Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

01-3-1-1

Bewoners betrekken

0

133

0

0

191

191

0

Totaal Baten

0

133

0

0

191

191

0

Lasten

01-3-1-1

Bewoners betrekken

18.350

17.844

17.936

19.226

18.549

677

19.175

Totaal Lasten

18.350

17.844

17.936

19.226

18.549

677

19.175

Saldo baten en lasten

-18.350

-17.711

-17.936

-19.226

-18.358

868

-19.175

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

40

40

0

125

125

0

0

Saldo na mutaties reserves

-18.310

-17.671

-17.936

-19.101

-18.233

868

-19.175

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Bewoners betrekken bij vraagstukken die voor hen belangrijk zijn
De hogere baten van 0,191 miljoen euro zijn toe te wijzen aan niet begrote vergoedingen:

  • een bijdrage van de provincie van 0,06 miljoen euro in verband met de viering van 75 jaar vrijheid
  • bij het Initiatievenfonds een bedrag van 0,094 miljoen euro
  • overige incidentele inkomsten van 0,037 miljoen euro.

De lasten op deze doelstelling zijn 0,677 miljoen euro lager dan begroot:

  • Bij het Initiatievenfonds is er sprake van lagere lasten van 0,689 miljoen euro. Samen met de hierboven genoemde baten van 0,094 miljoen euro is er bij het Initiatievenfonds sprake van een onderbesteding van 0,784 miljoen euro. Door de coronamaatregelen en de bijbehorende lock-down zijn er in 2020 veel minder aanvragen bij het Initiatievenfonds binnengekomen dan de afgelopen jaren. Grote evenementen als het Bevrijdingsfestival en de Utrechtse Canal pride die vanuit het Initiatievenfonds worden ondersteund konden dit jaar niet doorgaan. Ook kleinere initiatieven waarbij mensen samen komen konden dit jaar simpelweg uiteindelijk toch niet doorgaan.
  • Bij de wijkbureaus zijn de lasten 0,299 miljoen euro lager dan begroot. De onderbesteding kan deels verklaard worden doordat vanwege de corona maatregelen een deel van de activiteiten niet door kon gaan. Het ontwikkeltraject dat uit het (incidentele) transitie budget gefinancierd is heeft vertraging opgelopen (0,047 miljoen euro). Verder zijn er per saldo nog overige incidentele voordelen van 0,252 miljoen euro.
  • Validatie door een actuaris liet zien dat de voorziening Pensioenen Oud-Wethouders te laag was opgenomen, waardoor er aanvullend 0,495 miljoen euro gestort moest worden.
  • Bij Raadsorganen waren er extra kosten vanwege twee burgemeesterswissels en een kleine overbezetting bij de Griffie. Dit leidde tot een nadeel van 0,116 miljoen euro.
  • De voorbereidingen voor de viering van Utrecht 900 jaar stadsrechten  zijn door de coronacrisis enigszins vertraagd. Dat leidde tot een onderuitputting op het budget van 0,300 miljoen euro. We zullen een bestedingsvoorstel voor dit bedrag indienen om begin 2021 een inhaalslag te kunnen maken.

Corona
Zowel de onderbesteding op het initiatievenfonds als de wijkbureaus is corona gerelateerd. Ook de nog niet bestede middelen van Utrecht 900 zijn aan de Corona-crisis toe te schrijven. Zie tekst hierboven.

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Initiatievenfonds

6.1

234

Wijkbureaus

6.1

252

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden Partijen.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48