1. Het Utrechts veiligheidsbeleid is erop gericht het huidige niveau (2018) van veiligheid tenminste te behouden.

1.1 Het Utrechts veiligheidsbeleid is erop gericht het huidige niveau (2018) van veiligheid tenminste te behouden

Wat hebben we bereikt?

Onze doelstelling is 'Een veilige stad voor iedereen'. In Utrecht werken we samen aan een stad waar mensen veilig zijn, veilig handelen en zich veilig voelen.

In 2018 hebben we gezamenlijk vastgesteld dat het beleid ten aanzien van het niveau van veiligheid op orde is en de uitvoering van maatregelen goed functioneert. Het Utrechts veiligheidsbeleid is er daarom op gericht het veiligheidsniveau 2018 tenminste te behouden.

We houden de basis op orde
De zorg voor basisveiligheid bestaat onder meer uit:

  • Het bestrijden van de geregistreerde criminaliteit zoals woninginbraak, straatroof, overvallen, autokraak en fietsdiefstal

Het handhaven van de openbare orde tijdens evenementen en demonstraties

  • Wijkveiligheid
  • Het bestrijden van polarisatie en radicalisering
  • Crisisbeheersing.

Het op orde houden van deze basis is met een groeiende stad en een langdurige gezondheidscrisis een ambitie op zich. Het afgelopen jaar hebben wij ingezet op:

  • Veilige wijken en buurten
  • De integrale aanpak van geregistreerde criminaliteit
  • Het voorkomen van openbare orde problematiek, zoals het beheersbaar houden van demonstraties, het inzetten van bestuurlijke instrumenten als cameratoezicht en gebiedsverboden en Persoonsgebonden maatwerk voor kwetsbare groepen en personen
  • Op gerichte interventie en sociale cohesie onder bewoners in speciale aandachtsgebieden.

Ondermijning steviger aanpakken
Ondermijning is het verzwakken of misbruiken van (de structuren van) onze maatschappij met grote ontwrichtende gevolgen. Ondermijning is veelal onzichtbare criminaliteit. Criminelen willen zoveel mogelijk geld en macht vergaren. Voor hun activiteiten zijn ze afhankelijk van allerlei legale (logistieke) voorzieningen. Het is juist deze verwevenheid tussen boven- en onderwereld waar een grote ondermijnende werking vanuit gaat. De combinatie van omvangrijke criminele vermogens en het eropna houden van andere normen en waarden, waarbij intimidatie en geweld niet worden geschuwd, stelt criminele netwerken in staat ongewenste invloed en (sociale) druk uit te oefenen op onze samenleving. Met een positief handelingsperspectief willen we voorkomen dat mensen verleid worden tot crimineel gedrag. De ondermijnende criminaliteit is bestreden middels acties en initiatieven in de drie pijlers van de Utrechtse aanpak Ondermijning: de weerbare overheid, de weerbare stad en het verstoren van het criminele ondernemersklimaat.

Zorg en veiligheid dichter bij elkaar
Ondanks de beperkingen ten aanzien van het fysiek contact, hebben we de samenwerking tussen zorg- en veiligheidsprofessionals in 2020 verder kunnen intensiveren. Intensievere samenwerking tussen zorg- en veiligheidsprofessionals is nodig om de aanpak van mensen met hoge risico’s op criminaliteit, gevaar en overlast en hun omgeving te verbeteren. Denk aan overlast gevende jeugd, ex-gedetineerden en plegers van huiselijk geweld. Professionals die met deze doelgroepen in contact staan moeten elkaar versterken. Hiervoor is maatwerk en een outreachende aanpak noodzakelijk.

Een veiliger digitale stad
De Corona maatregelen hebben ertoe geleid dat de samenleving noodgedwongen snel schakelde naar digitale middelen, waardoor veel processen doorgang konden vinden. Scholen, bedrijven, de overgang naar online werken was bewonderenswaardig te noemen. Tegelijkertijd was ook de kwetsbaarheid te zien van deze digitale stap voorwaarts. Sms-fraude, onveilige videoverbindingen, maar ook fraude met onlinehandel kwamen veel voor. Ook in Utrecht namen cybercrime, fraude met onlinehandel en identiteitsfraude toe. We hebben in juli 2020 het stedelijk weerbaarheidsbeeld digitale veiligheid naar de raad gestuurd. Naar aanleiding van de uitkomsten is een advies met kansrijke interventies geformuleerd. Deze interventies zijn vertaald naar concrete praktische maatregelen en oplossingsrichtingen, die we i.s.m. gemeentelijke en regionale partners uitvoerden of verder uitwerken. De inzet was erop gericht de maatschappelijke bewustwording en weerbaarheid te vergroten. Dit wilden we bereiken door te investeren in een duurzame samenwerking met stedelijke netwerkpartners en in communicatiecampagnes gericht op bewustwording en het bieden van handelingsperspectief. Daarnaast is weerbaarheid een onderdeel van de visie Digitale Stad.

Verkeersveiligheid
Veel bewoners vinden verkeersveiligheid een belangrijk thema. Vooral asociaal en gevaarlijk verkeersgedrag door weggebruikers ervaren zij als een probleem. Onveilig rijgedrag geeft verder reële gevaren, veroorzaakt een gevoel van onveiligheid én ondermijnt het gezag. We werken samen met partijen als Mobiliteit, het OM en de politie aan verschillende maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid. We sluiten aan op het bestaande Actieprogramma verkeersveiligheid. De doelstelling is het aantal verkeersdoden en gewonden te verminderen en daarmee eveneens het gevoel van verkeersveiligheid van de bewoners in Utrecht (peiljaar 2018) te verbeteren. De inspanningen uit het Integraal Veiligheidsplan (IVP) dragen bij aan het behalen van deze doelen. Dit blijkt onder andere uit het feit dat het aantal door de politie geregistreerde verkeersslachtoffers op wegen in beheer van de gemeente Utrecht daalt. Dit in tegenstelling tot het landelijke beeld.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48