Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

03-1-1-1

Uitwerken van de energieambities

0

169

0

585

607

22

85

Totaal Baten

0

169

0

585

607

22

85

Lasten

03-1-1-1

Uitwerken van de energieambities

5.124

5.110

4.874

6.014

5.670

344

5.115

Totaal Lasten

5.124

5.110

4.874

6.014

5.670

344

5.115

Saldo baten en lasten

-5.124

-4.941

-4.874

-5.429

-5.063

366

-5.030

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

600

600

100

1.814

1.814

0

100

Saldo na mutaties reserves

-4.524

-4.341

-4.774

-3.615

-3.249

366

-4.930

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Uitwerking van de energieambities

Baten
De baten zijn 0,022 miljoen euro hoger dan begroot door het doorberekenen van de kosten aan de deelnemende partners voor de Regietafel Utrecht Overvecht-Noord en de evaluatie van de SETU-Alliantie.

Lasten
De lasten zijn 0,344 miljoen euro lager dan begroot. De belangrijkste verklaringen voor de lagere lasten zijn:

 • Binnen het cluster Gebiedsaanpak heeft het politieke besluitvormingsproces rondom het Energielandschap Rijnenburg vertraging opgelopen, dit heeft geresulteerd in lagere kosten (0,173 miljoen euro)
 • Het opstellen van de transitievisie warmte heeft mede door de corona pandemie vertraging opgelopen door het beperkt kunnen uitvoeren van het participatietraject (0,164 miljoen euro);
 • Het beschikbaar maken van Energieloketten voor inwoners (Jouwhuisslimmer) is deels bekostigd vanuit de rijkssubsidie Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) waardoor de lasten lager zijn (0,074 miljoen euro)
 • Het niet kunnen vaststellen van een subsidie Maatschappelijk Vastgoed heeft geresulteerd in lagere lasten (0,106 miljoen euro)
 • Daar tegenover resulteren diverse kleinere posten in hogere lasten (0,173 miljoen euro).

De totale lasten van de opgave Energietransitie zijn als volgt uit te splitsen:

 • Gebiedsaanpak

1,385 miljoen euro

 • Duurzame opwekking en infra

1,320 miljoen euro

 • Bedrijven

0,461 miljoen euro

 • Wonen

1,380 miljoen euro

 • Algemeen, Kennis & Lobby en Communicatie

1,124 miljoen euro

 • Totaal Energietransitie

5,670 miljoen euro

Corona
De situatie rondom corona heeft er toe geleid dat enkele projecten vertraagd zijn, doordat het slechts in beperkte mate mogelijk was om inwoners op een goede manier te betrekken. Dit heeft onder andere betrekking op Transitievisie Warmte, Gasvrij Thuis en Elektrisch koken. Op deze projecten zijn hierdoor minder kosten gemaakt in 2020.

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Niet van toepassing

0

0

0

0

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 03/17/2022 16:56:00 met de export van 07/05/2021 13:40:54