2. Sport: Alle Utrechters kunnen sporten en bewegen in een toegankelijke en kwalitatief goede sportinfrastructuur

2.2 We stimuleren alle Utrechters om te sporten en te bewegen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

SportUtrecht heeft extra ingezet op de wijken waar de achterstand in beweegdeelname en gezondheid het grootst was. Met het project beweegmaatjes werden er veel vrijwilligers gekoppeld aan inwoners die wilden gaan bewegen en met de groeiende bekendheid van het project is er ook meer vraag gekomen naar Beweegmaatjes voor jeugd. De samenwerking van SportUtrecht met het onderwijs (primair en voortgezet onderwijs) is verbeterd met als doel om verbindingen te maken tussen het sporten onder schooltijd en het sporten na school. Jeugd en jongeren maakten kennis met een divers sportaanbod en worden waar mogelijk toe geleid naar sportaanbieders. De ondersteuning van beweeggroepen, ander laagdrempelig aanbod en aanbod voor mensen met een beperking of chronische ziekte is gecontinueerd. De buurtsportcoaches Jeugdzorg, Maatschappelijke opvang en 55+ hebben bijgedragen aan sport- en beweegaanbod voor deze kwetsbare doelgroepen. De sport en cultuur makelaars hebben gewerkt aan het verbinden van het onderwijs aan sport en cultuur en zorgden tijdens de eerste lockdown voor de Sport & Cultuur Tas voor Thuis voor kinderen. Door Corona zijn er minder aanvragen gedaan bij het Paul Verweel Sportfonds. Alsnog hebben bijna 800 kinderen gebruik gemaakt van het fonds.

2020 was het eerste volledige jaar van het Utrechts Sportakkoord en nu zijn er meer dan 150 ondertekenaars vanuit sport, zorg, welzijn, onderwijs en bedrijfsleven. In juni is Topsport en talentontwikkeling als 4e thema toegevoegd en krijgt ook dit thema een impuls vanuit het Sportakkoord. Op de thema’s vitale aanbieders, positieve sportcultuur en inclusief sporten zijn diverse challenges gestart. Door Corona zijn er minder challenges sportaanbieders aangevraagd dan verwacht. Er is in beperkte mate gebruik gemaakt van de mogelijkheid om deze challenges in te zetten voor het nemen van coronamaatregelen.

Voor alle sportclubs stond 2020 in het teken van Corona en beperken van de impact. Sportcompetities lagen stil en de vrijwilligers in de sport moesten snel handelen naar hetgeen wel mogelijk was binnen de gestelde richtlijnen. Voor het beperken van de negatieve gevolgen door Corona op de vitaliteit van sportaanbieders, werd ondersteuning geboden op onderwerpen als financiën, vrijwilligers en ledenbinding, met als doel het behoud van het sportaanbod in de wijken. Daarnaast zijn sportaanbieders via online spreekuren en door het speciaal ingerichte Corona kernteam bestaande uit adviseurs, geholpen bij diverse uitdagingen die door coronamaatregelen ontstonden. BV. de totstandkoming van een digitale Algemene Ledenvergadering. Voor de sportclubs waarvan het voortbestaan in gevaar is door de coronamaatregelen is een Nadere regel Noodsteun Corona beschikbaar. Hiermee beogen we de sportinfrastructuur op peil te houden.

We vinden het belangrijk dat alle kinderen leren zwemmen, hiervoor bieden we naast de reguliere zwemlessen ook schoolzwemmen aan bij de scholen waarbij we zien dat de zwemvaardigheid achterblijft. In het 4e schooljaar wordt aan de deelnemende scholen de zwemles en indien nodig het busvervoer naar het zwembad georganiseerd. Indien nodig krijgen de kinderen extra zwemlessen aangeboden in de vakantieperiode waarbij we er naar streven om alle kinderen een A-diploma te laten behalen. In schooljaar 2019-2020 is door het uitvallen van de zwemlessen het schoolzwemprogramma nog niet afgerond. Als de maatregelen met betrekking to Corona ontvangen de ouders van de kinderen in de komende vakantieperiode een nieuw aanbod om de zwemlessen te vervolgen. Extra aandacht is er voor de kinderen die opgroeien in gezinssituatie met laag inkomen, die nog géén A-diploma hebben behaald. Indien deze kinderen niet deelnemen aan het schoolzwemmen kunnen zij zich aanmelden voor een zwemlespakket. In 2020 hebben 120 kinderen in de leeftijd van 7 t/m 17 jaar hierop een beroep gedaan. Door deze extra regeling stimuleren we het bewegen en het verhogen van de zwemvaardigheid onder kinderen.

Corona
De eerste twee maanden van 2020 konden activiteiten op het gebied van sport- en beweegstimulering plaatsvinden, maar daarna maakte Corona het verhogen van de sportdeelname lastig. Tijdens de 1 e  lockdown zijn geplande activiteiten niet doorgegaan. Daarvoor zijn laagdrempelige activiteiten in de plaats gekomen en werd de inzet gericht op wat er wel nog kon binnen de mogelijkheden die er waren. Zo werd in kleine groepen gesport, i.s.m. stichting JoU en DOCK activiteiten tussen de flats georganiseerd, was er veel 1 op 1 contact en werden online activiteiten aangeboden.
Tijdens de 2 e golf is de aandacht uitgegaan naar sport in de buitenlucht. Ook de scholen kozen er voor om het aanbod buiten te gaan organiseren.
Er is veel inzet gegaan naar het ondersteunen van de sportaanbieders, zodat zij in staat bleven om het sportaanbod op een veilige wijze te kunnen aanbieden en de verenigingen door deze pandemie heen kunnen komen.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48