Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

19-2-2-1

Sportstimuleren

0

0

0

0

200

200

0

Totaal Baten

0

0

0

0

200

200

0

Lasten

19-2-2-1

Sportstimuleren

4.408

4.048

3.913

4.387

4.489

-102

4.202

Totaal Lasten

4.408

4.048

3.913

4.387

4.489

-102

4.202

Saldo baten en lasten

-4.408

-4.048

-3.913

-4.387

-4.289

98

-4.202

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

220

220

0

0

Saldo na mutaties reserves

-4.408

-4.048

-3.913

-4.167

-4.069

98

-4.202

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Sportstimuleren

Baten
Voor 2019 t/m 2021 stelt het rijk jaarlijks 0,2 miljoen euro beschikbaar voor uitvoering van het Sportakkoord. Deze post was niet in de begroting opgenomen.

Lasten
Voor 2019 t/m 2021 stelt het rijk jaarlijks 0,2 miljoen euro beschikbaar voor uitvoering van het Sportakkoord. Deze post was niet in de begroting opgenomen. De lagere lasten zijn (per saldo) het gevolg van minder inzet op het Sportakkoord, verwachtte inzet middelen coronasteun en hogere lasten overhead.

Mutaties in de reserves
De onttrekking van 0,22 miljoen euro bestaat uit twee posten, te weten:

  • 0,1 miljoen euro gemeentelijke middelen sportakkoord voor 2020 uit het "amendement A2019/37 Impuls sportclubs sportakkoord" die eerder ten onrechte in de begroting van 2019 was opgenomen;
  • 0,12 miljoen euro rijksmiddelen sportakkoord 2019 die bij de jaarrekening 2019 waren voorgesteld om door te zetten voor inzet in 2020; toekenning en inzet van de middelen liep in 2019 niet gelijk op.

Corona
Door de coronacrisis is er minder aangevraagd binnen het Sportakkoord dan verwacht. In november is ook de mogelijkheid gegeven om vanuit het sportakkoord middelen aan te vragen voor een tegemoetkoming in de kosten voor het treffen van maatregelen tegen de verspreiding van Corona.

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Minder subsidieaanvragen Sportakkoord

5.1

101

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48