Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

02-2-1-1

Ruimtelijke herontwikkelingsplannen

762

4.420

762

773

3.693

2.920

792

02-2-1-2

Investeren in Stedelijke herontwikkeling

0

446

0

8.476

3.756

-4.720

0

02-2-1-3

Grondexploitaties

32.796

30.603

29.687

22.422

28.599

6.178

28.574

Totaal Baten

33.558

35.470

30.449

31.671

36.048

4.377

29.366

Lasten

02-2-1-1

Ruimtelijke herontwikkelingsplannen

4.733

8.457

4.677

4.917

8.503

-3.586

5.039

02-2-1-2

Investeren in Stedelijke herontwikkeling

10.559

8.079

24.488

18.308

10.545

7.762

9.589

02-2-1-3

Grondexploitaties

32.734

33.415

29.552

13.987

22.932

-8.945

28.439

Totaal Lasten

48.027

49.951

58.718

37.212

41.980

-4.768

43.067

Saldo baten en lasten

-14.469

-14.481

-28.269

-5.541

-5.932

-391

-13.701

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

17.908

17.908

8.925

10.025

10.025

0

6.325

Onttrekking reserves

44.775

44.775

27.404

36.040

36.040

0

15.221

Saldo na mutaties reserves

12.398

12.386

-9.790

20.474

20.083

-391

-4.805

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Ruimtelijke herontwikkelingsplannen
In 2020 waren er meer particuliere initiatieven dan verwacht. De omzet op intentie- en anterieure overeenkomsten gesloten met ontwikkelende partijen in de stad is hierdoor gestegen. Onderdeel van deze overeenkomsten is het verhalen van de plankosten. Zowel de baten als de lasten zijn 2,920 miljoen euro hoger dan begroot.

De kosten van de gebiedsteams in de opgaven Noordoost/Oost/Zuid, West/Noordwest en Overvecht/Zuidwest zijn in 2020 hoger uitgevallen dan vooraf begroot, onder andere door integrale toetsing van particuliere initiatieven voordat kosten kunnen worden verhaald. Dit betreft een nadeel van 0,179 miljoen euro. Verder is er een afwijking van 0,5 miljoen euro vanwege kosten die in 2020 zijn gemaakt voor maatregelen ten behoeve van een duurzaam hoge bouwproductie, gericht op een versnelling van gebiedsontwikkelingen. In het MPR 2020 is besloten om 0,5 miljoen euro uit de reserve woonfonds hiervoor in te zetten. Dit bedrag wordt via de bestedings- en dekkingsvoorstellen 2020 onttrokken uit deze reserve.

Investeren in Stedelijke Herontwikkeling
Investeringsimpuls RSU
In het Meerjaren Perspectief Ruimte 2020 (MPR 2020) is de (her)programmering van de middelen uit de reserve Investeringsimpuls RSU vastgesteld door de gemeenteraad. Volgens de bijbehorende planning is een bedrag van 9,682 miljoen euro aan lasten begroot en conform BBV-regelgeving onttrokken aan de reserve Investeringsimpuls RSU. De daadwerkelijk gerealiseerde lasten bedragen 7,424 miljoen euro. Voor het merendeel van de afwijkingen geldt dat de voorbereiding van de uitvoering van de geplande projecten is opgepakt, maar dat daadwerkelijke besteding van middelen in 2021 of verspreid over de komende jaren plaatsvindt. In 2020 is een bedrag van 0,713 miljoen euro aan baten gerealiseerd. Dit bedrag bestaat uit bijdragen in de opgave USP/Rijnsweerd en het centrum. De werkelijke lasten en baten uit de reserve Investeringsimpuls RSU worden nader toegelicht in het Meerjaren Perspectief Ruimte 2021 (MPR 2021).

Regiodeal
Op 14 juli 2020 is de Regio Deal vitale wijken Overvecht, Batau en Vollenhove gesloten.
Met de Regio Deal vitale wijken Overvecht, Batau en Vollenhove wordt ingezet op het verbeteren van het toekomstperspectief voor de bewoners in de wijken Overvecht (gemeente Utrecht), Batau (gemeente Nieuwegein) en Vollenhove (gemeente Zeist). Wij werken daarmee gezamenlijk aan leefbare, veilige, groene en gezonde wijken met gelijke kansen voor iedereen.

Het Rijk heeft 15,0 miljoen (inclusief BTW) gereserveerd voor deze Regio Deal, onder de voorwaarde dat de provincie en gemeenten datzelfde bedrag bijdragen (50% rijksmiddelen, 50% cofinanciering). De rijksmiddelen worden als volgt verdeeld:
Overvecht      9,9 miljoen euro (66%)
Batau (Nieuwegein)   3,0 miljoen euro (20%)
Vollenhove (Zeist)   2,1 miljoen euro (14%)

De gemeente Utrecht heeft in de rol van regiokassier 50% van de volledige uitkering in 2020 ontvangen à 7,5 miljoen euro. Het resterende deel wordt in 2021 ontvangen. In 2020 is tevens de subsidie vanuit de provincie Utrecht ontvangen à 1,2 miljoen euro.
De totale lasten in 2020 bedragen 3,1 miljoen euro. Onderdeel van de lasten zijn de doorstortingen van de rijksbijdrage naar de Gemeente Zeist en Gemeente Nieuwegein.

De totale lasten uit 2020 zijn verrekend met de ontvangen rijksbijdrage. Het resterende deel van de ontvangen rijksbijdrage is samen met de ontvangen subsidie van de Provincie Utrecht naar de balans geboekt (vooruitontvangen subsidies).

Grondexploitaties
Voor een gedetailleerde toelichting op de actuele ontwikkeling op de meerjarige grondexploitaties verwijzen wij naar het Meerjaren Perspectief Ruimte 2021 (MPR 2021). Het resultaat op deze prestatiedoelstelling is per saldo 2,767 miljoen euro nadelig en is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Een positief saldo van 0,132 miljoen euro op de afsluiting van de grondexploitatie Uitbreiding Bedrijventerrein Overvecht.
 • Een positief saldo van 0,830 miljoen euro vanwege tussentijdse winstnemingen op de grondexploitaties Oudenrijn West en Merwedekanaalzone deelgebied 4: Defensieterrein.
 • Een positief saldo van 0,294 miljoen euro op diverse oude projecten.
 • Een negatief saldo van 0,073 miljoen euro op de afsluiting van de grondexploitatie Veemarkt.
 • Een negatief saldo van 0,770 miljoen euro op de strategische verwervingen en voorraadfunctie.
 • Een negatief saldo van 0,048 miljoen euro op de anticiperende verwervingen wordt verrekend met het verwervingskrediet voor de woningen op de Croeselaan en omgeving. Na vaststelling van de grondexploitatie Beurskwartier wordt de verwerving ingebracht en gedekt uit de grondexploitatie.
 • Een negatief saldo van 0,362 miljoen euro betreft de kosten voor de uitwerking van het gebiedsplan Zuilense Vecht. Na vaststelling van de grondexploitatie worden de gemaakte plankosten ten laste van de grondexploitatie gebracht.
 • Een negatief saldo van 1,714 miljoen euro betreft de kosten voor de uitwerking van de omgevingsvisie van het Beurskwartier. Na vaststelling van de grondexploitatie worden de gemaakte plankosten ten laste van de grondexploitatie gebracht
 • Een negatief saldo van 1,528 miljoen euro betreft kosten voor de ontwikkeling van deelgebied 5 van de Merwedekanaalzone. De gezamenlijke grondeigenaren hebben in januari 2020 de termsheet getekend. Daarna zijn de Omgevingsvisie deel 2 ‘uitwerking van de ruimtelijke agenda’ en het Stedenbouwkundig Plan Merwede ter visie gelegd. In 2020 is de termsheet uitgewerkt in een Samenwerkingsovereenkomst. De in 2020 gerealiseerde plankosten worden ten laste van de reservering voor de plankosten Merwedekanaalzone in de reserve grondexploitatie gebracht. Omdat de onderhandelingen langer duren dan gedacht is de grens van kosten die verhaalbaar zijn bereikt.
 • Een negatief saldo van 0,122 miljoen euro betreft kosten voor de voorbereiding van de herontwikkeling van deelgebied 6 van de Merwedekanaalzone. Vooruitlopend op de herontwikkelingsmogelijkheden voor deelgebied 6 is gewerkt aan een financiële strategie en een grondstrategie.
 • Een positief saldo van 0,594 miljoen euro betreft de onttrekking aan de voorziening negatieve grondexploitaties om de risicovoorziening op het, voor het Meerjaren Perspectief Ruimte, benodigde niveau te brengen.
 • De gerealiseerde baten op grondexploitaties zijn lager dan geraamd en de gerealiseerde lasten op grondexploitaties zijn hoger dan geraamd. De baten zullen later worden gerealiseerd. Het saldo van de jaarlijkse lasten en baten grondexploitaties wordt verrekend met de balanspost onderhanden werk.

Corona
Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de uitvoering/kosten. In de binnenstad zijn kosten gemaakt om de coronamaatregelen te kunnen handhaven.  Deze kosten zijn verantwoord in het programma Bereikbaarheid.

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Geen invloed

Verbonden Partijen

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48