Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

02-4-1-1

Monumentale en cultuurhistorische waarde

311

566

311

511

500

-11

316

Totaal Baten

311

566

311

511

500

-11

316

Lasten

02-4-1-1

Monumentale en cultuurhistorische waarde

2.606

2.544

2.595

2.988

2.945

43

2.754

Totaal Lasten

2.606

2.544

2.595

2.988

2.945

43

2.754

Saldo baten en lasten

-2.295

-1.977

-2.284

-2.477

-2.445

32

-2.438

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

40

40

40

2.965

2.965

0

40

Saldo na mutaties reserves

-2.255

-1.937

-2.244

488

520

32

-2.398

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Monumentale en cultuurhistorische waarde
De baten zijn 0,011 miljoen euro lager dan begroot. De belangrijkste verklaringen zijn de baten uit archeologieleges die 0,078 miljoen euro lager dan begroot. Hier staan ook lagere kosten tegenover. De baten voor Museum Hogewoerd zijn hoger en de rentebaten van het Utrechts Restauratiefonds zijn niet begroot wat leidt tot hogere baten (0,062 miljoen euro).

De lasten zijn 0,043 miljoen euro lager dan begroot. Voor archeologische projecten zijn de lasten 0,369 miljoen euro. Deze lasten zijn niet begroot. Daar staan opbrengsten uit interne verrekeningen van 0,536 miljoen euro tegenover. Hierdoor zijn per saldo de lasten voor archeologische projecten 0,167 miljoen euro lager. Ook de lasten voor het voor tijdelijke huur van extra depotruimte (0,048 miljoen euro) en voor de leges (0,067 miljoen euro) zijn lager. Daartegenover staan hogere lasten van Museum Hogewoerd door vervanging van expositiemateriaal (0,039 miljoen euro) en hogere personeelslasten onder andere voor het ontwikkelen van erfgoedbeleid (0,200 miljoen euro).

Corona
Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de uitvoering/kosten.

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Geen invloed

Verbonden Partijen

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48