Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

19-2-3-2

Sportevenementen

0

868

0

0

0

0

0

Totaal Baten

0

868

0

0

0

0

0

Lasten

19-2-3-1

Topsport- en talentontwikkeling

386

393

365

399

420

-21

407

19-2-3-2

Sportevenementen

2.292

3.135

1.765

1.828

1.729

99

538

Totaal Lasten

2.678

3.528

2.130

2.227

2.149

78

945

Saldo baten en lasten

-2.678

-2.660

-2.130

-2.227

-2.149

78

-945

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-2.678

-2.660

-2.130

-2.227

-2.149

78

-945

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Sportevenementen

Lasten
De lagere lasten zijn (per saldo) het gevolg van minder subsidieaanvragen sportevenementen, verwachtte inzet middelen coronasteun en hogere lasten overhead.

Corona
Er is minder subsidie aangevraagd voor sportevenementen omdat vanaf maart gedurende het grootste deel van het jaar geen (grootschalige) sportevenementen konden plaatsvinden.

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Minder subsidieaanvragen sportevenementen

5.1

128

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48