7. Stationsgebied: Samen met partners het plangebied ontwikkelen tot een vernieuwd centrumgebied

7.1 Een aantrekkelijk en economisch optimaal benut Stationsgebied

De prestaties bestaan uit vastgoedprojecten van private partijen en gemeente en infrastructurele
projecten. In voorbereiding, uitvoering en oplevering in 2020:

Infrastructurele werken

Catharijnesingel en omgeving

 • Catharijnesingel zuid: de singel is weer rond inclusief de onderdoorgang bij de stadskamer. Tevens is een restant van kasteel Vredenburg zichtbaar gemaakt voor publiek vanaf het water en vanuit de Stadskamer.

Stationsplein Oost en omgeving

 • Busstations Utrecht Centraal: In samenwerking met Provincie en U-OV wordt er verder gewerkt aan de verdere verbetering van het verblijfsklimaat van de busstations Centrumzijde en Jaarbeurszijde. Een deel van de werkzaamheden zijn hier al voor uitgevoerd in 2020. In 2021 zullen de laatste plannen inzake verlichting en kunst zijn uitgewerkt en grotendeels in uitvoering gebracht.

Jaarbeurszijde

 • Voor het stationsgebied is op strategische plekken voetgangersbewegwijzering aangebracht. Dit zal naar verwachting in Q1 worden afgerond.
 • Door de ontwikkelaar is er een start gemaakt met herstelwerkzaamheden aan de vijver op het Jaarsbeursplein.

Vastgoed

 • Het plan van ontwikkelaar Lingotto, ‘Smakkelaarspark’, is uitgewerkt naar een Definitief Ontwerp. In 2020 is het bestemmingsplan vastgesteld en onherroepelijk geworden en is er gestart met de bouw van de overkluizing van de HOV-baan.
 • Het bestemmingsplan Wonderwoods is vastgesteld en onherroepelijk geworden. Tevens is gestart met de inrichting van de bouwplaats en is in december de grond overgedragen aan de ontwikkelaar. In 2021 zal de bouw verder gaan met een verwachte oplevering eind 2023.
 • Renovatie Hoog Catharijne: Het Entréegebouw, Poortgebouw en Bruggebouw, inclusief de Stadskamer, zijn afgerond. De plinten aan het Gildenkwartier en aan de zijde Smakkelaarspark zijn in 2020 afgerond en in gebruik genomen. De plinten aan de zijde van het Moreelse park zal in 2021 opgeknapt worden.
 • Het Platform is opgeleverd en in april 2020 hebben de bewoners een intrekking in het gebouw genomen. De commerciële ruimten zijn nog niet allemaal in gebruik genomen door de Corona crises.
 • Amrâth hotel en woningen: afronding bouwfase. Oplevering 2022.
 • Van Sijpesteijnkade (Westflank Noord): fase 3A (woontoren De Syp van NS/Wessels Zeist): is afgerond. De bouw van fase 2 vordert gestaag: een parkeergarage aansluitend aan de parkeergarage Stadskantoor en kantoortoren Central Park heeft dit jaar zijn hoogste punt al bereikt (oplevering 2022). De volgende fases 3B en 3C (woningen aan de Van Sijpesteijnkade) worden in één bouwstroom aansluitend gebouwd. Oplevering van het gehele complex, inclusief openbaar gebied Forum Noord, in 2023.
 • Jaarbeurspleingebouw: in 2020 is een haalbaarheidsverkenning door marktpartijen uitgevoerd, maar afgewezen. Eind 2020 is een flitspeiling gehouden waarop meer dan 4.000 reacties zijn binnengekomen, die worden meegenomen in het vervolgproces. Er is verder gewerkt aan het opstellen van de kaders en uitgangspunten die medio 2021 aan de raad worden voorgelegd. Daarna zal in 2021 nog gestart worden met het tenderproces.
 • Beatrixgebouw; de voorwaarden voor een verruiming (ontheffing) van een tijdelijke invulling tot 2028 zijn vastgesteld door het college. Indien Jaarbeurs een formele ontheffingsaanvraag in 2021 indient zal deze worden voorgelegd aan de raad. Verder wordt en gewerkt aan de planbegeleiding van toekomstige herontwikkelingsscenario’s na 2028;
 • Kop Amsterdamsestraatweg/Oude Daalstraat: De startnotitie en modellenstudie worden in 2021 afgerond. Participatie is eind 2020 gestart en zal verder in 2021 worden voortgezet.
 • Bouwen boven spoor (intensivering spoorzone): in 2020 is er samen met NS, ProRail, het Rijksvastgoedbedrijf een verkennend onderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan zullen in 2021 worden gecommuniceerd aan de raad.

Lombokplein

 • Het Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp (PvE/FO) Lombokplein heeft voor de zomer 2020 ter inzage gelegen.
 • Eind 2020 heeft het College van B&W het definitief PvE/FO, inclusief de Reactienota, vastgesteld en ter besluitvorming naar de raad gestuurd.

Beurskwartier
Op 28 maart 2019 heeft de gemeenteraad besloten om de plannen voor het Beurskwartier op een aantal punten aan te passen. Zo zal er méér groen in het Beurskwartier komen en wordt het plangebied uitgebreid met woningen op de hoek Croeselaan/Jan van Foreeststraat. De voorgenomen sloop van alle
44 woningen zal doorgang zal vinden, inclusief de 31 woningen waarvan onderzocht is of ze mogelijk
alsnog ingepast konden worden( A2017/69). Bewoners die als gevolg van de bouw van het Beurskwartier moeten verhuizen krijgen – afhankelijk van hun huidige huurcontract - een voorrangsregeling voor deze
locatie of elders in het Beurskwartier. De voorrang nemen we als voorwaarde op bij de uitgifte/tender van de percelen.
Planvorming voor de locatie Croeselaan/Jan van Foreeststraat is verder uitgewerkt. Ook heeft de raad
het voorbereidingskrediet Beurskwartier voor de planfase tot aan besluitvorming over het
bestemmingsplan vastgesteld. Naar verwachting kan het bestemmingsplan medio 2021 worden
voorgelegd aan de raad.
Voor het Beurskwartier zijn diverse randvoorwaardelijke onderzoeken verricht, zoals onder andere:

 • Serviceconcept Beurskwartier (afval, stadslogistiek en deelmobiliteit)
 • Risico’s regenwaterinfiltratie voor WKO-systemen Beurskwartier
 • Concept volumestudies architecten Beurskwartier.

Op basis hiervan wordt het Stedenbouwkundig plan voor het Beurskwartier in concept opgesteld, zodat dit aan het eind van 2021 kan worden voorgelegd aan de raad. Tevens is begonnen aan de voorbereidingen voor het Stedenbouwkundig plan van Eisen ten behoeve van de Rabolocatie, waarvan De Foreest onderdeel uitmaakt.

Jaarbeurs
Jaarbeurs heeft eind 2019 haar nieuwe Masterplan gepresenteerd. Hierin stelt zij niet alleen nieuwe hallen voor, maar ook woningbouw aan de overzijde van het Merwedekanaal. Het college heeft daarop een intentiedocument vastgesteld, waarin staat hoe de gemeente tegen dit nieuwe plan aankijkt en welke onderzoeksvragen er zijn. De samenhang met andere ontwikkelingen in de stad en de
effecten van de programmering worden nog nader onderzocht. De uitkomsten van alle onderzoeksvragen worden verwerkt in de omgevingsvisie. In 2020 is gestart met een
Omgevingsvisie voor dit gebied, die uiteindelijk door de raad zal worden vastgesteld. Hiertoe is eerst een startnotitie opgesteld waarmee de raad in oktober 2020 heeft ingestemd. Over een aantal aanvullende onderzoeken zal nog worden gerapporteerd in een uitgangspuntennotitie.
Het college heeft inmiddels ingestemd met de start van de procedure voor een op te stellen Plan-MER. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor deze PlanMER is vrijgegeven voor inspraak. De op te stellen milieueffectrapportage vormt onderdeel van de onderzoeken ter onderbouwing van de Omgevingsvisie.
Samenhangend met deze ontwikkeling is met Jaarbeurs ook het overleg gestart over de toekomst van het Beatrixgebouw.

Corona
Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de uitvoering/kosten.

7.1 Een aantrekkelijk en economisch optimaal benut Stationsgebied

Indicatoren subdoelstelling

Prestatie-indicator

Bron

Nulmeting

Doelstelling
2025

P7.1.1

Toename aantal woningen

Berap/MP

n.v.t.

2.229

P7.1.1

Toename m2 kantoren (bvo)

Berap/MP

n.v.t.

251.714

P7.1.1

Toename m2 cultuur (bvo)

Berap/MP

n.v.t.

37.500

P7.1.1

Toename m2 hotel (bvo)

Berap/MP

n.v.t.

34.450

P7.1.1

Toename m2 horeca (bvo)

Berap/MP

n.v.t.

12.515

P7.1.1

Toename m2 winkels (vvo)

Berap/MP

n.v.t.

47.500

P7.1.1

Toename m2 leisure (vvo)

Berap/MP

n.v.t.

70.000

Oorsprong

Masterplan

Toelichting/Analyse

Geen nadere toelichting

Prestatie-indicator

Bron

Nulmeting

Doelstelling
2025

P7.1.1

Toename aantal woningen

Berap/MP

n.v.t.

2.229

P7.1.1

Toename m2 kantoren (bvo)

Berap/MP

n.v.t.

251.714

P7.1.1

Toename m2 cultuur (bvo)

Berap/MP

n.v.t.

37.500

P7.1.1

Toename m2 hotel (bvo)

Berap/MP

n.v.t.

34.450

P7.1.1

Toename m2 horeca (bvo)

Berap/MP

n.v.t.

12.515

P7.1.1

Toename m2 winkels (vvo)

Berap/MP

n.v.t.

47.500

P7.1.1

Toename m2 leisure (vvo)

Berap/MP

n.v.t.

70.000

Toelichting/Analyse

Geen nadere toelichting

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48