2. Sport: Alle Utrechters kunnen sporten en bewegen in een toegankelijke en kwalitatief goede sportinfrastructuur

Indicatoren Sport

De sportaccommodaties worden efficiënt gebruikt
Door de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus moesten we de sportaccommodaties regelmatig sluiten. Andere periodes mochten de accommodaties alleen gebruikt worden met in acht neming van de 1,5 meter maatregel, of alleen door jeugdleden. Door de uitzonderlijke situatie met beperkende maatregelen is het niet zinvol om te meten wat de gemiddelde bezetting van de sportaccommodaties was in 2020. De gemeente heeft binnen de grenzen van de verordening zoveel als mogelijk de ruimte gegeven om toch gebruik te maken van de sportaccommodaties.

Bijvoorbeeld door de sportvelden ook te laten gebruiken door verenigingen die normaal gesproken binnen sporten. Dit gebeurde in overleg met de hoofdgebruiker van de sportvelden. In de maanden juli en augustus, de maanden waarin we normaal een heel laag gebruik hebben door de zomervakantie van verenigingen, hebben we steeds gezorgd dat verenigingen die wilden trainen ook gewoon door konden gaan, eventueel op een vervangende locatie. Op enkele locaties werden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd met name aan de vloeren waardoor deze tijdelijk gesloten waren. Daarnaast zien we een toenemend gebruik van sportvelden door anders georganiseerde sportvormen zoals Footy en FC Urban. Maar ook verenigingen maken vaker gebruik van de sportvelden met incidentele sporters via de Kicks variant of 7x7. Bij de binnensport-accommodaties zien we al langer dat naast de sportverenigingen ook andere organisatievormen de zalen gebruiken. Met name in de gymzalen en sportzalen.

Gebruikers zijn tevreden over de sportvoorzieningen
De zwembadbezoekers geven de zwembaden een goede beoordeling. In de baden kunnen bezoekers via een informatiezuil aangeven hoe zij het bezoek hebben ervaren. Ondanks de maatregelen met betrekking tot Corona waarin de bezoekers werd gevraagd voorafgaande het bezoek te reserveren en waarin de maximaal aantal bezoekers beperkt was werd de organisatie en personeelsvriendelijkheid als positieve punten benoemd. Als verbeterpunten werd de telefonische bereikbaarheid genoemd, zeker in de eerste weken na de lock down waarin alleen telefonisch gereserveerd kon worden. Later is de reservering omzet in een online reserveringssysteem. De communicatie naar de klant is verbeterd door het aanpassingen van de website waardoor de activiteitenroosters goed leesbaar op de mobiele telefoon en tablets.
Door het onregelmatige gebruik hebben we in 2020 onder de gebruikers van de binnen- en buitenaccommodaties geen enquête uitgezet om de klant tevredenheid te meten.

We stimuleren alle Utrechters om te sporten en te bewegen
Onder de leerlingen van groep 7 is in 2020 weer een vragenlijst uitgezet. Gemiddeld is 85% van de Utrechtse 10-12 jarigen lid van een sportvereniging. Kinderen uit de wijken Noordoost, Oost en Leidsche Rijn zijn vaker dan gemiddeld lid van een sportverenigingen. Dit geldt minder vaak voor kinderen uit Overvecht (60%) en Zuidwest. In Zuidwest zijn vooral kinderen uit de subwijk Kanaleneiland minder vaak lid van een sportvereniging, namelijk 62%.
De Inwoners-enquête verschijnt nog maar eens in de twee jaar. We kunnen hier voor 2020 geen gerealiseerde gegevens tonen over de sportdeelname volwassenen.

We zagen dat door de beperkingen door corona meer volwassenen anders- en ongeorganiseerd in de openbare ruimte gingen sporten. Daar stond tegenover dat laagdrempelig aanbod (tijdelijk) stopte.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48