

 • Incidentele toekenning rijksmiddelen voor extra kosten verkiezingen

Het Rijk heeft in 2020 budget (0,535 miljoen euro) beschikbaar gesteld voor de extra kosten voor het ‘coronaproof’ organiseren van verkiezingen. (Het rijk heeft nog meer budget beschikbaar gesteld, maar dat is in 2021 beschikbaar) In 2020 is er nog maar een deel van de extra onkosten gemaakt (0,2 miljoen euro).   De door het rijk beschikbare middelen staan in de algemene (Corona) reserve in het programma Algemene middelen.

*   Transitie Wijken
Bij de Voorjaarsnota 2018 en 2019 is incidenteel 0,43 miljoen euro voor 2020 toegezegd voor de transitie Wijken om de taken, capaciteit en inzet van de wijkbureaus in overeenstemming te brengen met de opgaven die er zijn.

*   Vernieuwen Participatie
Bij de Voorjaarsnota 2019 is incidenteel 0,13 miljoen euro voor 2020 toegezegd voor het vernieuwen van de participatie.

*   U in de Wijk
Bij de Voorjaarsnota 2019 is incidenteel 0,1 miljoen euro voor 2020 toegezegd voor U in de Wijk.

Stedelijke Ontwikkeling

 • Bij de Voorjaarsnota 2018 heeft de raad incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de invoering van de Omgevingswet in de jaren 2018, 2019 en 2020. De werkelijke lasten zijn 1,804 miljoen euro.
 • Bij de Voorjaarsnota 2018 heeft de raad incidenteel middelen (0,500 miljoen euro) beschikbaar gesteld voor de versnellingsaanpak wonen in 2019 en 2020.
 • Bij de Voorjaarsnota 2018 heeft de raad incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van nieuwe woonconcepten (0,500 miljoen euro van 2019 t/m 2022). Een deel van budget 2019 is met bestedings- en dekkingsvoorstellen toegevoegd aan het budget 2020. De werkelijke lasten zijn 0,405 miljoen euro.
 • Er is in 2020 0,150 miljoen euro onttrokken uit de reserve Woonfonds ten behoeve van extra inzet Woningmarkt in balans.
 • We hebben subsidie ontvangen van het Rijk voor Pilot goed verhuurderschap/ discriminatie op de woningmarkt. De lasten bedragen in 2020 0,078 miljoen euro.
 • In 2020 is de laatste openstaande posten van de stimuleringsregeling woningbouwproductie afgehandeld (0,228 miljoen euro lasten). De balanspost is vrijgevallen.
 • De in rekening gebrachte meerwaardes als gevolg van gewijzigd gebruik van erfpachtperceel leiden tot incidentele baten (0,845 miljoen euro) en lasten (0,296 miljoen euro).
 • In afstemming met de accountant worden de robuuste posten op de grondexploitatie Leidsche Rijn buiten beschouwing gelaten (143,588 miljoen euro hogere baten).
 • Afhandeling van de aanvragen uit de erfpachtconversieregelingen heeft geleid tot een opbrengst van 11,946 miljoen euro. De uitvoerings- en afschrijvingskosten bedragen 1,608 miljoen euro.
 • De baten uit de verkoop en uitgifte van gemeentelijke eigendommen bedragen 8,694 miljoen euro, de afhandelingskosten 2,395 miljoen euro.
 • Investeringsimpuls RSU: zie toelichting programmareserve Stedelijke Ontwikkeling.

Duurzaamheid

 • Met de Voorjaarsnota 2018 heeft de raad incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de bevordering van klimaatadaptatie, klimaatbestendige openbare ruimte. Van het beschikbare budget (0,150 miljoen euro) wordt nader onderzoek op de stresstesten naar hitte en droogte worden verder uitgevoerd in 2021. De werkelijk lasten zijn 0,060 miljoen euro.
 • Van de incidentele rijksmiddelen voor de Nedereindseplas die voor 2020 waren begroot resteert een bedrag van 0,280 miljoen euro. Voor Nedereindseplas is een reserve gevormd en met het Rijk wordt over de inzet van de middelen overleg gevoerd. De werkelijke lasten waren in 2020 0,320 miljoen euro.
 • Griftpark Bestparc; Van de incidentele middelen Bestparc-onderzoek resteert eind 2020 nog 0,324 miljoen euro. De werkelijke lasten voor dit onderzoek waren 0,181 miljoen euro in 2020. Deze komen ten laste van de subsidie die eind 2020 hiervoor is verkregen. Op deze subsidie wordt een incidentele bate genomen van 0,219 miljoen euro; dit bedrag is hoger dan de kosten 2020 omdat de bate ook gerealiseerde kosten uit voorgaande jaren betreft.
 • De uitvoering van de herinvesteringen Griftpark is doorgeschoven aangezien eerst het Bestparc onderzoek plaatsvindt. Voor de herinvesteringen resteert een bedrag van 1,191 miljoen euro. De werkelijke lasten zijn 0,065 miljoen euro.
 • De lood saneringswerkzaamheden in Oudwijk starten in 2021. Van het incidentele budget voor 2020 resteert 0,066 miljoen euro. De werkelijke lasten in 2020 waren 0,090 miljoen euro.
 • Onderdeel van het aanvullende bodemconvenant 2018-2020 zijn de incidentele middelen voor ontwikkeling van loodbeleid (waaronder sanering speellocaties). Hiervan is 0,187 miljoen euro nog niet besteed. In 2020 waren de werkelijke lasten hiervan 0,263 miljoen euro.

Bereikbaarheid

 • Verrekeningen met reserve Bereikbaarheid- de toelichting is opgenomen bij de toelichting op de reserve bereikbaarheid.
 • De kosten voor coronamaatregelen in de openbare ruimte bedroegen in 2020 1,7 miljoen euro.
 • Compensatie parkeerinkomsten (Rijk) : het coronavirus heeft tot een sterke afname van het aantal parkeerbewegingen voor zowel auto- als fietsparkeren geleid. De coronamaatregelen hebben geleid tot een inkomstenderving van 7,1 miljoen euro. De compensatie van het Rijk in verband met de gederfde parkeerinkomsten bedraagt 5,551 miljoen euro.
 • Vrijval voorziening Tuinstaat en Boekhoven: Zie hiervoor de toelichting voorziening Tuinstraat en Boekhoven (533002010).

Openbare Ruimte en Groen

 • 1,700 miljoen euro coronamaatregelen ten behoeve van afvalinzameling.
 • 1,413 miljoen ontvangen als gevolg van de afwikkeling van een gewonnen rechtszaak met betrekking tot een langlopende verzekeringskwestie.
 • 0,755 miljoen euro lasten en 0,700 miljoen euro baten Toegangssystemen ondergrondse containers: toegangssystemen zijn buiten gebruik gesteld.
 • 0,659 miljoen euro lasten en 0,658 miljoen euro baten Project Subsidie NL Schoon. Doelstelling van het project is minder zwerfafval.
 • 0,560 miljoen euro lasten Essentaksterfte. Begroot is 1,000 miljoen euro.
 • 0,582 miljoen lasten euro herhuisvesting Stadsbedrijven van de Koploperstraat naar de Tractieweg 2.
 • 1,230 miljoen euro lasten overig diverse posten: 0,388 miljoen euro lasten Watersysteemheffing; 0,364 miljoen euro coronamaatregelen openbare ruimte; 0,255 miljoen euro Verbeteren Toegankelijkheid; 0,122 miljoen euro inkoop magazijngoederen; 0,100 miljoen euro coronamaatregel verwijderen bij-plaatsingen bij ondergrondse containers.
 • 0,300 miljoen euro lasten Rondje Stadseiland/Groene Verbindingen. Begroot is 0,300 miljoen euro.
 • 0,480 miljoen euro baten overige diverse posten: 0,258 miljoen euro verkoop materieel, 0,122 miljoen euro verkoop magazijngoederen, 0,100 miljoen euro onttrekking in verband met subsidieregeling Wateroverlast Lombok.

Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen

 • Er was in 2020 incidenteel 3 miljoen euro begroot voor de Regionale OntwikkelingsMaatschappij Regio Utrecht (ROM). Deze is gestort in de reserve ROM.
 • Voor de exploitatiekosten ROM was in 2020 een incidenteel budget beschikbaar uit de reserve en een balanspost Pieken in de Delta.
 • Bij de Voorjaarsnota 2018 heeft de raad incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het instellen van een Fonds Mismatch Arbeidsmarkt. De werkelijke lasten zijn 0,800 miljoen euro.
 • Er is 0,130 miljoen euro onttrokken aan de reserve Lokaal Economisch Fonds voor de afwikkeling van LEF subsidies die in 2018 zijn aangevraagd en waarvan de activiteiten in 2020 hebben plaatsgevonden.
 • Bij de Voorjaarsnota 2018 heeft de raad structureel 0,500 miljoen euro beschikbaar gesteld voor versterken van het ecosysteem starters en groeiers. In 2019 en 2020 is dit budget incidenteel 0,250 miljoen euro hoger. De werkelijke lasten in 2020 zijn 0,230 miljoen euro.

Werk en Inkomen

 • Incidentele baten van 66,820 miljoen euro voor de uitvoering van de regeling Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers. Hiervan is 62,259 miljoen euro uitgegeven.
 • Voor de opgave werkbeweging is incidenteel in 2020 2,000 miljoen euro begroot. Hiervan is 1,500 miljoen euro uitgegeven.
 • Incidentele baten van 1,308 miljoen euro vanwege een voorschot op de definitieve vaststelling van een subsidie in het kader van het Europees Sociaal Fonds.
 • Voor perspectief op werk is incidenteel 1,000 miljoen euro begroot. Hiervan is 0,373 miljoen euro uitgegeven.
 • Voor de impuls banenkansen is in 2020 incidenteel 0,144 miljoen euro begroot. Hiervan is 0,077 miljoen euro uitgegeven.
 • Incidentele baten van 0,155 miljoen euro in verband met de vaststelling van een subsidie in het kader van het Europees Sociaal Fonds, programma SITS.
 • Voor de actieagenda schuldenvrij is incidenteel 1,590 miljoen euro begroot. Hiervan is 1,149 miljoen euro uitgegeven.
 • Incidentele negatieve lasten van 2,489 miljoen euro binnen re-integratie door BTW-voordeel over 2015-2019 als gevolg van uitspraak Hoge Raad en afstemming Belastingdienst. Dit voordeel is niet uitgegeven.
 • Incidentele baten van 0,500 miljoen euro vanwege de vrijval van de voorziening garantstelling lening renovatie Niels Bohrweg. Dit bedrag is ingezet voor een extra subsidie aan UW.

Onderwijs

 • Vanwege de gevolgen van Corona is er sprake van per saldo 0,457 miljoen euro lagere lasten:
  • De impact van coronamaatregelen blijft bij Onderwijshuisvesting in 2020 beperkt. Er is voor 0,085 miljoen euro uitgegeven aan ventilatiemaatregelen Corona. In 2021 en verder worden hogere kosten verwacht als gevolg van daadwerkelijke aanpassingen aan ventilatiesystemen.
  • Bij leerlingenvervoer is sprake van 0,183 miljoen euro lagere lasten als gevolg van aangepast vervoer ten tijde van de coronamaatregelen. Vervoerders hebben 80% betaald gekregen over niet gereden routes.
  • Op de doelstelling 'Talentontwikkeling 12-23 jaar is er sprake van een onderbesteding van 0,359 miljoen euro. Dit is volledig te wijten aan de gevolgen van Corona. Zie toelichting op het resultaat.
 • Op de doelstellingen van ‘Talentontwikkeling 0-12 jaar’ is sprake van een onderbesteding van 1,775 miljoen euro. Dit kan volledig als incidenteel worden beschouwd. Zie toelichting op het resultaat.
 • Hetzelfde geldt voor de overbesteding van 0,088 miljoen euro op de bibliotheek vanwege niet juist doorbelaste huisvestingskosten.

Ondersteuning op Maat

 • Transformatiefonds Jeugd. Vanuit het Rijk is voor de jaren 2018 t/m 2020 jaarlijks 0,789 miljoen euro beschikbaar gekomen om de transformatie Jeugd vorm te geven.
 • Incidentele middelen Jeugd. In 2019 heeft het rijk incidenteel extra middelen voor Jeugd beschikbaar gesteld voor de jaren 2019 t/m 2021. Conform de handreiking bij deze middelen zijn de middelen structureel verwerkt in de begroting. Het grootste deel van de middelen 2019 (5,354 miljoen euro) is echter in dat jaar niet ingezet en via de algemene dekkingsreserve beschikbaar gekomen voor inzet in 2020
 • Er is 0,651 miljoen euro ontvangen voor coronacompensatie voor Jeugd, dit staat op het programma Algemene middelen verantwoord. De middelen zijn nodig om de lasten op het onderdeel Jeugd van het programma Ondersteuning op maat te dekken.
 • Er is 7,08 miljoen euro aan coronacompensatie ontvangen voor de WMO, dit staat op het programma Algemene middelen verantwoord. Echter is dit nodig om de lasten op het programma Ondersteuning op maat af te dekken
 • Utrecht is penvoerder voor een subsidie aan DIVOSA. Hiervoor is 0,4 miljoen euro ontvangen van het Rijk.
 • In 2020 is incidenteel 1,6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de pilot inburgering en vreemdelingen via de algemene dekkingsreserve (bestedings- en dekkingsvoorstel).
 • In 2020 is incidenteel budget beschikbaar gesteld door het Rijk voor begeleiding en verhoging van het taalniveau van statushouders (0,68 miljoen euro).
 • In 2020 is incidenteel budget beschikbaar gesteld door het Rijk voor de pilot Landelijke Vreemdelingenvoorziening (2,7 miljoen euro).

Volksgezondheid

 • 0,845 miljoen euro lasten en 0,098 miljoen euro baten als gevolg van Corona.

Veiligheid

 • In 2020 is er een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het oppakken van de nafase van het schietincident dat heeft plaatsgevonden op 18 maart 2019. Een deel van de geplande activiteiten heeft in 2020 door omstandigheden niet kunnen plaatsvinden.
 • Corona en de daaraan verbonden maatregelen heeft in 2020 geleid tot incidentele lasten. Daarnaast heeft de gemeente Utrecht diverse medewerkers beschikbaar gesteld ten behoeve van het juridisch loket. Deze lasten zijn deels gecompenseerd door de Veiligheidsregio Utrecht.
 • In 2020 hebben we versterkingsgelden ontvangen vanuit de NCTV ten behoeve van de lokale en integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme.
 • In 2020 hebben we diverse incidentele baten ontvangen waaraan incidentele lasten verbonden zijn. Denk hierbij aan de onder andere de uitkeringen in relatie tot de projecten kort gestraft met langdurig nut, Veilige Steden en de bad. aanpak. Daarnaast is er sprake van incidentele last in verband met de activiteiten rondom het project Zandpad. Hiervoor is incidenteel budget beschikbaar gesteld (zie Voorjaarsnota 2019).

Cultuur

 • Betreft matchingsbijdragen Rijksregeling in het kader van tekorten door Corona van in totaal 1,620 miljoen euro. Deze bijdragen zijn gedeeltelijk verstrekt als huurkorting (1,482 miljoen euro) en als subsidie (0,138 miljoen euro)
 • Betreft Bijdragen noodregeling Cultuur en Erfgoed van in totaal 1,685 miljoen euro. Deze bijdragen zijn gedeeltelijk verstrekt als huurkorting (0,727 miljoen euro) en als subsidie (0,957 miljoen euro).

Samenleven en Sport

 • SPUK: Met ingang van 2019 is sport vrijgesteld van btw. Ter voorkoming van een btw-schade voor de gemeente heeft het rijk voor de periode 2019 t/m 2023 een compensatieregeling ingesteld. Op basis van de verwachte btw-schade heeft de gemeente een beroep op deze compensatieregeling gedaan.
 • Vrijval waarborgsom zwembadpassen: Bij zwembaden is de waarborgsom van de zwembadpassen vanaf 2020 komen te vervallen. Aan alle actieve pashouders is de waarborgsom geretourneerd. De totale waarborgsom van 0,313 miljoen euro van alle inactieve pashouders is hiermee vrijgevallen ten gunste van het resultaat.
 • Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties: Uit de regeling TVS Corona van het rijk 1maart – 1 juni 2020 is een uitkering ontvangen van 0,834 miljoen euro ter dekking van de huurkwijtscheldingen.
 • Start Vuelta 2020 : Ondanks de voorbereiding voor de start Vuelta 2020 kon het evenement, wegens de coronacrisis, geen doorgang vinden. Er wordt nu onderzocht of het evenement alsnog in 2022 doorgang kan vinden. Een rijksbijdrage van 1,5 miljoen euro, eerder begroot in 2020, wordt hiertoe doorgeschoven naar de Begroting van 2022.
 • Toevoeging reserve vaste activa: De toevoeging aan de reserve is conform begroting.
 • Onttrekking reserve vaste activa: De onttrekking van de reserve vaste activa is 0,135 miljoen euro hoger dan begroot en dient ter dekking van de hogere kapitaallasten van de gereed gemelde investeringsprojecten.
 • Sportakkoord (Gemeente): Deze middelen waren eerder ten onrechte in de Begroting van 2019 opgenomen, terwijl deze bedoeld waren voor 2020.
 • Sportakkoord (Rijk): Het betreft hier de onderbesteding uit 2019 die in 2020 is ingelopen.
 • Buurtpacten: Het betreft hier de onderbesteding uit 2019 die in 2020 is ingelopen.
 • LHBTI (Rijk): Het betreft hier de middelen uit 2019 die in 2020 in de begroting zijn opgenomen en ingezet.  
 • De overige posten: coronasteun Vechtsebanen; incidentele onderzoeken accommodatiebeleid sport; realisatie Urban Danceground in Kanaleneiland; project maatschappelijke diensttijd; project Helden van Overvecht; inkoop cursussen laaggeletterdheid ten behoeve en voor rekening van de gemeente Vijfheerenlanden (Vianen); rijksmiddelen Sportakkoord 2020; verkoop onroerende goederen en hogere verhuur accommodaties.

Utrechts Vastgoed

 • Vastgoedbeheer: zie toelichting programmareserve Utrechts Vastgoed.
 • Energieneutraal Kernvastgoed: zie toelichting programmareserve Utrechts Vastgoed.
 • Stadskantoor: zie toelichting programmareserve Utrechts Vastgoed.   
 • Huurkorting rijksregeling ‘Aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector Corona’: 1,482 miljoen euro lagere baten en lagere lasten (interne bijdrage vanuit het programma Cultuur) door verstrekte huurkorting aan verschillende culturele instellingen.  
 • Huurkorting gemeentelijke regeling ‘Noodsteun Cultuur en Erfgoed’: 0,727 miljoen euro lagere baten en lagere lasten (interne bijdrage vanuit het programma Cultuur) door verstrekte huurkorting aan verschillende culturele instellingen.
 • Huurderving door Corona: vanuit de ‘Steunmaatregel huurders Utrechtse Vastgoed Organisatie’ is voor 0,395 miljoen euro aan huurkorting verstrekt. Daarnaast zijn vanwege Corona de voorschotbedragen voor de benzineverkooppunten aangepast waardoor de baten 0,098 miljoen euro lager zijn dan begroot.
 • Corona gerelateerde kosten (bedrijfsvoering): 0,451 miljoen euro hogere personele lasten door Corona gerelateerde werkzaamheden, waaronder inzet voor de ‘Steunmaatregelen huurders Utrechtse Vastgoed Organisatie’, de teststraat aan de Koploperstraat en het vinden en inrichten van extra opvangplaatsen voor dak- en thuislozen;
 • Advieskosten ventilatie Corona: 0,080 miljoen euro voor advies- en communicatiekosten met betrekking tot ventilatiesystemen en binnenklimaat in gebouwen.
 • Bijdrage investeringsprojecten: 1,573 miljoen euro lagere lasten door interne bijdragen vanuit het programma Maatschappelijke Ondersteuning voor diverse investeringsprojecten.
 • Bedrijfsvoering: 0,395 miljoen euro lagere lasten door het project ‘Grip op informatie’ en door begeleidingskosten voor de transitie naar de nieuwe Vastgoedorganisatie Utrecht.
 • Verzekeringsuitkering ’t Zand: conform begroting 0,250 miljoen euro incidentele baten en lasten met betrekking tot bestedings- en dekkingsvoorstel 2019 voor brand bij ’t Zand.

Algemene Middelen

 • In de Gemeentefonds uitkering zit een bedrag van 17,709 miljoen euro aan coronacompensatie verwerkt.
 • De verplichting rondom compensatie Joods rechtsherstel van 0,300 miljoen euro is verwerkt ten lasten van de post Onvoorzien

Overhead

 • Gegevensbescherming: In 2020 is er incidenteel 1 miljoen euro toegekend voor gegevensbescherming. Van dit budget vanwege vertraging door de coronacrisis 0,29 miljoen euro uitgegeven. Het restant van de kosten zal in 2021 gemaakt worden.
 • Transitie IPM: Bij de Voorjaarsnota 2019 heeft de raad 1,3 miljoen euro aan incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de transitie IPM. Van dit budget is 0,7 miljoen euro ingezet. Het restant van de kosten zal in 2021 gemaakt worden.
 • Versterken architectuur: Bij de Voorjaarsnota 2019 heeft de raad 0,5 miljoen euro incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het versterken van de architectuur. Deze middelen zijn helemaal ingezet.
 • Zaakgericht werken: Bij de Voorjaarsnota 2019 heeft de raad 2,7 miljoen euro aan incidentele middelen beschikbaar gesteld voor zaakgericht werken. Van dit budget is 1,73 miljoen euro ingezet. Het restant van de kosten zal in 2021 gemaakt worden.
 • Strategisch huisvestingsplan: In 2020 is er incidenteel 0,1 miljoen euro toegekend voor de voorbereidingskosten voor een strategisch huisvestingsplan. Deze middelen zijn helemaal ingezet.
 • Specifieke coronakosten BSN: Het Bedrijfsvoerings- en Strategienetwerk (BSN)heeft afgelopen jaar 3,124 miljoen euro aan niet begrote coronakosten gemaakt. Deze kosten vallen uiteen in drie categorieën:
 1. Thuiswerken mogelijk maken
 2. Veilig en gezond werken op kantoor
 3. Inzet van extra menskracht, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, crisismanagement, beroep en bezwaar en security management.
 • Studenteninschrijvingen : In de Voorjaarsnota 2019 zijn er extra inkomsten ingeboekt in het gemeentefonds door meer studenteninschrijvingen. Om dit te realiseren is er door publiekszaken een campagne gestart. Het incidentele budget om deze campagne dekken is beschikbaar in 2021. Met een resultaatbestemming zullen we een voorstel doen om deze incidentele kosten (0,113 miljoen euro) daaruit te dekken.  

 

 • Specifieke coronakosten PBZ : Publiekszaken heeft met een aantal coronamaatregelen specifieke kosten gemaakt:  
  • 0,083 miljoen euro voor licenties voor videobellen  
  • 0,107 miljoen euro voor het thuisbezorgen van reisdocumenten en het aangetekend versturen van documenten  
  • 0,112 miljoen euro voor specifieke kosten met betrekking tot het thuiswerken, zoals ICT kosten voor het thuis raadplegen van de BRP en extra ICT ondersteuning.
Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48