Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

06-3-1-1

Verstrekken bijstand

143.872

146.287

143.872

143.648

220.500

76.852

143.649

Totaal Baten

143.872

146.287

143.872

143.648

220.500

76.852

143.649

Lasten

06-3-1-1

Verstrekken bijstand

163.353

163.043

161.810

160.083

226.776

-66.693

164.183

Totaal Lasten

163.353

163.043

161.810

160.083

226.776

-66.693

164.183

Saldo baten en lasten

-19.482

-16.757

-17.938

-16.435

-6.276

10.159

-20.534

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-19.482

-16.757

-17.938

-16.435

-6.276

10.159

-20.534

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Verstrekken bijstand
Verstrekken bijstand heeft in 2020 een overschot van 10,159 miljoen euro.

Algemeen

Baten
Per saldo zijn de baten 76,852 miljoen euro hoger dan begroot. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn:

  • De niet-begrote ontvangen voorschotten vanuit het Rijk in verband met de nieuwe TOZO-regeling (64,7 miljoen euro)
  • De definitieve buigbeschikking vanuit het Rijk die in oktober 2020 is gepubliceerd was 10,6 miljoen euro hoger dan begroot.
  • We ontvangen 1,8 miljoen euro vergoeding vanuit de regio voor de in 2020 verstrekte Tozo gelden. De vergoeding is voor de gemaakte uitvoeringskosten voor Tozo en wordt verdeeld over de benodigde jaren.
  • We hebben 0,3 miljoen euro minder teruggevorderd, dit is het gevolg van coulance in het incassobeleid vanwege Corona.

Lasten
Per saldo zijn de lasten 66,693 miljoen euro hoger dan begroot. Belangrijkste oorzaken hiervoor zijn:

  • De uitkeringslasten waren 60,6 miljoen euro hoger dan begroot. Hiervan is 57,6 miljoen euro vanwege Tozo verstrekt.
  • De uitvoeringskosten Tozo bedroegen in 2020 2,6 miljoen euro en er is bij de tweede bestuursrapportage 2020 een budgetneutraal bijsturingsvoorstel van 2 miljoen euro gemaakt voor nazorgkosten 2021.
  • De overige extra lasten ten opzichte van begroting (1,5 miljoen euro) hebben diverse oorzaken.  Oninbare debiteuren is hiervan de grootste (0,8 miljoen euro); door Corona zijn de totale vorderingen toegenomen, dus ook het oninbare deel. De kostenverdeling lonen iets hoger dan begroot (0,2 miljoen euro). Het overige deel bestaat uit diverse kleine afwijkingen (samen 0,5 miljoen euro).

Corona
De gehele doelstelling en realisatie wordt sterk beïnvloed door Corona, er is geen onderverdeling te maken wat exact wel en niet door corona komt, omdat de regelingen sterk met elkaar verweven zijn en daarnaast afhangen van de landelijke ontwikkelingen.

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Verstrekken bijstand (nadeel
vanwege coulance incasso)
TOZO incasso    
TOZO

6.3

6.3
6.3

0

900
57.600

0

900
57.600

0

0
0

300

0
0

Verbonden Partijen

Bijdrage van gemeente Utrecht aan Wigo4it over 2020 is nog niet bekend. Echter op basis van de betaalde voorschotten op de contributie bedragen over 2020 kunnen we van een totale bedrag van 3,185 miljoen euro uitgaan verdeeld over Re-integratie, bijstand en Wmo. Hiervan komt 2,263 miljoen euro voor rekening van Bijstand.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48