1. Kwalitatief goed en gevarieerd onderwijshuisvestingsaanbod

1.1 Adequate onderwijshuisvesting

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Zoals toegelicht, kunnen de indicatoren voor 2020 niet meer worden verantwoord. Om de gemeenteraad toch betekenisvolle sturingsinformatie te verstrekken, wordt hieronder gerapporteerd over de indicatoren voor 2021 en verder:

Prestatieindicator

Bron

Nul-
meting

Reali
satie
2019

Doel-stelling
2020

Doel-stelling
2021

Doel-stelling
2022

Doel-stelling
2023

P1.1.1

Voortgang uitvoering van het MPOHV 2016-2025

MPOHV

39,8%

46,2%

57,7%

71,2%

85,6%

P1.1.2

Deel van de tijdelijke schoolgebouwen, dat in dit jaar wordt ingezet voor onderwijs

Gebouwadministratie gemeente Utrecht

70,6%

70,4%

70,0%

36,7%

25,4%

P1.1.3

Klantonderzoek schoolbesturen over samenwerking bij huisvesting school

Klantonderzoek onderwijshuisvesting gemeente Utrecht

-

-

7,0

7,5

8,0

Analyse

Voortgang uitvoering van het MPOHV 2016-2025

De uitvoering van het MPOHV is in tijd en in het aantal bouwprojecten ongeveer halverwege. Het aantal bouwprojecten dat in het meerjarenplan is opgenomen is de afgelopen jaren flink toegenomen, maar dat geldt ook voor het aantal lopende en uitgevoerde bouwprojecten. In 2025 moeten alle bouwprojecten opgeleverd zijn of in uitvoering zijn.

Deel van de tijdelijke schoolgebouwen, dat in dit jaar wordt ingezet voor onderwijs

Het grootste deel van de tijdelijke schoolgebouwen wordt momenteel ingezet voor onderwijs. Het percentage neemt af, maar komt vooral doordat van bouwprojecten die later starten (2022 en later) nog niet altijd duidelijk is of er tijdelijke huisvesting nodig is. Het resterende aantal tijdelijke schoolgebouwen wordt grotendeels gebruikt voor maatschappelijke voorzieningen. Slechts bij een handvol tijdelijke schoolgebouwen is sprake van leegstandsbeheer.

Klantonderzoek schoolbesturen over samenwerking bij huisvesting school

Op dit moment is er nog geen klantonderzoek uitgevoerd. In de volgende rapportage worden de resultaten van het eerste klantonderzoek opgenomen.

Voldoende en optimaal gespreide huisvesting van scholen
De gemeente voerde in 2020 66 bouwprojecten uit. Er zijn twintig bouwprojecten opgeleverd in 2020 opgeleverd. Helaas zijn niet alle bouwprojecten die in 2020 gepland stonden daadwerkelijk gestart. Een deel van de vertraging van projecten wordt veroorzaakt door discussie tussen de gemeente en de schoolbesturen over de kaders van een bouwproject. Dit proberen we te verhelpen door met gezamenlijke waarden en heldere kaders te werken, op basis van het Utrechts sturingsmodel. Het grootste deel van de bouwprojecten is echter vooral op papier vertraagd. De financiële planning sloot in veel gevallen in de periode 2016-2019 niet goed aan bij de werkelijke start van de bouw. Het gaat in dit geval om tien projecten. De gemeente neemt sinds 2020 maatregelen om de aansluiting tussen de financiële planning en de werkelijke bouwplanning te verbeteren. We passen de financiële planning jaarlijks aan op basis van de vordering van de bouwprojecten. Verder is er meer budget, zodat overschrijdingen van bouwprojecten minder vaak voorkomen en minder vaak leiden tot vertraging. In 2020 hebben we daardoor een substantieel hoger realisatiepercentage van circa 115% bereikt. Daarmee maken we een eerste inhaalslag op de periode 2016-2019, waar vertragingen van bouwprojecten er toe leidden dat de realisatie achterbleef bij de planning. De gemeente streeft er naar om in 2021 deze maatregelen door te zetten om een grotere inhaalslag te maken.

Doordat tot nu toe in ieder jaar van het Meerjarenperspectief onderwijshuisvesting 2016-2025 (MPOHV) lagere investeringen zijn gedaan dan verwacht, stapelt de werkvoorraad zich op en neemt de reserve toe. De gemeente bekijkt daarin in de eerste helft van 2021 welke opties er zijn om deze golfbeweging te repareren.

Mens- en milieubewust bouwen aan de huisvesting van scholen die bijdraagt aan gezonder stedelijk leven
In alle nieuwe ontwikkelgebieden, zoals Merwedekanaalzone, Cartesiusdriehoek, Beurskwartier en Haarrijn, worden nieuwe scholen gepland. De gemeente vindt het voor gezond stedelijk leven namelijk belangrijk dat ieder kind dicht bij huis naar school kan, zodat kinderen zich veilig lopend of fietsend kunnen bewegen van huis naar school. De openbare ruimte en het schoolplein worden in deze wijken gecombineerd, zodat er tijdens schooltijd meer ruimte ontstaat voor de schoolgaande kinderen, en buiten schooltijd meer speel- en ontspanningsmogelijkheden zijn voor omwonenden. Sinds 2020 werkt de gemeente samen met de Hogeschool Utrecht om hier onderzoek naar te doen. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de betrokkenheid van ouders en omwonenden.

Beheren en exploiteren van de huisvesting van scholen naar tevredenheid van de scholen en andere eindgebruikers
In 2020 heeft de gemeente gewerkt aan de nieuwe Verordening huisvesting scholen. Hierbij worden voor het eerst ook de verantwoordelijkheden bij beheer en exploitatie van schoolgebouwen en multifunctionele accommodaties vastgelegd, zodat daar helderheid over ontstaat. Voor de scholen en andere eindgebruikers betekent dit duidelijkheid en voor de gemeente voorkomt het dat er onnodige discussies ontstaan met de schoolbesturen, waardoor de verrekening van beheer- en onderhoudsgelden blijft liggen.

Corona
De coronacrisis heeft slechts beperkte invloed gehad op de realisatie van schoolgebouwen. Soms heeft de coronacrisis geleid tot vertragingen, bijvoorbeeld van bouwmaterialen uit landen in lockdown. Soms heeft de coronacrisis juist projecten versneld, omdat door de lege klaslokalen ruimte is ontstaan om projecten sneller uit te voeren.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48