Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

02-5-1-1

Toetsen en toezicht houden vergunningen

13.442

11.557

13.442

11.818

16.576

4.758

16.137

02-5-1-2

Toezicht op de naleving van milieuregels

810

1.278

810

840

675

-165

933

Totaal Baten

14.252

12.836

14.252

12.658

17.251

4.594

17.070

Lasten

02-5-1-1

Toetsen en toezicht houden vergunningen

8.431

8.500

7.517

9.505

9.962

-457

10.142

02-5-1-2

Toezicht op de naleving van milieuregels

6.062

5.657

5.407

5.821

5.177

644

6.074

Totaal Lasten

14.493

14.157

12.924

15.326

15.139

187

16.216

Saldo baten en lasten

-241

-1.321

1.328

-2.669

2.112

4.781

854

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

1

1

0

0

Onttrekking reserves

1.828

1.828

21

543

543

0

0

Saldo na mutaties reserves

1.587

507

1.349

-2.126

2.655

4.781

854

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Toetsen en toezicht houden vergunningen

Baten
Bij de 1e Bestuursrapportage 2020 is de opbrengstraming voor de bouwleges met 4,7 miljoen euro verlaagd. Door onder andere de coronapandemie, PFAS- en stikstofcrisis en krapte van arbeidskrachten en materiaal in de bouwsector. Bij de 2e Bestuursrapportage 2020 is aangegeven dat dit tekort minder goot zou worden. Uiteindelijk zijn de opbrengsten bouwleges over 2020 hoger dan begroot. De oorspronkelijk raming voor de opbrengsten van bouwleges bedroeg 14,9 miljoen euro. Dit is uiteindelijk  16,1 miljoen euro geworden.
Vanaf het einde van het tweede kwartaal steeg het aantal kleinere vergunningaanvragen door de behoefte om te investeren in de persoonlijke woonomgevingen. Rondom de zomer zijn buiten verhouding grote aantallen kleine verbouwingen aangevraagd.
In oktober 2020 is een nieuwe rekentool beschikbaar gekomen voor de berekening van de stikstof bijdrage in bouwprojecten. Dit heeft voor de afronding van de vergunningaanvraag van een aantal grote projecten gezorgd. De invoering van de BENG (met de daarbij behorende verhoging in investeringskosten voor de initiatiefnemer) per 1 januari 2021 heeft ervoor gezorgd dat de hoeveelheid grotere aanvragen in de tweede helft van 2020 groter was als gemiddeld.

Lasten
Het hogere aantal vergunningaanvragen heeft tot hogere lasten geleid in 2020.

Toezicht op de naleving van milieuregels
In 2020 zijn een aantal projecten niet volledig uitgevoerd onder andere als gevolg van de beperkende maatregelen rondom corona, het betreft Pilot Goed Verhuurderschap en het project EPBD III (Europese richtlijn energieprestatie gebouwen). Daarnaast zijn door het uitstel van de invoering van de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) een aantal werkzaamheden doorgeschoven naar 2021.

Corona
Vanwege de coronamaatregelen konden controles achter de voordeur niet doorgaan, waardoor vooral milieucontroles en controles in het kader van onrechtmatige bewoning in mindere mate plaatsgevonden hebben. Dit heeft geleid tot een lagere inzet van personeel.
Daarnaast zijn er, op basis van de prognoses van het Economisch Instituut voor de Bouw, door de coronacrisis minder omgevingsvergunningen ingediend.

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Omgevingsvergunningen

8.3

900

Milieu- en bouwtoezicht

8.3

310

Verbonden Partijen

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) : bijdrage 2020 1,619 miljoen euro.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48