2. Utrecht is een stad met een gezonde, stille en veilige leefomgeving

2.1 Utrecht is een circulaire stad met een zo gezond mogelijk leefklimaat, met zo min mogelijk geluidsoverlast, een gezonde lucht en een veilige, toekomstbestendige leefomgeving

Wat hebben we bereikt?

Geluid

We willen zo min mogelijk geluidsoverlast voor inwoners van Utrecht. Te hoge geluidbelasting in de woon- en werkomgeving kan tot gezondheidsproblemen leiden (zoals ernstige hinder en slaapverstoring), daarom zijn er wettelijke normen aan geluidbelasting gesteld. Door bij ruimtelijke plannen te sturen op een ambitiewaarde die lager is dan de wettelijke grens is het gelukt om meer maatregelen tegen geluidsoverlast gerealiseerd te krijgen dan wettelijk verplicht is.

Externe veiligheid

In 2020 zijn toetsen uitgevoerd en adviezen gegeven bij 120 ontwikkellocaties. Er zijn ontheffingen verleend voor transport van en naar zeven LPG tankstations en 25 propaantanks. Op verzoek van het Rijk zijn beoogde ontwikkelingen nabij het spoor geïnventariseerd, zodat zij meegenomen kunnen worden in de landelijke herijking van het Basisnet Spoor. Tenslotte zijn de voorbereidingen getroffen voor het herzien van de gemeentelijke nota Externe Veiligheid.

Jaarlijks verschijnt in december de landelijke rapportage over het voorgaande jaar. De gegevens over de luchtkwaliteit in 2020 komen dus pas eind 2021 beschikbaar.
De landelijke Monitoringsrapportage laat zien dat er voor het jaar 2019 in Utrecht geen (potentiële) overschrijdingen waren van de EU-grenswaarden voor fijnstof (PM2,5 en PM10) en voor stikstofdioxide. Ook voor 2020 verwachten we dat we aan de EU-grenswaarden voldoen, mede omdat er minder verkeer in en om de stad was ten gevolge van de coronamaatregelen.

In 2019 bedroeg de grootschalige achtergrondconcentratie voor fijnstof (PM10) in de gemeente Utrecht gemiddeld 18,9 μg/m³, licht onder de WHO-advieswaarde van 20 μg/m³. De berekende gemiddelde concentraties (19,5 μg/m³) langs (drukke) wegen in de gemeente Utrecht liggen grotendeels onder de WHO-advieswaarde, tot maximaal circa 22,1 μg/m³. De grootschalige concentratie voor fijnstof (PM2,5) in de gemeente bedroeg in 2019 gemiddeld 11,1 μg/m³, dus ruim 1 μg/m³ boven de WHO-advieswaarde van 10 μg/m³.

Deze pagina is gebouwd op 03/17/2022 16:56:00 met de export van 07/05/2021 13:40:54