6. Leidsche Rijn: De stad Utrecht uitgebreid met een stedelijk gebied waar de huidige en komende generaties met plezier kunnen wonen, werken en recreëren

6.1 Leidsche Rijn is een stedelijk gebied waar de huidige en komende generaties met plezier kunnen wonen, werken en recreëren

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Sinds de start van Leidsche Rijn in 1998 zijn er al circa 28.000 woningen gebouwd of in aanbouw met bijbehorende infrastructuur, openbare ruimte en voorzieningen. Kansen voor verdichting worden benut. Met het ontwikkelen van de nieuwe buurt Groenewoud, de invulling van de hoogbouwkavel in Leidsche Rijn Centrum Noord en de in voorbereiding zijnde plannen om ook in Papendorp noord ten behoeve van functiemenging woningbouw toe te voegen, komt het verwachtte totaalprogramma in Leidsche Rijn hoger uit dan waar we tot nu toe op koersten. In het MPR 2021 actualiseren we de aantallen.

In Leidsche Rijn zijn in 2020 meer dan 1.500 woningen in aanbouw genomen; in Haarzicht is gestart met de bouw van de laatste 112 woningen, waarmee de voltooiing van deze buurt in zicht komt. In Hogeweide waren het er 97, in Leeuwesteyn 110, in Het Zand 446, in Terwijde 100, in Rijnvliet 89 en in Leidsche Rijn Centrum totaal 499 woningen. We zijn in LRC zuid en oost gestart met de bouw van meerdere bouwblokken met appartementen (sociale huur en middenhuur) en eengezinswoningen. We bouwen aan het Plantsoen van Boedapest dat naast een stadstuin ook een overbrugging is voor het hoogteverschil in het gebied als gevolg van de Leidsche Rijn tunnel.

Daarnaast zijn er twee particulieren gestart met de bebouwing van hun zelfbouwkavel in het Máximapark. In Langerak, Vleuterweide en Het Zand werden daarnaast op particuliere kavels elf woningen gebouwd. Ook is het lang leegstaande gebouw Huize Nijevelt in De Meern vernieuwd en zijn 34 woningen gecreëerd, een gemend wonen project. In Parkwijk en de Hoge Woerd werd een bijzonder woonprogramma gebouwd.

In Leidsche Rijn Centrum is het complex Mixit met 101 sociale huurwoningen opgeleverd net als een kinderdagverblijf, het parkeergebouw met P&R Berlijnplein en het horecagebouw Buiten bij de Sluis'.
In Parkwijk vond de oplevering van een kerk met woningbouw plaats.

De verlengde geluidswal bij Veldhuizen vordert. Er is weer een nieuw deel gerealiseerd van de Vikingrijn in het Máximapark en alle zelfbouwkavels van blok 8 ParkZuid in het Máximapark zijn verkocht aan particulieren.

In Haarrijn werd gestart met de bouw van Mosselgroep- en Autounit autobedrijven en Plieger Sanitair. Aantjes verfmachines en Bevela verfhandel werden opgeleverd en ook Broekhuis Autobedrijf en van Arragon bedrijfsverzamelunits openden hun deuren. In De Wetering zuid werd het bedrijfsgebouw van Dura Vermeer opgeleverd en opende Eyscan haar deuren, ook werd een start gemaakt met de bouw van de afdeling radiotherapie van het St. Antonius ziekenhuis. In Leidsche Rijn Centrum noord is gestart met de bouw van kantoorgebouw Helix.
De nieuwe tijdelijke P&R Papendorp met 750 parkeerplekken is aangelegd en in gebruik genomen. Met de Vereniging Parkmanagement en eigenaren/gebruikers van Papendorp hebben we verder gewerkt aan het verbeteren van de mobiliteit op het kantorenpark. Een app hiervoor wordt in 2021 in gebruik genomen.

Corona
Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de uitvoering/kosten.

Naast de uitgifte van gronden en de zichtbare bouwactiviteiten werkten we in 2020 ook aan het voorbereiden van toekomstige plannen.

In Leidsche Rijn Centrum en Leeuwesteyn zijn diverse succesvolle woningbouwtenders gehouden voor diverse bouwvelden, waarbij partijen werden uitgedaagd om woningen te maken met een zeer hoge ambitie op circulariteit, natuurinclusief bouwen, toegankelijkheid en duurzaamheid. Er is overeenstemming met de grondeigenaar in Haarrijn, waardoor er geen exploitatieplan gemaakt hoeft te worden. Met het St. Antonius ziekenhuis zijn afspraken gemaakt over de reservering van kavels voor mogelijke toekomstige uitbreiding.

Er is gewerkt aan het ontwerp voor de realisatie van een middelbare school voor voortgezet onderwijs, een sporthal in Leidsche Rijn Centrum Oost en de uitbreiding van een basisschool in Zuid. Ook is verder gewerkt aan de planuitwerking van diverse woningbouwplannen waaronder de hoogbouwkavel met een programma van circa 1.200 woningen. Daarnaast is gewerkt aan de planuitwerking van de boerderijen Hofstede Terweide en Rood Noot. Er is een reserveringsovereenkomst gesloten met de partij voor de ontwikkeling van de hotelkavel, in 2020 is gewerkt aan een voorlopig ontwerp.
In Leidsche Rijn Centrum Zuid werken we stapsgewijs toe naar de realisatie van een culturele voorziening 'Berlijnplein' als onderdeel van de Cultuur-as. De voorbereiding van de aanbesteding is in volle gang. Er zijn ontwerpen gemaakt voor drie horecavoorzieningen bij Hooggelegen.

In samenhang met lopende trajecten vanuit Rijk (versnelling) en U Ned en als onderdeel van een visie voor Utrecht Zuidwest hebben we verder gewerkt aan een SPvE Papendorp (de Taats) met een gemengd programma (wonen, werken en voorzieningen). De relatie met de ambities op het gebied van mobiliteit en de binnenstedelijke verdichtingsopgave komt tot uitdrukking in de plannen voor een duurzame mobiliteitshub (voor onder andere Parkeren op Afstand) in Papendorp. Deze locatie wordt een belangrijk knooppunt aan de OV-ring LRC-Westraven-USP. Een Functioneel Programma van Eisen voor de hub in Papendorp is eind 2020 afgerond en dient als basis voor de uitwerking in een uitvraag en als input in het SPvE.
Na afronding van de juridische procedure met de Utrechtse Bazaar heeft de raad een besluit genomen om -vooruitlopend op de woningbouwontwikkeling- de hallen aan de Groenewoudsedijk (voorheen Utrechtse Bazaar) te gaan slopen. Het proces om de hallen circulair te slopen is in gang gezet.
De ontwikkelaar heeft het Stedenbouwkundig Plan voor Groenewoud afgerond. Bestuurlijke besluitvorming heeft vertraging opgelopen, omdat de onderhandelingen over een anterieure overeenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar meer tijd in beslag nemen en de stukken gelijktijdig dienen te worden vastgesteld door het college.

In Rijnvliet is het gelukt verder te verdichten en meer differentiatie te krijgen in het programma. Het ontwerp voor eengezinswoningen langs de stadsbaan is aangepast naar appartementen in het middenhuursegment.

In 2020 is ook verder gewerkt aan het Stedenbouwkundig Plan voor (circulair) bedrijvenpark Strijkviertel. Ook is gewerkt aan de plannen voor uitbreiding van sportpark Rijnvliet met een eerste extra hockeyveld en de voorbereiding voor het ondergronds brengen van de hoogspanningskabel in Rijnvliet.

Er is gestart met onderzoek naar een locatie voor permanente extra voorgezet onderwijsvoorziening (circa 1.000 leerlingen) in Vleuten-De Meern. Er is een bouwenvelop opgesteld voor de nieuwbouw van twee basisscholen aan de Passiebloemweg. In Terwijde werden de voorbereidingen getroffen voor het verbouwen van de boerderij naar kinderdagverblijf en werd een gymzaal ontworpen ten behoeve van de basisschoolleerlingen in omliggende gebieden. Ook werd gewerkt aan de planvoorbereiding van een basisschool met kinderdagverblijf in Leeuwesteyn.

Er werden diverse inrichtingsplannen uitgewerkt tot bouwrijp-bestekken waarmee de aanleg van de openbare ruimte mogelijk wordt in verschillende gebieden zoals Leeuwesteyn, Leidsche Rijn Centrum, Rijnvliet en Het Zand. Voor het waterstoftankstation in Haarrijn werden plannen gemaakt en voorbereidingen getroffen voor de WABO-procedure. Op De Wetering werden voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van een zonneveld.

Corona
De planvorming heeft voor de komende jaren een lichte vertraging opgelopen, doordat afstemming en toetsing meer tijd in beslag nam, en nieuwe werkvormen het aanvankelijk ingewikkelder maakte om samen te werken en te overleggen. Tevens is vanwege de extra werkzaamheden als gevolg van coronabeleid/maatregelen niet gewerkt aan het opstarten van enkele ontwikkelmogelijkheden op de locaties die op langere termijn nog een invulling kunnen krijgen, zoals het Hamlaan-gebied, kantoorgebouwen aan de Burgermeester Verderlaan 17-19 en de Hindersteinlocatie.
Ook liepen we wat vertraging op bij de onderzoeken die gedaan moesten worden ten behoeve van het Bestemmingsplan Haarrijn en de tender van de zonne-eilanden, besluitvorming is daardoor iets later dan gepland.
Ook merken wij enige terughoudendheid bij beleggers en ontwikkelaars. Het hotel en het kantoorverzamelgebouw aan het Brusselplein zijn in verband hiermee nog niet gestart met de bouw. In Leidsche Rijn Centrum is één tender voor een horecapaviljoen en twee tenders voor kantoorgebouwen door de onzekerheid in de markt tevens niet succesvol afgerond.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48