1. Het Utrechts veiligheidsbeleid is erop gericht het huidige niveau (2018) van veiligheid tenminste te behouden.

1.1 Het Utrechts veiligheidsbeleid is erop gericht het huidige niveau (2018) van veiligheid tenminste te behouden

Openbare Orde en Crisis Management
Binnen het thema crisisbeheersing richten we ons op het voorkomen en bestrijden van crises. De toename van het aantal grootschalige incidenten vraagt het uiterste van de gemeentelijke crisisorganisatie. Denk hierbij aan een toename van het aantal Staven Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO’s), demonstraties, rellen en de langdurige inzet tijdens de coronacrisis.

In 2020 hebben drie zogenaamde GRIP-incidenten plaatsgevonden in Utrecht. Dit zijn incidenten waarbij gecoördineerde inzet van hulpdiensten en de gemeente nodig is. In 2020 ging het specifiek om de coronauitbraak, een brand in een zorgcentrum en een gaslek in de binnenstad. Enkele hoogtepunten van 2020:

 • Vanaf het begin van 2020 zijn een groot aantal medewerkers van de gemeente Utrecht zowel binnen de eigen crisisorganisatie als in de regionale crisisorganisaties van de VRU en de GGDrU actief om de crisis en de gevolgen daarvan te helpen bestrijden. We hebben, ondanks deze crisis, in 2020 geïnvesteerd in het verstevigen van onze crisisorganisatie en waar mogelijk onze crisisfunctionarissen getraind en geoefend. Dit jaar is ook geoefend op de gevolgbestrijding tijdens cyberincidenten. Daarnaast is ingezet op het verstevigen van de samenwerking met onze publieke en private crisispartners.
 • Er is sprake van een groeiende openbare orde problematiek. Het aantal demonstraties neemt fors toe (450 demonstraties in 2020 ten opzichte van 221 in 2019), er hebben rellen plaatsgevonden in augustus 2020 en we zien een toename in het aantal antioverheidssentimenten. Daarnaast hebben we in 2021 circa 25% meer piketmeldingen ontvangen (388) ten opzichte van 2019. Circa 12% van het totaal aantal meldingen in 2020 houdt direct verband met de coronacrisis.

Als gevolg van de coronacrisis en de beperkende maatregelen zijn enkele activiteiten vertraagd zoals opleidingen, trainingen en oefeningen. Na de zomer zijn deze activiteiten deels fysiek en deels digitaal weer opgestart. Ook andere activiteiten hebben we slechts ten dele kunnen uitvoeren. Zo is begin 2020 gestart met het project dat als doel heeft de lessen uit het schietincident op het 24 Oktoberplein te realiseren.

Polarisatie en radicalisering
We hebben de afgelopen periode diverse ontwikkelingen gezien op het gebied van polarisatie en radicalisering. Denk aan de recente aanslagen in Frankrijk, uit de hand lopende anti-overheidsprotesten en de bestorming van het Capitool in de Verenigde Staten.

 • We zien in Utrecht een toenemende samenloop van GGZ-problematiek met zorgelijk gedrag of zorgelijke uitspraken. In 2020 waren er 42 cases op het gebied van radicalisering en hebben we 103 zorgelijke signalen onderzocht. Daarbij zien we wel een toename van het aantal signalen in de tweede helft van 2020 (67) ten opzichte van de eerste helft van 2020 (36) en de tweede helft van 2019 (40). Deze toename in combinatie met de sterke anti-overheidssentimenten en de samenloop met de GGZ-problematiek zorgt voor complexere vormen van radicalisering. We hebben te maken met activisme dat snel kan omslaan naar het extremistische. De duiding en een persoonsgerichte aanpak is daarmee lastiger en tijdsintensiever geworden. Onder de naam ‘Utrecht zijn we samen’ (UZWS) werken we aan het voorkomen en bestrijden van polarisatie en radicalisering in de Utrechtse samenleving. Utrecht is op veel punten een diverse stad waar ruimte is voor iedereen. Niettemin moeten we alert zijn op vormen van polarisatie tussen groepen zoals we die ook op nationaal en internationaal niveau zien. Diverse vormen van radicalisering kunnen een bedreiging vormen voor de vreedzame samenleving in Utrecht.
 • In Utrecht is de aanpak gericht op het tegengaan van alle vormen van extremisme. We zijn alert op ontwikkelingen op (inter)nationaal niveau die van invloed kunnen zijn op radicalisering in onze stad. We zijn alert op verschillende vormen van polarisatie, hetgeen dat kan leiden tot radicalisering en extremisme. We proberen problematisch gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium te voorkomen via een driesporenbeleid waarbij interactie en dialoog, aanspreken en confronteren en verstoren en handhaven centraal staan. Om dit te kunnen vormgeven hebben we in 2020 nauw samengewerkt met onder andere jongerenwerk, sociale makel-organisaties en scholen.

Wijkveiligheid

De sociale veiligheid in de wijken stond in 2020 en ook nu in 2021 onder druk. We hebben daarom in álle wijken ingezet op gerichte en specifieke lokale veiligheidsproblematiek met buurt- of themagerichte aanpakken. Doel is ervoor te zorgen dat mensen in de wijken veilig kunnen wonen, zich veilig kunnen bewegen en zich veilig voelen.

 • Daarbij (opnieuw) de kanttekening dat we het afgelopen jaar door Corona en de daaraan verbonden maatregelen nauwelijks fysiek in de wijk aanwezig konden zijn en de fysieke contactmomenten geminimaliseerd zijn.
 • Daarnaast hebben we vrijwel geen (bewoners)bijeenkomsten kunnen organiseren. Hetgeen een grote impact heeft op het integrale werken.
 • In 2020 zijn we, waar mogelijk, afgegaan op meldingen en signalen die we ontvangen via onder andere veiligheidsnetwerken en van bewoners. Een meer reactieve en repressieve aanpak. We zien met name een toename in het aantal overlastmeldingen op het gebied van jeugdoverlast en overlast door kwetsbare personen.
 • Daarnaast hebben we in verschillende wijken stadsmakers ingezet. Een voorbeeld is de e wijk Zuidwest waar actief is ingezet op het vergroten van de ouderbetrokkenheid en een bijeenkomst is georganiseerd voor jongeren in de wijk na de ongeregeldheden in augustus. In de wijk Oost hebben we stevig ingezet op preventieve acties op het gebied van woninginbraak. In Utrecht Zuid is in 2020 extra aandacht besteed aan het verbeteren van de sociale cohesie in Rietveldbuurt door middel van een buurtpact en het terugdringen van de georganiseerde en criminaliteit. Dit laatste in het kader van de Aanpak Zuid.

Geregistreerde criminaliteit
Het hoofddoel van het Utrechtse veiligheidsbeleid -het niveau van veiligheid tenminste vasthouden op dat van 2018- geldt ook voor de geregistreerde criminaliteit. Onder geregistreerde criminaliteit scharen wij de High Impact Crimes (HIC: woninginbraken, straatroof, overvallen en geweld) en veelvoorkomende criminaliteit zoals autokraak en fietsdiefstal. De bestaande, integrale aanpakken gericht op dader, slachtoffer en preventie hebben we voortgezet. Daar waar nodig, zijn aanpassingen gedaan, om de aanpak te actualiseren of te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen of op uitdagingen die vanwege de coronamaatregelen ontstonden. Enkele voorbeelden:

 • In de zomermaanden en tijdens de donkere dagen zijn er zowel online als offline voorlichtingscampagnes geweest om bewoners en ondernemers te attenderen op de kans op woninginbraken en overvallen en hen handelingsperspectief te bieden.
 • Er is een nieuwe campagne ontwikkeld om de noodzaak onder de aandacht te brengen om geen waardevolle bezittingen, zoals laptops, telefoons en tassen in de auto achter te laten. Het aantal autokraken gericht op deze buit nam dit jaar toe.
 • Ook in 2020 hebben huizenbezitters gebruik kunnen maken van een subsidie om hun woning beter te beveiligen tegen inbraken. Ruim 150 woningen zijn dit jaar met een subsidie aangepast volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
 • Voor de aanpak van fietsdiefstal is de gemeente Utrecht aangesloten bij de landelijk opererende Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (SAFE). Dit is een publiek-private samenwerking, waarbij ook verzekeraars en grote fietsfabrikanten zijn aangesloten. Binnen SAFE worden de krachten gebundeld om instrumenten te ontwikkelen gericht op preventie en opsporing van diefstal.
 • Om de afzetmarkt van gestolen goederen te beperken wordt er al jaren in Utrecht actief gecontroleerd op de inkoopregistratieplicht die handelaren in tweedehands goederen hebben. Boa’s van de gemeente voeren zowel digitale als fysieke controles uit bij handelaren in meerdere branches, te weten rijwielhandelaren, juweliers en elektronica. In 2020 is ook gestart met de autobranche.

De diverse integrale aanpakken hebben tot enkele in het oog springende resultaten geleid:

 • De woninginbraken (10%), straatroven (25%) en geweldsdelicten (6%) zijn gedaald ten opzichte van 2019.
 • Het aantal overvallen in 2020 (21) is nagenoeg gelijk gebleven t.o.v. 2019 (20). De overvallen vinden verspreid over de hele stad plaats en in diverse branches.
 • De autokraken zijn aanzienlijk afgenomen ten opzichte van 2019 (27%).
 • Het aantal fietsdiefstallen is ten opzichte van 2019 afgenomen met 11%.

Binnen de huidige aanpakken wordt maatwerk geleverd op wijk- en buurtniveau; kijkend naar de situatie op lokaal niveau wordt de aanpak bepaald en vormgegeven.

We zien leefbaarheid en veiligheid in de wijken verder onder druk komen te staan door ondermijnende (drugs) criminaliteit. Utrechtse aanpak Ondermijning kent drie pijlers: de weerbare stad (voorheen samenleving), weerbare overheid en het verstoren van het criminele ondernemingsklimaat. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben tot nieuwe uitdagingen geleid. Er was verminderde inzet van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) specifiek op het thema ondermijning en ook door partners zoals de politie, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie.

Hoewel wij in 2020 stevig hebben ingezet op de integrale aanpak van ondermijning heeft de coronacrisis ook een remmende werking gehad op onze aanpak, plannen en acties voor 2020. De geplande initiatieven die zien op het versterken van de weerbaarheid en veerkracht van ondernemers, bewoners en specifiek ouders hebben de afgelopen maanden geen doorgang kunnen vinden. We zien dat persoonsgerichte aanpak beperkt mogelijk was door de strengere maatregelen. En dat maakt dat dit gevolgen heeft voor het bereiken van deze doelgroep. Met het openblijven van de onderwijsinstellingen kunnen we via het onderwijs nog wel in contact komen, maar dit is zeer beperkt aangezien het onderwijs ook haar handen vol heeft aan de maatregelen. In 2020 hebben wij bijvoorbeeld geen moedertraining kunnen aanbieden en ook de geplande 'speaksession' van het OM in de wijken en het Ondernemers- en leerlingenalert konden vanwege Corona geen doorgang vinden.

Weerbare stad
Onderdeel van de pijler Weerbare Stad is het mobiliseren van de wijk, om zo de leefbaarheid en weerbaarheid van de wijk te versterken. Relevante maatschappelijke partners, zoals ondernemers, scholen en Jeugdzorg, zijn hierbij betrokken. Dit jaar is invulling gegeven aan deze pijler door onder andere te werken aan onderwijsprogramma’s/lesbrieven om de jonge jeugd bewust te maken van de verleidingen van ondermijnende criminaliteit. Naar aanleiding van (integrale) acties om het melden van signalen onder de aandacht te brengen, is dit jaar ook het gebruiken van straatteksten en het gericht inzetten van wijkberichten onderdeel geweest van de inzet.

Weerbare overheid
In de pijler Weerbare overheid is intensief samengewerkt met de griffie, de afdelingen HRM en M&O en de coördinator Integriteit. De weerbaarheid in onze organisatie is versterkt door onder andere het houden van bewustwordingsbijeenkomsten (ambtelijk, college en politieke ambtsdragers) en experttrainingen. Ook is het bestuurlijk instrumentarium versterkt, door onder meer het opnemen van artikel 2.47 in de APV. Hiermee heeft de burgemeester de bevoegdheid een pand, branche of gebied aan te wijzen waar voor het verrichten van bedrijfsmatige activiteiten een vergunning nodig is. Dit ten behoeve van het stimuleren van een betrouwbaar ondernemersklimaat. Twee panden (in Noordwest en Overvecht) zijn aangewezen voor deze vergunningsplicht. Het Bibob-beleid is hierop aangepast zodat ook voor deze vergunning het Bibob instrument kan worden ingezet. Daarnaast is het 13b beleid geactualiseerd.

Verstoren criminele ondernemingsklimaat
Het verstoren van het criminele ondernemersklimaat heeft plaatsgevonden middels reguliere handhavingsacties en integrale casuïstiek, zover mogelijk gelet op de maatregelen met betrekking tot het tegengaan van Corona. Tevens is er sprake geweest van het inzetten van de zogenaamde SMS-bom, waarbij overigens ook aandacht is geweest voor het aanbieden van eventueel benodigde hulpverlening. De activiteiten in het kader van de ondermijningsaanpak worden uitgevoerd samen met een groot aantal afdelingen binnen de gemeente (onder andere VTH, Werk & Inkomen, Burgerzaken, IB Communicatie en HRM) en met veel partijen in de stad, waaronder andere overheden, maatschappelijke organisaties, inwoners en ondernemers. De afdeling veiligheid voert regie op dit programma.

Gebiedsgerichte integrale aanpakken
Enkele jaren geleden is gestart met gebiedsgerichte aanpak in de kwetsbare wijken en buurten. Deze aanpak bestaat onder meer uit het wegnemen van ontwrichtende invloeden in een buurt of wijk (op personen, netwerken, facilitators en trends). De effecten van ondermijnende criminaliteit zijn voelbaar in de haarvaten van onze wijken en buurten. De bestuurlijke aandacht is daarbij vooral gericht op de gebieden Overvecht, Amsterdamsestraatweg en Utrecht Zuid.

Specifiek: Aanpak Utrecht Zuid
De aanpak Utrecht Zuid richt zich op het tegengaan van de ontwrichtende effecten van drugscriminaliteit in de wijken en daarmee ook de aantrekkingskracht die de drugswereld heeft op jongeren in Hoograven, Rivierenwijk en Kanaleneiland. We willen voorkomen dat jongeren in de drugscriminaliteit terechtkomen en dan geen uitweg meer zien. Dit past binnen de doelen van het regionale programma Straatwaarden dat vanuit het samenwerkingsverband RIEC/Bureau Regionale Veiligheidsstrategie met ondersteuning van het ondermijningsfonds van de minister van J&V is opgezet. Er zijn verschillende partners betrokken zoals politie, OM, Belastingdienst, JOU, Reclassering, scholen, woningbouwcorporaties etc. De aanpak wordt vervolgd in 2021.

Doorontwikkeling naar Zorg en veiligheidshuis
In 2020 zijn de eerste stappen gezet in de doorontwikkeling van Veiligheidshuis naar een Zorg en Veiligheidshuis Regio Utrecht. De Stuurgroep is uitgebreid met wethouders (Jeugd en WMO) en bestuurders van zorginstellingen. Daarnaast is er in 2020 gewerkt aan de bouw van een nieuw ondersteunend systeem (PGA-X) voor de Top X waarin de mogelijkheid tot monitoring van de voortgang op de diverse leefgebieden beter is ingebouwd. Het systeem gaat ook monitoring- en managementinformatie opleveren. Ook de lokale PGA en Detentie & Terugkeer werken met dit systeem, waardoor het op- en afschalen wordt ondersteunt.

PGA en de TOP X aanpak
De persoonsgerichte aanpak is een van de belangrijkste pijlers van het programma zorg en veiligheid. Deze kent twee (escalatie)niveaus: de lokale PGA en de Top X (ZVHRU). Door de coronamaatregelen zijn de persoonsgerichte aanpakken onder druk komen te staan. Het is lastiger geworden om mensen live te spreken/ te bezoeken. Dat betekent dat contact minder intensief wordt. Omdat het binnen de PGA vaak gaat om mensen die geen hulp willen van de overheid wordt het risico op verdere escalatie en/of verder afglijden in de criminaliteit groter. Dit geldt zowel voor de doelgroep GGZ als jeugd. Casus overleggen worden gecompliceerder omdat ze op afstand en digitaal plaats moeten vinden.

 • In 2020 was er sprake van 78 actieve cases in de lokale PGA. Het betrof hierbij 30 jeugdigen, acht ernstig overlast gevende gezinnen en 40 volwassenen met een hoog risico op crimineel, gevaarlijk of overlast gevend gedrag.
 • In de Top X Utrecht zaten in 2020 125 jongeren van 24 jaar of jonger in de aanpak.

Aanpak overlast gevende en risicovolle jeugd en jeugdnetwerken
We werken met een groot aantal partners samen om overlast gevend en crimineel gedrag van jongeren en jongvolwassenen aan te pakken. Zowel jongeren als hun ouders en indien mogelijk buurtbewoners en ondernemers worden betrokken bij de aanpak. We kiezen voor preventie als het kan en repressie als het moet.

 • Het aantal meldingen van jongerenoverlast bij de politie is in 2020 gestegen met 71% ten opzicht van 2019. Dit komt overeen met het beeld voor de regio Midden Nederland waar de meldingen jongerenoverlast gestegen zijn met 72%.
 • De meldingen jongerenlast bij de gemeente Utrecht zijn gestegen van 984 in 2019 naar 3006 in 2020. Dit is mede te verklaren door de coronamaatregelen en het mooie weer. Jongeren konden niet naar school en sport en in combinatie met het thuiswerken zorgde dat voor meer ervaren overlast en een verhoging van de meldingsbereidheid.
 • In 2020 is gemeente Utrecht aangesloten bij het landelijk actieplan Wapens en jongeren.

Detentie en terugkeer
De Utrechtse aanpak voor Detentie en Terugkeer biedt hulp bij re-integratie na detentie, om de kans op recidive na detentie te verkleinen. Om dit direct bij uitstroom mogelijk te maken, is het nodig om al tijdens detentie te starten met de re-integratie.

 • In 2020 is de pilot Kortgestraft, langdurig nut in het kader van het landelijke DJI-programma Koersen en Kansen voortgezet. Samen met DJI, reclassering, gemeente, Exodus en de DSP-groep (onderzoek) onderzoeken we welke werkwijze effectief is voor de doelgroep kortgestraften (maximaal twee maanden).

De aanpak wordt bemoeilijkt door Corona doordat penitentiaire inrichtingen (Pi’s) strenge maatregelen hanteren en intern gericht zijn om Corona en onrust in de Pi te voorkomen. Er is weinig contact met gedetineerden mogelijk en spreekuren hebben niet altijd doorgang kunnen vinden.

Kwetsbare personen in situaties met huiselijk geweld
In 2020 heeft de (loco)burgemeester 64 keer ingegrepen in situaties van huiselijk geweld door een tijdelijk huisverbod op te leggen aan de pleger. Parallel aan een huisverbod wordt hulpverlening ingezet voor de betrokkenen. Door de lockdown maatregelen tijdens de eerste coronagolf zijn veel kwetsbare kinderen/gezinnen niet goed in beeld geweest bij scholen en andere professionals. De burgemeester heeft op 16 april 2020 in een brief aan alle Utrechters opgeroepen om voor elkaar te zorgen en signalen van huiselijk geweld te melden.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang
Er zijn in 2020 door de burgemeester in acute gevaarlijke situaties 440 crisismaatregelen (verplichte ggz bij psychiatrische problematiek) en 21 Inbewaringstellingen (verplichte opname bij verstandelijke beperking of dementie) opgelegd.

Nieuwe Zandpad
Begin 2020 is de tender opengesteld voor de realisatie van het Nieuwe Zandpad. Van de vijf aanmeldingen van marktpartijen voor deze tender zijn er twee door de selectie gekomen voor de gunningsfase. De uitkomst van de aanmeldfase en de concept gunningsleidraad zijn in juni 2020 gedeeld met de Raad. Eind 2020 hebben beide marktpartijen zich ingeschreven. De beoordeling van deze inschrijvingen lopen tot in het eerste kwartaal van 2021.

Begin 2020 hebben we (als G4) het gemeentelijk perspectief, inzake de randvoorwaarden en consequenties van de invoering van een vergunningstelsel voor zelfstandige sekswerkers, met het ministerie van Justitie en Veiligheid gedeeld.
Begin 2021 zal duidelijk worden of en in welke vorm de Wet regulering sekswerkers aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd. De Raad van State heeft bepaald dat de Utrechtse registratieplicht voor raamprostituees in strijd is met privacy.

Tippelzone
De Merwedekanaalzone zal worden getransformeerd naar een intensief gebruikt woon- en werkgebied. Het college heeft besloten om de daar gelegen tippelzone uiterlijk 1 juli 2021 te sluiten. In 2020 is een vervolg gegeven aan het opstellen van maatwerkplannen met en voor de sekswerkers, gericht op opleiding, werk en financiële zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Vanwege de lockdown is de Tippelzone gesloten geweest rond maart 2020 en opnieuw per medio december 2020. Naar aanleiding hiervan zijn de voorbereidingen voor de sluiting geïntensiveerd.

Binnen het IVP werken we aan de ambitie Een veiliger digitale stad. Hierbij richten we ons op bewoners, ondernemers en bezoekers, maar ook op hen die moeilijk(er) mee kunnen komen in de digitale wereld.

 • We hebben ingezet op het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid. Dit hebben wij gedaan door samen met de betrokken gemeentelijke organisatieonderdelen en stedelijke partners (trusted community) te investeren in een duurzame samenwerking en netwerkaanpak aan de hand van het stedelijk weerbaarheidsbeeld digitale veiligheid.
 • In G4 verband is een handreiking cybergevolgbestrijding opgesteld, aan de hand waarvan we een dilemmasessie hebben georganiseerd voor de trusted community.
 • We namen deel aan een consortium in samenwerking met Saxion en Haagse Hogeschool dat in 2020 en 2021 nader onderzoek doet naar Cyberweerbaarheid, om te komen tot preventie van slachtofferschap onder burgers en Mkb’ers van cybercrime. Door de coronamaatregelen zijn er nog geen projecten in gang gezet. Dit is verplaatst naar voorjaar 2021.
 • We hebben in samenwerking met politie en bibliotheek Utrecht, HackShield in de stad geïntroduceerd, een cybersecuritygame die kinderen tussen de 8 en de 12 jaar weerbaar maakt tegen cybercriminaliteit. Daardoor leren nu al 560 kinderen alles over hacken, datalekken en veilig internetten, waarbij ze ook hun omgeving actief betrekken.
 • We hebben diverse geplande activiteiten moeten aanpassen vanwege de geldende coronamaatregelen. Oorspronkelijk was het plan om een congres over digitaal veilig ondernemen te organiseren voor Utrechtse ondernemers, i.s.m. het CCV, Platform Veilig Ondernemen Midden Nederland, Bureau RVS politie en het RIEC. We hebben daarvoor in de plaats een webinar over digitaal veilig ondernemen georganiseerd. We hebben ervaren dat ondernemers het dit jaar heel zwaar hadden en dat deelname aan trainingen of webinars daardoor geen prioriteit had.
 • Cyber24, een serious game die jongeren tussen de 12 en 21 jaar bewust maakt van hun gedrag online en de consequenties daarvan, is door de coronamaatregelen niet ingezet, omdat de trainers niet konden worden getraind.
 • We hebben een concept-actieprogramma ontwikkeld dat we vanaf 2021 met ketenpartners verder willen uitwerken en uitvoeren.

We werken samen met partijen als Mobiliteit, het OM en de politie aan verschillende maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid. We sluiten aan op het bestaande Actieprogramma verkeersveiligheid.

In het kader van deze samenwerking en het actieprogramma Verkeersveiligheid voeren we bijvoorbeeld in Overvecht de hotspotaanpak uit. Twee buurtaanpakken waarbij we vanuit verkeersveiligheid momenteel aansluiten zijn de Zambesibuurt & Shoppingcenter Overvecht. We hebben in 2020 een start gemaakt met diverse acties op het gebied van verkeersveiligheid zoals handhaving, herinrichting en een optische versmalling. In 2020 hebben we ook gewerkt aan de aanpak om ongewenst verkeersgedrag in de Kanaalstraat te voorkomen en daar zijn meerdere handhavingsacties uitgevoerd. De verkeersveiligheidsactie door politiekids en het inzetten van een rijsimulator zijn, als gevolg van corona, uitgesteld.

Daarnaast neemt de gemeente Utrecht deel aan de pilot verkeershandhaving boa’s, gecoördineerd door het ministerie van J&V. De voorbereidingen voor de pilot zijn getroffen in 2020. Conform planning start de pilot begin 2021.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48