3. Utrechters worden niet financieel belemmerd om deel te nemen aan het maatschappelijk leven

3.1 Elke Utrechter die daar recht op heeft ontvangt een bijstandsuitkering

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Incasso
Gedurende het gehele jaar is de in 2019 ingezette lijn van algemene coulance waar mogelijk en het vergroten van persoonlijk contact met de inwoners, doorgezet en geïntensiveerd. Zo worden inwoners kort na een besluit telefonisch benaderd om in overleg te bepalen welk maandelijks bedrag voor de inwoner reëel en wenselijk is. Dit leidt ertoe dat mensen kunnen werken aan het terugbetalen van hun schulden, maar ook voldoende besteedbaar inkomen overhouden waardoor de kans kleiner is dat zij elders nieuwe schulden opbouwen.

Op 1 januari 2021 is de Wet vereenvoudiging beslag vrije voet ingegaan. Met deze vereenvoudiging hoeven debiteuren minder informatie aan te leveren maar komt er een centraal systeem dat beslagleggers moeten gebruiken om de complexe berekening van de beslagvrije voet correct en meer eenduidig uit te voeren. Ter voorbereiding op deze wet hebben we in 2020 de uitvoeringsorganisatie van Werk en Inkomen hierop geïnstrueerd, processen en systemen aangepast en klanten met schulden, waarvoor dit een wijziging inhoudt geïnformeerd.

Corona
In de periode van maart tot juli hebben we door de onrust van de eerste coronalockdown, incassomaatregelen als het leggen van loonbeslag en het verzenden van aanmaningen en dwangbevelen tijdelijk gestaakt. Dit leidde tot verminderde inkomsten ten opzichte van het afgelopen jaar.

Preventie en Handhaving
Belangrijke speerpunten voor handhaving en preventie waren heldere communicatie en dienstverlening naar inwoners. Het doel van handhaving is niet alleen het beëindigen van een voorziening bij oneigenlijk gebruik, maar ook juist vanuit integraliteit inspelen op de leefwereld van de inwoner. Dit heeft ertoe geleid dat er in 2020 meerdere keren de verbinding is gelegd met het buurtteam of de afdeling werk, waarbij de uitkering uiteindelijk niet is stopgezet, maar waar maatwerk is toegepast ten behoeve van de inwoner.

Corona

Door de coronamaatregelen konden het grootste deel van het afgelopen jaar geen huisbezoeken plaatsvinden. Dit had onder andere invloed op de uitvoering van het integraal interventieproject Wijkgerichte Aanpak Overvecht, waar alleen in de eerste paar maanden van het jaar huisbezoeken konden worden gedaan. Het huisbezoek- of op een andere manier in contact treden met de inwoner voor wederhoor- is een belangrijk onderdeel van de werkwijze bij handhaving. Dit maakt dat er veel dossiers zijn die het afgelopen jaar niet afgerond konden worden. De inzet van handhaving is in deze periode grotendeels verschoven naar beheer en handhaving binnen de Tozo en de verbindende aanpak.

IIT en Bijzondere Bijstand
In 2020 is de individuele inkomenstoeslag (IIT) verruimd waardoor nu ook dak- en thuislozen en mensen in een verpleegtehuis recht hebben op de IIT. We zien een lichte stijging van het aantal Utrechters dat IIT ontvangt ten opzichte van 2019.

Het gebruik van de bijzondere bijstand is afhankelijk van het aantal bijzondere situaties waarbij Utrechters voor kosten komen te staan die zij niet kunnen betalen. Het is daarom lastig om van tevoren vast te stellen hoeveel aanvragen er zullen zijn. We zien dat het aantal toegekende aanvragen bijzondere bijstand met bijna 400 is gestegen ten opzichte van 2019. Dit is in lijn met het beeld dat meer mensen door maatregelen als gevolg van het coronavirus in lastige situaties terecht komen. Daarnaast hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan het leveren van maatwerk en het bekend maken van de mogelijkheden binnen de bijzondere bijstand.

Corona
Tozo
De nieuwe Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers met name financieel te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tozo is in 2020 opgestart en uitgevoerd door afdeling Werk en Inkomen. Er is een tijdelijke afdeling opgezet (per 1 januari ca. 55 FTE aan medewerkers) met daarin een flexibele schil van ingehuurde medewerkers.

Tozo 1 liep van maart t/m mei, Tozo 2 liep van juni t/m september en Tozo 3 loopt van oktober 2020 t/m maart 2021. De afhandeling van Tozo 1 en 2 levensonderhoud en bedrijfskrediet is eind 2020 afgerond. Voor Tozo 1 zijn in totaal 8.487 aanvragen voor levensonderhoud toegekend en 131 aanvragen ten behoeve van bedrijfskrediet. Voor Tozo 2 zijn 3.372 aanvragen voor levensonderhoud toegekend en 49 aanvragen ten behoeve van bedrijfskrediet. Ten behoeve van Tozo 3 zijn 3.787 aanvragen ingediend en 127 aanvragen bedrijfskrediet [1] .
Naast financiële steun hebben we in 2020 ook dienstverlening aangeboden aan ondernemers op het gebied van coaching en heroriëntatie. Tijdens de uitvoering van Tozo 1 zijn we gestart met het opzetten van een aanbod. Om de behoefte beter in beeld te krijgen heeft er in 2020 onderzoek plaatsgevonden onder ondernemers. De raad is afgelopen februari door middel van een raadsbrief nader geïnformeerd over de resultaten, uitvoering en de geboden dienstverlening aan ondernemers. Voor meer informatie over de resultaten, dienstverlening en het onderzoek wordt verwezen naar deze brief.
[1]  Aantallen hebben een peildatum van 19-01-2021

Deze pagina is gebouwd op 03/17/2022 16:56:00 met de export van 07/05/2021 13:40:54