Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

03-2-1-1

Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijk stoff

0

237

0

449

345

-103

483

Totaal Baten

0

237

0

449

345

-103

483

Lasten

03-2-1-1

Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijk stoff

5.816

5.929

5.752

6.935

6.641

294

6.868

Totaal Lasten

5.816

5.929

5.752

6.935

6.641

294

6.868

Saldo baten en lasten

-5.816

-5.691

-5.752

-6.486

-6.296

190

-6.385

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

41

41

41

41

41

0

41

Onttrekking reserves

0

0

0

40

40

0

0

Saldo na mutaties reserves

-5.858

-5.733

-5.794

-6.487

-6.297

190

-6.426

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Leefomgeving, veiligheid, gevaarlijke stoffen

Baten
De baten zijn 0,103 miljoen euro lager dan begroot doordat er op de Europese subsidieprojecten (IRIS, CCCB, URGE, Reduces) minder kosten zijn gemaakt door reisbeperkingen (0,188 miljoen euro). Tevens heeft een nagekomen afrekening vanuit de Regionale Uitvoeringsdienst uit 2019 geresulteerd in een eenmalige hogere bate (0,084 miljoen euro)

Lasten
De lasten zijn 0,294 miljoen euro lager dan begroot. Dit heeft voor 0,188 miljoen euro betrekking op
de lagere kosten op de Europese projecten. Daarnaast zijn de lasten voor onderzoeken Klimaatadaptatie lager uitgevallen doordat enkele stresstesten en onderzoek naar koelteplekken pas in 2021 kunnen worden uitgevoerd (0,091 miljoen euro). De overige 0,015 miljoen euro heeft betrekking op de lager uitgevallen kosten voor beleidstaken op de onderdelen Utrecht Circulair en Milieu.

De overige baten en lasten van prestatiedoelstelling 2.1.2 worden verantwoord in het programma Bereikbaarheid onder prestatiedoelstelling 1.1.4 Uitvoeren van maatregelen voor de aanpak luchtkwaliteit.

Corona
De situatie rondom corona heeft ertoe geleid dat er binnen de Europese projecten minder kosten zijn gemaakt, daarnaast heeft het uitstel van enkele beleidsnota's geresulteerd in lagere kosten.

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Niet van toepassing

0

0

0

0

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48