4. Borgen van de monumentale en cultuurhistorische waarden

4.1 Zorgdragen voor de instandhouding van monumentale en cultuurhistorische waarden als integraal onderdeel van de aantrekkelijke stad

Wat hebben we bereikt?

Wij hebben met als belangrijke aanleiding de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 2022 verder gewerkt aan het actualiseren van ons erfgoedbeleid, met name om de bijdrage van erfgoed aan gezond stedelijk leven invulling te geven.
Voor het religieus erfgoed hebben we herbestemming en nevengebruik voor diverse monumentale kerkgebouwen begeleid en de uitbreiding van de visie religieus erfgoed verder voorbereid, met subsidie van het rijk. Het jongste erfgoed is geïnventariseerd en met name aan de periode van de stadsvernieuwing is aandacht besteed. Besluitvorming over de erfgoednota, de uitbreiding van de visie religieus erfgoed en jong erfgoed is voor 2021 voorzien.
Restauratie en onderhoud van het gebouwd erfgoed hebben wij begeleid en voor een deel financieel ondersteund. Veel eigenaren van beschermde monumenten hebben wij gestimuleerd om de monumenten energiezuinig te maken. Wij hebben op basis van de laatste stand van kennis een nieuwe Archeologische Waarden- en Verwachtingskaart opgesteld; de daarop gebaseerde Archeologische Beleidskaart zal met de invoering van de Omgevingswet per 2022 van kracht worden. Een aanzienlijke achterstand is er nog wel voor de digitalisering en ontsluiting van de overige archieven en databestanden van het erfgoed, vooral waar deze een rol spelen in het kader van de publiekrechtelijke taken (opstellen en beoordelen van programma’s van eisen, adviesverzoeken VTH, vergunningverlening).
Informatie over het gebouwd- en archeologisch erfgoed hebben wij ingezet voor behoud van de kwaliteit in de openbare ruimte en bij grote stedelijke ontwikkelingen. Wij hebben externe activiteiten die bijdragen aan draagvlak voor erfgoed ondersteund en hebben meegewerkt aan publicaties en tentoonstellingen.
Mede dankzij een amendement van de raad is erfgoed geborgd in de Nota van Uitgangspunten van de RSU 2040: de gemeente Utrecht kiest voor groen, landschap, erfgoed en water als structurerende elementen. In 2020 is het eerste concept van de omgevingsvisie binnenstad gereed gekomen. Erfgoed vormt één van de vier kernkwaliteiten van de binnenstad. In de omgevingsvisie wordt aangegeven hoe we hier op een respectvolle manier mee omgaan en hoe we het laten bijdragen aan een gezond stedelijk leven in 2040. Het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd is door de raad vastgesteld. De vier Lunetten, onderdeel van de als werelderfgoed genomineerde Nieuwe Hollandse Waterlinie vormen een belangrijk onderdeel hiervan. Deze forten met hun voor- en achterland gaan deel uitmaken van het Lunettenpark. De provincie heeft een subsidie toegekend voor de ontwikkeling van het Lunettenpark en het zichtbaar en beleefbaar maken van het waterliniegebied met ook de wederzijdse wens voor intensieve samenwerking en het delen van kennis en netwerk rond de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48