5. De bebouwde omgeving is veilig, leefbaar en tast de gezondheid niet aan

5.1 Veiligheid, leefbaarheid, milieu en gebruik van de bebouwde omgeving voldoen aan wet- en regelgeving

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Alle Wabo-vergunningaanvragen zijn integraal en volgens vastgestelde protocollen getoetst:

 • de bouwtechnische toetsen zijn geprioriteerd aan de hand van het vastgestelde toets-protocol 'SUPER', met veiligheid en gezondheid als hoogste prioriteit;
 • de overige toetsen voerden we integraal uit, waarbij we aandacht hebben voor milieu-, verkeerskundige, economische en archeologische aspecten;
 • wanneer hier aanleiding toe was maakten we gebruik van de wet Bibob, bijvoorbeeld bij huisjesmelkers.

Onze werkwijze heeft geresulteerd in zes gegronde en vier deels gegronde bezwaren op een totaal van 2.095 beschikkingen.
De vergunningverleners zijn dagelijks telefonisch en per mail bereikbaar voor vragen over omgevingsvergunningen, zowel voorafgaand aan het indienen van de aanvraag als gedurende de behandeling van de aanvraag. Alle Wabo-vergunningaanvragen (én de beschikking op de aanvraag) zijn digitaal gepubliceerd.
We brachten verder in beeld wat voor de Omgevingswet het werken met de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan betekent voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Ook de ontwikkelingen rond de Wet Private Kwaliteitsborging hebben we van dichtbij gevolgd.

Corona

In het eerste halfjaar bleef het aantal aanvragen sterk achter door corona. Vanaf het einde van het tweede kwartaal steeg het aantal kleinere vergunningaanvragen fors door veel kleine verbouwingen.

Asbest, sloop en bouw(hinder)

 • De uitvoering van bouwwerken controleerden wij volgens de checklist van het Landelijk Toezichtprotocol. Voor kleine bouwwerken voerden wij alleen de eindcontrole uit, tenzij deze bouwwerken een grote impact hebben op de omgeving. De constructieve berekeningen controleerden wij ook volgens het Landelijk toetsingsprotocol.
 • Wij hebben alle asbest-/sloopmeldingen afgehandeld. De belangen van omwonenden wogen we daarbij mee in zowel het voortraject als de uitvoeringsfase.
 • Bij de behandeling van vergunningaanvragen en in het toezicht adviseerden wij actief over de mogelijkheid tot circulair bouwen.
 • Bij de behandeling van vergunningaanvragen en in het toezicht adviseerden wij over EPC. Wij controleerden EPC-berekeningen en zagen er tijdens de bouw op toe dat daadwerkelijk aan de berekeningen werd voldaan.

Milieu wet- en regelgeving

 • Het accent in de periodieke controles en opleveringscontroles lag in 2020 op bedrijven met grotere milieurisico’s. In projectvorm controleerden we o.a. garages, autoschadebedrijven en bezorgrestaurants. Ook hielden we toezicht op een aantal startmeldingen voor de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen.
 • De RUD Utrecht voerde de taken uit voor risicovollere bedrijven. Namens de gemeente voerde de RUD Utrecht ook het toezicht en handhaving uit op bodemsaneringen en andere bodemactiviteiten.
 • We hebben 436 klachtmeldingen actief behandeld en opgepakt. Overige meldingen hebben wij voor zover mogelijk doorgestuurd naar de juiste instantie of afdeling, die vervolgens de melding afhandelden. We hebben meldingen in principe prioriteit gegeven boven andere werkzaamheden en binnen de coronabeperkingen zoveel mogelijk behandeld. Daarbij konden tijdens de twee lockdowns meldingen niet altijd direct opvolging gegeven worden.
 • Deze diverse werkzaamheden zorgden ervoor dat bedrijven met activiteiten die het milieu kunnen belasten zich aan wet- en regelgeving hielden en hinder voor de omgeving zoveel en zover mogelijk ingeperkt werd.
 • We voerden 205 energiecontroles uit bij bedrijven, inclusief een aantal energiecontroles die de RUD bij complexe bedrijven uitvoerde. In 47 van de gevallen ging het om een kantoren Label C controle, vooruitlopend op de verplichte Label C-eis per 2023.

De energiewerkzaamheden droegen vooral bij aan energiebesparing en ondersteunden de benodigde stappen richting de energietransitie.

Wonen, kwaliteit bestaande gebouwen en terreinen

 • We onderzochten alle binnengekomen bouwkundige meldingen en hielden op basis hiervan toezicht op het gebruik en op de veiligheid van gebouwen. Binnen de coronabeperkingen pakten we zoveel mogelijk meldingen over omzetten, onttrekken, splitsen en onrechtmatige bewoning op.
 • We hebben ongeveer 2.260 woningen bezocht naar aanleiding van klachtmeldingen.
 • Daar waar mogelijk gaven zij in hun reguliere werk extra aandacht aan energiebesparende maatregelen en de advisering hierover. De energieambassadeurs onder de inspecteurs klacht/meldingen zijn in het najaar gestart met het uitdelen van energieboxen bij klachtmeldingen en woningsplitsingen.
 • In 2020 is gestart met een nieuwe subsidie voor huiseigenaren van grondgebonden woningen. Deze subsidie zorgt voor een tegemoetkoming van de kosten van advisering om van het Energieadvies aan Huis ook daadwerkelijk naar uitvoering te gaan.
 • In het kader van een integrale aanpak hebben we samen met Werk en Inkomen en Burgerzaken meldingen van woonfraude onderzocht. Voorbeelden hiervan zijn de projecten LSI (Landelijke stuurgroep en interventieteams) en LAA (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit).
 • Wij hebben acht Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) ondersteund bij de activering. We hielpen hen met het benaderen van eigenaren en afspraken maken over onderhoud. Ook stimuleerden we maatregelen voor energiebesparing in combinatie met onderhoud en de aanschaf van zonnepanelen.

Bijzondere projecten

Huisjesmelkers
De aanpak 'Huisjesmelkers en vastgoedcriminaliteit' zetten we voort. Zo pakten we onder meer vastgoedmisbruik aan. We volgden notoire overtreders intensief op naleving van wet- en regelgeving. We richtten ons op de huisjesmelkers waarbij sprake is van achterstallig onderhoud, brandonveiligheid en intimidatie. Daarnaast hielden we actief toezicht en onderzochten we netwerken rond vastgoed waar sprake is van criminele activiteit. Dit levert meer veilige en betaalbare woonruimte op voor onze bewoners, gaat verloedering van de woonomgeving tegen en gaat verdere criminalisering tegen, zoals mensenhandel en illegale hennepteelt.

Brandgevaarlijke gevels (Grenfell)
Het onderzoek naar brandveiligheid van gevels is in volle gang. Van de aanvankelijke selectie van 729 gebouwen die visueel zijn geïnspecteerd, zijn er uiteindelijk 46 overgebleven die samen met de VRU zijn onderzocht. Van deze gebouwen is aanvullende technische informatie nodig om de juiste risicocategorie te bepalen. De eigenaren van deze gebouwen hebben een brief ontvangen met het verzoek deze aanvullende informatie aan te leveren.

Gebiedsgerichte aanpak ASW, Kanaalstraat, Overvecht en Binnenstad

 • De gebiedsgerichte aanpak van de Kanaalstraat, Amsterdamsestraatweg en voor de wijk Overvecht zetten we voort. Onze ambitie is de leefbaarheid te verbeteren. De integrale aanpak omvatte onder andere de bouwkundige omgeving, huisvesting, het straatbeeld en de mogelijkheid tot verduurzaming.
 • Ten slotte richtten we ons op praktijken die een negatieve uitwerking hebben op de leefbaarheid, maar ook op het behoud van gebouwen met historische waarde en het beschermd stadsgezicht. Inspecteurs hebben tijdens de coronaperiode een digitale inventarisatie gedaan van alle winkelstraten in de binnenstad. Op dit moment wordt uitgezocht wat vergund is, en er is begonnen te inventariseren of onvergunde situaties toch nog aan aanmerking komen tot een vergunning.

Corona

Verantwoording corona-invloeden

 • Een deel van de controles is administratief afgehandeld, waarbij zorgvuldig is afgewogen of een fysieke controle kon worden overgeslagen. Waar noodzakelijk zijn wel fysieke bezoeken afgelegd. Niet alle bedrijven en branches hebben voldoende administratieve eisen of zijn geschikt om voor deze opzet.
 • Een deel van de energiecontroles heeft volledig digitaal plaatsgevonden, waarbij de ondernemer langs alle te controleren plekken in het bedrijf liep en via de videoverbinding de controle is uitgevoerd.
 • Tijdens de (strengere) lockdowns zijn alleen heel ernstige klachtmeldingen opgepakt en is tijdelijk het behandelen van overige klachten opgeschort.
 • Het aantal geplande milieucontroles is voor 75% gehaald, waar de coronabeperkingen invloed op hebben gehad.
Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48