Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

07-1-1-1

Educatieve infrastructuur

1.559

2.685

1.559

2.315

2.066

-248

1.585

Totaal Baten

1.559

2.685

1.559

2.315

2.066

-248

1.585

Lasten

07-1-1-1

Educatieve infrastructuur

43.705

38.672

40.418

42.496

45.272

-2.776

42.808

Totaal Lasten

43.705

38.672

40.418

42.496

45.272

-2.776

42.808

Saldo baten en lasten

-42.147

-35.987

-38.859

-40.182

-43.206

-3.024

-41.222

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

3.750

3.750

0

7.800

7.800

0

0

Onttrekking reserves

8.877

8.753

2.817

11.421

11.350

-71

2.824

Saldo na mutaties reserves

-37.019

-30.984

-36.043

-36.561

-39.656

-3.095

-38.398

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Educatieve infrastructuur

Baten
De lagere baten worden veroorzaakt doordat een lager bedrag voor materiële instandhouding (MI) is verrekend met schoolbesturen.

lasten
In het algemeen kan worden opgemerkt dat de lasten van het programma Onderwijs in 2020 hoger zijn dan voorgaande jaren. Dit komt met name door relatief hoge kosten voor het huisvestingsprogramma 2020 (11,352 miljoen euro). In 2019 was dit voor het huisvestingsprogramma nog 6,860 miljoen euro en voor 2018 was dit 5,225 miljoen euro.
Een vertraging van investeringen (bouw van scholen) leidt er toe dat de vraag naar tijdelijke huisvesting (exploitatie) toeneemt, met als gevolg hogere exploitatie uitgaven. Daarnaast nemen de kosten toe als gevolg van groei van de stad.  

Om deze hogere kosten te kunnen dekken zal bij de Bestedings- en Dekkingsvoorstellen een voorstel worden ingediend om 0,711 miljoen euro te onttrekken uit de reserve huisvestingsprogramma en 1,888 miljoen euro uit de reserve Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting ter dekking van de overschrijding op de actuele begroting. In deze reserves is hiermee rekening gehouden en zijn de middelen beschikbaar om deze kosten uit te dekken. Na deze Bestedings- en Dekkingsvoorstellen resteert een tekort van 0,496 miljoen euro die wordt verklaard door hogere personeelskosten.

De overschrijding van de lasten is te zien op verschillende onderdelen:

Betalingen aan schoolbesturen en kosten huisvestingsprogramma’s 4,242 miljoen euro hogere lasten
In 2020 is er voor de huisvestingsprogramma’s in totaal 7,920 miljoen euro uitgegeven. Hiervan heeft 4,694 miljoen euro betrekking op het huisvestingsprogramma 2020 en 3,227 miljoen euro betrekking op de huisvestingsprogramma’s 2017 tot en met 2019. In voorgaande jaren bleven de uitgaven op de huisvestingsprogramma’s vaak achter op de verwachting, waardoor in 2020 de verwachte kosten in exploitatie voorzichtig zijn begroot.

In 2020 is de eindafrekening van orthopedagogisch en didactisch centrum (OPDC) verwerkt. In 2019 is het beschikbare budget in de reserve MPOHV gestort, waardoor dit in 2020 leidt tot een overschrijding van 0,654 miljoen euro, waarvoor dekking in de reserve beschikbaar is.

In 2020 zijn de kosten van de renovatie aan de Winterboeidreef 6 en 10 geboekt (0,596 miljoen euro). De renovatie was in 2019 begroot, maar de kosten zijn doorgeschoven naar 2020. In 2019 is het beschikbare budget in de reserve MPOHV gestort, waardoor hiervoor dekking beschikbaar is.

Afschrijvingen en rente 1,471 miljoen euro lagere lasten
Lagere lasten als gevolg van minder opgeleverde investeringen en activeringen dan gepland.

Afvalverwerking asbest 0,570 miljoen euro lagere lasten
Jaarlijks wordt een vast bedrag begroot voor het verwijderen van asbest. In 2020 waren de kosten hiervoor lager dan begroot.

Personeelskosten 0,496 miljoen euro hogere lasten
De hogere kosten worden veroorzaakt door hogere interne overheadkosten van UVO. Dit betrof voornamelijk kosten voor het verbeteren van de administratie en kosten voor advies op de bedrijfsvoering.

Huur 0,250 miljoen euro hogere lasten
Deze hogere kosten zijn gemaakt voor de Laan van Puntenburg. Vastgoed heeft voor Onderwijshuisvesting ruimte beschikbaar gehouden (gereserveerd) en heeft het pand daarmee niet kunnen inzetten voor andere verhuur. Hierdoor is een tekort ontstaan in de begroting Vastgoed. Dit tekort wordt gedekt uit de begroting Onderwijs, omdat de onderwijsbehoefte is uitgevraagd door Onderwijshuisvesting.

Onderhoud 0,196 miljoen euro lagere lasten

Verzekeringen 0,107 miljoen hogere lasten
Kosten voor verzekeringen zijn hoger door hogere verzekeringspremies als gevolg van een nieuwe aanbesteding.
Daartegenover staat 0,174 miljoen euro lagere lasten op verzekeringen door een teruggave van de verzekeringsmaatschappij voor de brandschade aan de Winterboeidreef in 2019.

Overige posten 0,082 miljoen euro lagere lasten
Som van afwijkingen (< 125K) tussen actuele begroting 2020 en realisatie 2020.

Toelichting reserves
Conform begroting.

Corona
De impact van coronamaatregelen blijft bij Onderwijshuisvesting in 2020 beperkt. Er is voor 0,085 miljoen euro uitgegeven aan ventilatiemaatregelen Corona. In 2021 en verder worden hogere kosten verwacht als gevolg van daadwerkelijke aanpassingen aan ventilatiesystemen.

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Aanpassingen aan ventilatiesystemen

4.2

85

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48